Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць http://journals.nupp.edu.ua/sunz <p>У журналі відображені результати наукових досліджень з розробки та удосконалення систем управління, навігації та зв’язку у різних проблемних галузях.</p> uk-UA kozelkovae@ukr.net (Козелкова Катерина Сергіївна) kafedra.AiEP@gmail.com (Гонтар Максим Миколайович) Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 МЕТОД ПРОЕКТУВАННЯ ТА СИНТЕЗУ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦІНКИ ОБСТАНОВКИ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1635 В статті викладено результати досліджень, присвячені питанням проектування та синтезу інформаційних моделей, що є необхідною складовою системи інформаційного забезпечення осіб, які приймають рішення в автоматизованих системах управління повітряним рухом. Наведено аналіз можливих структур побудови інформаційних моделей та запропоновано для порівняно простих умов обстановки використовувати лінійну або ієрархічну структури. Для врахування можливих змін ситуацій обстановки, що призводять до необхідності суттєвого зростання обсягу інформації для відображення, доцільно використовувати комбіновану структуру інформаційної моделі. Наведено співвідношення, які надають можливість оцінити характеристики структури інформаційних моделей на етапі їх ергономічного проектування і визначити кількість інформаційних елементів в одній програмі відображення з урахуванням мінімізації часу пошуку заданих елементів. Наведено можливі варіанти спільного використання засобів відображення інформації як індивідуального так і групового та колективного користування. Запропоновано структуру процесу та послідовність і зміст операцій при розробці вимог до форми інформаційних елементів. Наводяться дослідження ефективності використання різних форм подання інформаційних елементів. В підсумку наводяться структура, зміст та послідовність етапів методу проектування і синтезу інформаційних моделей для інформаційної підтримки прийняття рішень з оцінки обстановки, який на відміну від існуючих враховує етапи діяльності та специфіку задач, що вирішуються операторами в автоматизованих системах управління повітряним рухом. M. Pavlenko, M. Petrushenko, S. Shylo, I. Borozenec, O. Dmitriyev ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1635 Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300 МЕТОД СИНХРОНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПРИЙМАЧІВ ADS-B ПРИ ВЕДЕННІ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ПОВІТРЯНОЇ ОБСТАНОВКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ MLAT http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1636 Предметом вивчення в статті є метод синхронізації системи приймачів ADS-B з використанням технології MLAT. Метою є розробка методу синхронізації приймачів автоматичного залежного спостереження ADS-B при веденні радіолокаційного контролю з використанням технології MLAT. Завдання: аналіз факторів, що впливають на точність визначення координат повітряних об’єктів, стислий аналіз можливостей технології ADS-B, розробка методу синхронізації приймачів ADS-B з використанням технології MLAT. Використовуваними методами є: методи радіолокації, методи теорії прийому та обробки сигналів, визначення координат повітряних об’єктів. Отримані такі результати. Визначено фактори, що впливають на точність визначення координат повітряних об’єктів. Встановлено можливість застосування технології автоматичного залежного спостереження та технології мультилатерації для підвищення точності визначення координат повітряних об’єктів. Встановлено, що для більш якісного визначення координат повітряних об’єктів необхідно забезпечити точність синхронізації приймачів менше 1 мкс. Розроблено метод синхронізації приймачів ADS-B при веденні радіолокаційного контролю повітряної обстановки з використанням технології MLAT, що забезпечує необхідну точність синхронізації. Запропоновано алгоритм, що реалізує метод синхронізації системи приймачів ADS-B з використанням технології мультилатерації. Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному. Встановлено, що перевагами використання запропонованого методу синхронізації приймачів ADS-B є простота процесу синхронізації, можливість використання в якості контрольних об’єктів випадкові повітряні об’єкти, що оснащені транспондерами ADS-B та знаходяться в зоні дії системи приймачів ADS-B. В подальших дослідженнях пропонується використання запропонованого методу синхронізації системи приймачів ADS-B та його практичного використання при веденні радіолокаційного контролю повітряної обстановки. A. Fedorov, G. Hudov, B. Bakumenko, K. Tahyan, S. Kovalevskyi ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1636 Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ КОЕФІЦІЄНТУ АКУСТИЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ВІД ДОВЖИНИ КАБЕЛЮ ПРИ РОЗІМКНЕНОМУ І ЗІМКНЕНОМУ СТАНІ ПРИЛАДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1637 Предметом вивчення в статті є залежності коефіцієнту акустичного відображення від довжини кабелю при розімкненому і зімкненому стані приладів ідентифікації, що необхідний для отримання заданого значення коефіцієнта акустичного