Економічна ефективність упровадження віброармованих ґрунтоце-ментних паль

Ключові слова: віброармовані ґрунтоцементні палі, економічна ефективність, бурозмішувальний метод, буронабивні палі

Анотація

Доведено, що підвищення несучої здатності ґрунтоцементних паль завдяки збільшенню міцності матеріалу паль та підсиленню їх арматурними каркасами дозволяє значно збільшити несучу здатність ґрунтоцементних паль та зменшити їх кількість, що також позитивно впливає на зменшення ресурсомісткості зведення фундаментів будівель.
Викладено результати проведеного економічного порівняння використання підсилення ґрунтоцементних паль віброармуванням – віброармованих ґрунтоцементних паль. В основу порівняння прийнято дані результатів натурних випробувань несучої здатності паль, що були проведені на будівельних майданчиках. Виконано економічне порівняння ефективності впровадження непідсилених та віброармованих ґрунтоцементних паль при розрахунковій несучій здатності паль по ґрунту більшій, ніж розрахункова несуча здатність по матеріалу палі, а також економічне порівняння ефективності впровадження віброармованих ґрунтоцементних паль та буронабивних паль. При цьому розрахункова несуча здатності по матеріалу для віброармованих ґрунтоцементних паль була незначно більша, ніж по ґрунту, а для буронабивних паль розрахункова несуча здатність по матеріалу в рази більша, ніж по ґрунту. Проаналізовано отримані результати та визначено економічний ефект використання віброармованих ґрунтоцементних паль. Виділена оптимальна сфера застосування, в якій ґрунтоцементні палі є ефективним та економічно вигіднішим видом пальового фундаменту. Результати порівняння впроваджені в будівництво.

Посилання

[1]. Denies, N. & Lysebetten, G.V. (2012). Summary of the short courses of the IS-GI 2012 latest advances in deep mix-ing. Proc. of the Intern. Symposium on Ground Improvement IS-GI. Brussels.
[2]. Zotsenko, M., Vynnykov, Yu., Doubrovsky, M., Ogan-esyan, V., Shokarev, V., Syedin, V., Shapoval, A., Poizner, M., Krysan, V. & Meshcheryakov, G. (2013). Inno-vative solutions in the field of geotechnical construction and coastal geotechnical engineering under difficult engineering-geological conditions of Ukraine. Proc. of the 18th Intern. Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Paris.
[3]. Zotsenko, N., Vynnykov, Yu. & Zotsenko V. (2015). Soil-cement piles by boring-mixing technology. Energy, en-ergy saving and rational nature use. Oradea University Press, 2015.
[4]. Зоценко, М.Л., Винников, Ю.Л. & Зоценко, В.М. (2016). Бурові ґрунтоцементні палі, які виготовляються за бурозмішувальним методом. Харків: «Друкарня Мад-рид».
[5]. Зоценко, М.Л., Сухоросов, І.М. & Зоценко, Л.М. (2007). Порівняльна характеристика фундаментів будівель і споруд із паль та на армованій основі. Міжвідомчий наук.-техн. зб. наук. пр. (будівництво), 66, 405-409.
[6]. Зоценко, Н.Л., Коршунов, М.О. & Передерий, Н.Ф. (1987) Сокращение энергозатрат при устройстве фунда-ментов. Промышленное строительство и инженерные сооружения, 1, 14-17.
[7]. Крисан, В.І. (2010). Дослідження напружено-деформованого стану ґрунтового масиву, армованого ґрунтоцементними елементами, що виготовлені по струминно-змішувальній методиці. (Автореф. дис. канд. техн. наук). Полтавський національний технічний уні-верситет імені Юрія Кондратюка. Полтава.
[8]. Ларцева, І.І., Петраш, Р.В. & Петраш, С.С. (2006). Економічна ефективність використання ґрунтоцементних паль як фундаментів будівель і споруд. Економіка і ре-гіон, 1(8). 118-121.
[9]. Нестеренко, Т.М. (2013). Ґрунтоцементні основи і фундаменти, які виготовлені з використанням вібру-вання. (Автореф. дис. канд. техн. наук). Полтавський національний технічний університет імені Юрія Конд-ратюка. Полтава.
[10]. Петраш, О.В. (2013). Ґрунтоцементні палі, виго-товлені за бурозмішувальною технологією. (Автореф. дис. канд. техн. наук). Полтавський національний техні-чний університет імені Юрія Кондратюка. Полтава.
[11]. Новицький, О.П. (2015). Віброармовані ґрунтоце-ментні палі, виготовлені за бурозмішувальним методом. (Автореф. дис. канд. техн. наук). Полтавський на-ціональний технічний університет імені Юрія Кондра-тюка. Полтава.
[12]. Bruce, D.A. (2000). Introduction to the Deep Soil Mixing Methods as Used in Geotechnical Applications. FHWA-RD-99-138. Springfield, Virginia. https://books.google.com.ua
[13]. Lambert S., Rocher-Lacoste, F. & Le Kouby, A. (2012). Soil-cement columns, an alternative soil improvement method. International symposium of ISSMGE-TC211. Recent research, advances & execution aspects of ground improvement works (31 May – 1 June 2012). Brussels, Bel-gium.
[14]. Denies, N. & Van Lysebetten, G. (2012). General Re-port. Session 4 – soil mixing 2 – deep mixing. International symposium of ISSMGE-TC211. Recent research, advances & execution aspects of ground improvement works (31 May – 1 June 2012). Brussels, Belgium.
Опубліковано
2018-10-12
Як цитувати
Novytskyi Oleksandr Економічна ефективність упровадження віброармованих ґрунтоце-ментних паль / Oleksandr Novytskyi, NesterenkoTetіana // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (51). – С. 97-101. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.51.1299.