Нова конструкція бурової конусоподібної палі для влаштування в структурно-нестійких ґрунтах

Ключові слова: конусоподібна паля, просідання ґрунту, бічна поверхня, довантажувальні сили тертя

Анотація

Будівництво в структурно-нестійких (насипних і т.п.) ґрунтах з потужною просідаючою товщею  в умовах сучасного світу стає дедалі актуальним, тому в більшості випадків найбільш економічно ефективним та проектно обґрунтованим рішенням є будівництво на пальових фундаментах. Сучасне будівництво з деяких часів усе частіше при виробництві пальових робіт звертає свою увагу на безударні технології їх виконання. Це підвищує популярність бурових паль. Як відомо, при визначенні несучої здатності бурових паль у структурно-нестійких (насипних і т.п.) ґрунтах у випадках, коли умовна деформація ґрунту навколопальового масиву може перевищувати швидкість осідання пальового фундаменту, слід ураховувати довантажувальні (негативні) сили тертя. Установлено, що зміна кута нахилу грані стовбура палі (конусоподібна форма стовбура) дозволяє забезпечити зниження або відсутність можливого впливу довантажувальних (негативних) сил тертя по бічній поверхі паль у структурно-нестійких (насипних і т.п.) ґрунтах, що, як наслідок, підвищує несучу здатність паль на вдавлюючі навантаження. Запропоновано нові варіанти конструкцій бурових паль з конусоподібною формою стовбура. Для підтвердження ефективності зниження або відсутності можливого впливу довантажувальних (негативних) сил тертя по бічній поверхні палі в структурно-нестійких (насипних  і т.п.) ґрунтах за рахунок зміни кута нахилу грані було проведено  лабораторні експериментальні дослідження на моделях конусоподібних паль, наведено підтверджуючі результати та детальний опис лабораторних експериментальних досліджень. З’ясовано залежність зміни конусоподібності паль і зменшення площі їх поверхонь, показано вплив зміни кута нахилу грані на дію довантажувальних сил тертя по бічний поверхні експериментальних паль

Посилання

[1]. ДБН В.2.1-10-2009. (2011). Основи та фунда-менти споруд. Основні положення проектування. Зміна № 1. Київ: Мінрегіонбуд України.
[2]. Смородинов, М.И. (Ред.), Егоров, А.И., Губа-нова, Е.М. и др. (1988). Свайные работы. Справо-чник строителя. Москва: Стройиздат.
[3]. Ермошин, П.М. (1982). Устройство буронаби-вных свай. Москва: Стройиздат.
[4]. Снісаренко, В.І., Гембарський, Л.В. & Щер-ба, М.О. (2011). Спосіб улаштування паль з «ан-тифрикційною сорочкою». Патент України на ко-рисну модель 57669. Київ: Державне пантентне ві-домство України.
[5]. Горбунов-Посадов, М.И., Ильичев, В.А., Кру-тов, В.И., Сорочан, Е.А. (Ред.), Трофименков, Ю.Г. (Ред.) и др. (1985). Основания, фундаменты и по-дземные сооружения. Москва: Стройиздат.
[6]. Зоценко, М.Л., Винников, Ю.Л., Павліков, А.М. та ін. (2014). Посібник з проектування та влаштування паль у пробитих свердловинах. ПолтНТУ, ДП НДІБК.
[7]. НИИОСП им. Н. М. Герсеванова. (1986). По-собие по производству работ при устройстве ос-нований и фундаментов (к СНиП 3.02.01-83). Москва: Стройиздат.
[8]. Вертынский, О.С. (2007). Разработка и экспе-риментально-теоретическое обоснование новых конструкций набивных свай. (Автореф. дис. канд. техн. наук.). ВГАСА, Волгоград.
[9]. Ещенко, О.Ю., Чернявский, Д.А. (2015). Исс-ледование работы буроинъекционных конических свай в глинистых грунтах при действии вертика-льных статических нагрузок. Инженерный вестник Дона, 31, Взято з http://ivdon.ru.
[10]. Ещенко, О.Ю., Чернявский, Д.А., Кажен-цев, Н.Г. (2016). Влияние модуля деформации гли-нистого грунта на несущую способность одиноч-ных конических и цилиндрических буроинъекци-онных свай. Материалы VIII Всероссийской кон-ференции «Современные технологии в строитель-стве: наука и практика», 6, Взято з : http://sbornikstf.pstu.ru.
[11]. Самородов, А.В. (2017). Проектирование эффективных комбинированных свайных и плит-ных фундаментов многоэтажных зданий: моног-рафия. Харків: Типография Мадрид.
[12]. Naydenova, V.E.(2018). Lаboratory experi-mental research of loading forces development acting on the side surface of the piles. Academic Journal. Se-ries: Industrial Machine Building, Civil Engineering, 1(50), 174-180. doi:10.26906/znp.2018.50.1073.
[13]. Самородов. О.В., Убийвовк, А.В., Найдьоно-ва, В.Є., Купрейчик, А.Ю. (2018). Спосіб улашту-вання бурових паль у структурно-нестійких ґрун-тах. Заявка на винахід України 2018 00812. Київ: Державне пантентне відомство України.
[14]. Robinsky, E.I., Sagar, W.L & Morrison, C.F. (1964). Effect of Shape and Volume on the Capacity of Model Piles in Sand. Canadian Geotechnical Jour-nal, 1(4), 189-204. https://doi.org/10.1139/t64-015
[15]. Hesahm El Naggar, M. (1998)/ Experimental study of axial behavior of tapered piles. Canadian Geotechnical Journal, 35(1), 641-654. https://doi.org/10.1139/t98-033.
Опубліковано
2018-10-12
Як цитувати
Samorodov Oleksandr Нова конструкція бурової конусоподібної палі для влаштування в структурно-нестійких ґрунтах / Oleksandr Samorodov, Artem Ubyivovk, Anna Kupreichyk, Victoria Naydenova // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (51). – С. 102-107. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.51.1301.