Обґрунтування методики експериментальних досліджень вертикального диференціального розчинонасоса

Ключові слова: штукатурні роботи, комплексна механізація штукатурних робіт, засоби механізації штукатурних робіт, транспортування будівельних розчинів трубопроводами, розчинонасос, випробувальний стенд, методика ви- пробувань, експеримент, похибка експерименту

Анотація

Статтю присвячено створенню та обґрунтуванню методики експериментальних досліджень вертикального дифере-
нціального розчинонасоса з проточним поршнем марки РН 2-4, розробленого науковцями Полтавського національ-
ного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Метою експериментальних досліджень є: перевірка висунутих
під час аналітичних досліджень гіпотез, обґрунтування вибору найбільш раціональних значень основних конструк-
тивних параметрів розроблюваного розчинонасоса, обґрунтування сфери застосування методів регулювання подачі
шляхом зміни довжини та швидкості руху робочого органа, а також отримання експлуатаційних регулювальних ха-
рактеристик досліджуваного насоса. Обґрунтовано тип експериментів, визначено проміжки варіювання значень до-
сліджуваних параметрів, описано підготовку експериментального зразка розчинонасоса для досліджень, спроектова-
но експериментальну установку для досліджень, вибрано засоби вимірювань, визначено умови виконання дослідів.
Як критерій ефективності прийнятих конструктивних рішень прийнято об’ємний коефіцієнт корисної дії розчинона-
соса. Виготовлена дослідницька установка дозволяє приготувати будівельний розчин необхідної рухомості та складу
і визначити час наповнення мірної місткості при різних комбінаціях величин досліджуваних конструктивних пара-
метрів розчинонасоса. Значну увагу приділено визначенню похибок проведення експериментів. Запропонована ме-
тодика дозволяє гарантувати з імовірністю 90%, що абсолютна похибка у визначенні об’ємного коефіцієнта корисної
дії на основі середньоарифметичного значення п’яти замірів при кожній комбінації досліджуваних параметрів, зумо-
влена систематичною і випадковою складовою, не перевищить 1,9%. Така методика дозволить знайти раціональні
значення наступних параметрів розчинонасоса при роботі зі штукатурними розчинами різної рухомості: частота ру-
ху робочого органа, діаметр, маса і висота підйому над гніздом кульок клапанів, діаметр отвору в гніздах клапанів

 

Посилання

1. Nadobko, V.B. (2013). Problems of transportation mortars through pipelines. Academic journal. Series: Industrial
Machine Building, Civil Engineering, 1(36), 143-149.
2. Nadobko, V.B. (2015). Transportation of mortar through pipelines, Papers of the All-Ukrainian Scientific and
Technical Internet Conference «Creation, Operation and Repair of Road Transport and Construction Equipment». Retrieved from http://konf.nadobko.com/15_1/2.html.
3. Nadobko, V.B. (2018). Classification of pumps for the transport of mortar through pipelines. Papers of the VII International Scientific and Practical Conference "Effective Organizational and Technological Solutions and Energy Saving Technologies in Construction", Kharkiv.
4. Nadobko, V.B. (2012). Department semisentanary. Academic journal. Series: Industrial Machine Building, Civil
Engineering, 1(31), 3-14.
5. Nadobko, V.B. (2015). Anniversary of the Department, Papers of the All-Ukrainian Scientific and Technical Conf.
«Creation, Operation and Repair of Road Transport and Construction Equipment», Poltava. Retrieved from http://konf.nadobko.com.
6. Korobko, B., Vasiliev, A. & Rogozin, I. (2015). The analysis of mixture kinematics in the mixer body frame
with a screw elevator with variable generatrix. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies, 7(75), 3, 48-52.
doi:10.15587/1729-4061.2015.43053.
7. Korobko, B.O. (2016). Investigation of energy consumption in the course of plastering machine’s work. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Energysaving technologies and equipment), 8(82), 4, 4-11.
doi:10.15587/1729-4061.2016.73336
8. Korobko, B., Zadvorkin, D. & Vasyliev, I. (2017). Study of the operating element motion law for a hydraulic-driven
diaphragm mortar pump. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/7(88), 25-31.
doi:10.15587/1729-4061.2017.106873.
9. Korobko, B. & Vasyliev, Ie. (2017). Test method for rheological behavior of mortar for building work, Acta mechanica et automatica, 11/3(41), 173-177. doi:10.1515/ama-2017-0025.
10. Kaczynski, R., Vasyliev, O. & Vasyliev, Ie. (2018).
The Fracture Process of the Mortar Pump’s Work Surfaces
with Abrasive Particles. Intern. Journal of Engineering &
Technology, 7(3.2), 154-159.
doi:10.14419/ijet.v7i3.2.14394.
11. Korobko, B., Zadvorkin, D. & Vasyliev, Ie. (2018).
Energy Efficiency of a Hydraulically Actuated Plastering
Machine. Intern. Journal of Engineering & Technology,
7(3.2), 203-208.
doi:10.14419/ijet.v7i3.2.14403.
12. Rohozin, I., Vasyliev, O. & Pavelieva, A. (2018).
Determination of Building Mortar Mixers Effectiveness. Intern.
Journal of Engineering & Technology, 7(3.2), 360-366.
doi:10.14419/ijet.v7i3.2.14553.
13. Emeljanova, I., Virchenko, V. & Chayka, D. (2018).
Wet Shotcrete Process Using a New Set of Small-Sized
Equipment for Concreting Formless Computer Simulation.
Intern. Journal of Engineering & Technology, 7(3.2), 97-
101.
doi:10.14419/ijet.v7i3.2.14382.
14. Korobko, B., Virchenko, V. & Shapoval, M. (2018).
Feed Solution in the Pipeline aith the Compensators Mortar
Pump of Various Design Solutions Pressure Pulsations Degree
Determination. Intern. Journal of Engineering & Technology,
7(3.2), 195-202.
doi:10.14419/ijet.v7i3.2.14402.
15. Ostapenko, I.V., Zavoloka, S.V., Zakrevskij, A.Yu.,
Onishenko, A.G., Ustyancev, V.U., Nadobko, V.B. &
Vovchenko, V.P. (1990). Certificate of industrial design
USSR 31740. Moscow, USSR: VNIIPI.
16. Onyshchenko, A.G., Ustyancev, V.U. & Vinohodov,
I.Ya. (1986). Author's certificate USSR 1346850. Moscow,
USSR: VNIIPI.
17. Onyshchenko, O.G. & Nadobko, V.B. (2009). Differential
mortar pump RN 2-4. Catalogue of modern scientific
developments. Poltava: PoltNTU.
18. Nadobko, V.B., Onyshchenko, А.Г. & Ustyancev, В.У.
(1985). Prospects for the use of single-plunger mortar
pumps, Abstracts of the reports of the Scientific and Technical
Conference "Improving the efficiency of agricultural
construction based on labor-intensive mechanization and reduction
of manual labor costs". Poltava.
19. Onyshchenko, A.G., Nadobko, V.B., Korobko, B.O. &
Shapoval, N.V. (1998). Directions of designing means of
small mechanization plaster works. Papers of the International
Scientific and Technical Conference "Progressive Engineering
and Technology of Mechanical Engineering, Instrumentation
and Welding". Kyiv: NTU.
Опубліковано
2019-07-05
Як цитувати
Nadobko Vitalii Обґрунтування методики експериментальних досліджень вертикального диференціального розчинонасоса / Vitalii Nadobko // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 1 (52). – С. 30-37. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2019.52.1668.