відображення сигналу. Метою статті є визначення впливу зовнішнього навантаження на амплітуду вихідного сигналу у пристроях радіочастотної системи ідентифікації об’єктів на акустичних поверхневих хвилях. Задача, що вирішується, – обґрунтування технічних рішень, впровадження яких в практику вимірювання дозволять визначити методику оцінки залежності коефіцієнту акустичного відображення від довжини кабелю при розімкненому і зімкненому стані приладів ідентифікації об’єктів. Висновки: запропоновані технічні рішення, що отримані при експериментальному дослідженні підтвердили резонансну залежність амплітуди сигналу, який відображується, від реактивності дозволяють рекомендувати визначити методи затримки в якості вторинного перетворювача, який модулює електричний сигнал в відповідності зі зміною електричних параметрів первинного вимірювального перетворювача. Це надає обслузі радіочастотної системи ідентифікації об’єктів можливість використання коаксіального кабелю в якості елементу, який навантажується чи узгоджується, для створення різних сенсорів V. Kononov, O. Kononova, N. Solomina ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1637 Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300 ОПТИМІЗАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАТРАТ І ВИТРАТ ВОДИ В АВТОМАТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ КЕРУВАННЯ ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1638 Метою керування водним режимом ґрунту є отримання планового врожаю сільськогосподарських культур. Сучасні методи розрахунку зрошувальних систем та управління ними вимагають використання кількісних зв‘язків між водним режимом ґрунту та врожайністю культур. Існують підходи по зв‘язуванню врожайності із сумарним випаровуванням, коефіцієнтом вологозабезпеченості, опадами, кількістю днів, в які рослини відчують водний стрес. Найдосконалішими є динамічні моделі формування врожаю, в яких враховуються всі основні чинники життєдіяльності рослин. Вони інваріантні, але для їх практичного застосування необхідно визначати велику кількість недостатньо вивчених на даний час чинників зовнішнього середовища та фізіології рослин, що змінюються у часі за видами та сортами рослин. За фізіологічними властивостями розрізняють два типи культур. До першого типу належать культури, що мають яскраво виражені критичні періоди, наприклад, зернові, для яких недостатнє водопостачання під час цвітіння має необоротний згубний вплив на обсяг врожаю; до другого - культури, наприклад, трави, які можуть переносити підсушування ґрунту протягом невеликого періоду і після цього цілком відновлювати врожай за оптимального водоспоживання. В таких моделях кожна попередня фаза розвитку рослин впливає на зростання і розвиток у наступній фазі. В роботі застосовано інтелектуальні методи підтримки прийняття рішень в умовах багатокритеріальності в задачах оптимального керування вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур. Даний підхід дозволяє економити водні та енергетичні ресурси при керуванні вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур без втрат врожайності. L. Lievi ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1638 Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300 ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ АЛГЕБРИ ЛОГІКИ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕДПУСКОВОГО КОНТРОЛЮ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1639 Предметом вивчення в статті процес підготовки до пуску та електропуск танкових двигунів у різних умовах експлуатації. Метою дослідження є розроблення та технічна реалізація алгоритму передпускового контролю системи електропуску двигунів внутрішнього згоряння об’єктів бронетанкового озброєння ті техніки (БТОТ). Задачі: Провести аналіз систем електричного пуску (СЕП) танкових двигунів та передпускового контролю двигуна, визначити основні відмови елементів системи електричного пуску танкового двигуна, причини їх виникнення, способи усунення та сформувати простір контролюємих передпускових параметрів, за функціонально-логічною моделлю системи електропуску танкового двигуна як об’єкта діагностування визначити послідовність операций підготовки до пуску та пуску двигуна, скласти мінімізовану таблицю функцій несправності та на її основі розробити алгоритм передпускового контролю двигунів об’єктів БТОТ. Використовуваними є загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Отримані такі результати. На основі системного аналізу було проведена оцінка ефективності використання принципових (монтажних) схем для пошуку несправностей в системі електричного пуску танкових двигунів.За допомогою структурно-функціонального методу та формалізації основних несправностей та відмов в системі електропуску двигуна була створена діагностична модель та визначена необхідно достатня глибина прогнозу. З використанням математичного апарату алгебри логіки була складання таблиці функцій відмов несправності (ТФН) з подальшим перетворення її в мінімізіровану таблицю функцій несправності (МТФН), на основі був побудований алгоритм передпускового контролю двигунів об’єктів БТОТ та алгоритм пошуку відмов системи електропуску сучасних танків. Висновки. Системи електричного пуску, які є складовою частиною танка, безпосередньо впливають на формування бойових властивостей об’єктів БТОТ. Їх склад та структура изначаються задачами забезпечення та здійснення пуску двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ), особливо в умовах низьких температур. У зв’язку зі стрімким розвитком систем електрообладнання значно ускладнилося й питання організації та технології ремонту бронетанкової техніки, особливо у польових умовах. Досвід експлуатації БТОТ показує, що довговічність і безаварійність двигунів і стартерних акумуляторних батарей багато в чому залежить від якості підготовки до пуску і пуск двигунів в різних умовах. При цьому численні випадки пуску двигуна без достатньої кількості охолоджувальної рідини і моторного масла, особливо в періоди екстрених виходах машини, а також випадки передчасного розряду акумуляторних батарей (АБ) через неточне дотримання режиму пуску двигуна. Запропонований алгоритм може бути використаний як ремонтними підрозділами так і безпосередньо танковими екіпажами для скорочення часу на відновлення працездатності системи електропуску танкових двигунів. H. Makogon, D. Vasylenko, I. Bazilevskij, M. Tkachenko, O. Onoprienko, R. Volobueff ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1639 Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300 ПРИСКОРЕНИЙ АЛГОРИТМ ПОШУКУ СЛІВ-ОБРАЗІВ У ТЕКСТІ З АДАПТИВНОЮ ДЕКОМПОЗИЦІЄЮ ВИХІДНИХ ДАНИХ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1640 Алгоритми пошуку слів-образів у тексті мають широке застосування - контекстний пошук у базах та банках даних, бібліографічний пошук, пошук фрагменту тексту та його заміна при редагуванні тексту, у задачах стиску даних, алгоритмах прогнозування тощо, що зумовлює актуальність розробки нових алгоритмів, а також вдосконалення та адаптацію існуючих алгоритмів для реалізації на високопродуктивних обчислювачах. Мета дослідження – модифікація алгоритму Бойєра-Мура пошуку слів-образів у тексті для досягнення скорочення часу пошуку тексту завдяки використанню методів паралельних обчислень та декомпозиції вихідних даних. Результати та висновки. В ході роботи вдосконалено існуючий алгоритм Бойєра-Мура пошуку слів-образів у тексті завдяки використанню методів паралельних обчислень та декомпозиції вихідних даних, що призвело до скорочення часу пошуку слів-образів у текстах великого обсягу. Виконано огляд існуючих алгоритмів пошуку слів-образів у тексті, який показав найнижчу трудомісткість алгоритму Бойєра-Мура. Розроблено дві прискорені модифікації алгоритму Бойєра-Мура з простою та адаптивною декомпозицією даних. Аналіз результатів яких показав, що кількість помилкових спрацьовувань при адаптивній декомпозиції прагне до 0, на відміну від простої декомпозиції вхідних даних. Аналіз часу виконання алгоритмів показав, що на маленьких обсягах вихідного тексту, використання паралельних технологій для систем із загальною пам’яттю не є виправданим, оскільки часу на породження паралельних потоків витрачається більше, аніж на компаративні операції. О. Yu. Barkovska, D. I. Pyvovarova, V. S. Serdechnyi, А. А. Liashova ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1640 Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300 РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДИСЦИПЛІНИ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1641 У даній статті розглянуто здійснення самостійної роботи студентів закладу вищої освіти на основі використання електронних навчально-методичних комплексів як складової інформаційного освітнього середовища навчального закладу, структура, переваги та недоліки його використання в навчальному процесі. Визначено структуру електронного навчальнометодичного комплексу як повноцінної складової сучасного навчального процесу і критеріїв щодо його створення. Проведено аналіз та надано характеристику існуючих навчальних інформаційних систем та електронних навчальнометодичних комплексів. Надано перелік навчальних продуктів які включені в структуру електронного навчальнометодичного комплексу дисципліни. Представлено розробку електронного навчально-методичного комплексу, сферу застосування і використання. Представлені діаграми варіантів використання для окремих видів користувачів. Передбачено введення в систему двох видів користувачів. Розкрито функції та принципи основних компонентів сервісу, які дозволяють організувати плануючу, пізнавальну, організаційну і методично спрямовану діяльність студентів, що орієнтована на досягнення результату: володіння певною навчальною дисципліною, котра здійснюється студентами самостійно без прямої підтримки викладача за умов підтримки її інформаційно-комунікаційними технологіями. Представлено розроблену базу даних, яка дозволяє повноцінно функціонувати навчально-методичному комплексу. Визначено основні переваги та недоліки існуючих навчальних інформаційних систем. Акцентувалась увага на питанні оцінки якості результатів навчання. А. Havrylyshyn, T. Dmytrenko, T. Derkach, A. Dmytrenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1641 Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300 ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1642 Розглянуто сучасні інформаційні технології, що є основою процесу інформатизації освіти. Досліджено процес підвищення якості підготовки фахівців у контексті розвитку системи загальної та професійної освіти. Проаналізовано визначення інформаційного освітнього середовища. Обґрунтовано, що онлайн-навчання є чинником підвищення рівня доступності освіти і має певні переваги перед традиційними формами отримання знань, забезпечуючи гнучкість через віддалений доступ до ресурсів. Аналізуються сучасні європейські освітні ініціативи, інформатизація освіти передбачає розвиток інформаційно-освітнього середовища, істотну роль у створенні якого відіграє освітнє телебачення. Визначено, що сьогодні у сфері розвитку інформаційно-телекомунікаційного середовища розвиваються основні канали передачі даних, що належать як державним, так і недержавним структурам, що забезпечують швидкісний обмін великими потоками інформації між регіонами. A. Hafiiak, O. Shefer, E. Borodina, S. Alyoshin ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1642 Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300 ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ ЗАДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ НА ПІДСТАВІ ФОРМУВАННЯ СТАТИСТИЧНОГО ЦЕНТРУ ОПИСУ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1643 Предметом досліджень є моделі для класифікації зображень у просторі описів як множини дескрипторів ключових точок при розпізнаванні візуальних об’єктів у системах комп’ютерного зору. Метою є розвинення структурного методу класифікації шляхом впровадження логічного оброблення даних із використанням ймовірнісного розподілу у вигляді статистичного центру. Завдання: розроблення математичних та програмних моделей для обчислення релевантності описів зображень із використанням логічного аналізу, вивчення властивостей, варіантів застосування, значень параметрів моделей, оцінювання результативності за наслідками оброблення експериментальної бази зображень. Застосовуваними методами є: детектор BRISK для формування дескрипторів ключових точок, інтелектуальний аналіз даних, математична статистика, засоби визначення релевантності для множин даних, програмне моделювання. Отримані результати: ефективність способу класифікації на основі логічного аналізу з використанням статистичних центрів залежить від відстаней між центрами еталонів бази. Застосування логічного аналізу спрощує оброблення і підвищує швидкодію класифікації. Найкращі результати щодо класифікації окремих дескрипторів показав підхід з використанням уточнених центрів. Використання концентрованої частки даних опису дає можливість ретельніше зосередитися на його відмінностях з іншими описами. Висновки. Наукова новизна – удосконалення методу класифікації зображень на основі впровадження логічного аналізу на підставі статистичного центру опису, що дає можливість модифікувати склад опису зі збереженням властивостей об’єктів в аспекті результативної класифікації. Практична значущість роботи полягає у досягненні прийнятого рівня ефективності класифікації за визначеною моделлю релевантності, підтвердженні працездатності запропонованих модифікацій оброблення даних на прикладах зображень, розробленні програмних моделей для впровадження описаних методів класифікації у системах комп’ютерного зору. V. Gorokhovatskyi, S. Gadetska, R. Ponomarenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1643 Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ШТУЧНОГО ЗСУВУ ПОВІТРЯНИХ МАС В АТМОСФЕРІ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1644 Штучний зсув повітряних мас (ШЗПМ), спричинений вивільненням великої кількості енергії в повітряному просторі, є аналогом природного зсуву вітру, але може бути набагато потужнішим. Штучний зсув повітряних мас розглядається як зсув вітру синусоїдального типу, описаного відповідною системою диференційних рівнянь зміни газодинамічних характеристик навколишнього середовища при потужних вибухах. Він може мати значний вплив на стійкість та керованість, зміну маневрових можливостей і траєкторії літального апарату. Мета статті – провести аналіз проведених досліджень формування ШЗПМ та моделювання цього явища в атмосфері з отриманням результатів зміни основних характеристик. Запропонована математична модель цього явища для дослідження впливу його на динаміку руху літального апарату дозволила провести чисельний експеримент. Це в подальшому дасть змогу відпрацювати рекомендації по зменшенню впливу штучного зсуву повітряних мас та запобіганню попадання в зони його рушійної дії. Можливе застосування цього явища для зменшення ефективності дій авіації противника. Yu. Danilov, V. Stadnik ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1644 Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300 МЕТОД РОЗРАХУНКУ МАКСИМАЛЬНИХ ІНТЕНСИВНОСТЕЙ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У ГІПЕРКОНВЕРГЕНТНІЙ СИСТЕМІ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1645 У статті розглянуто метод розрахунку максимальних інтенсивностей інформаційних потоків у гіперконвергентній системі. Мета статті – розробка методу розрахунку максимальних інтенсивностей інформаційних потоків при централізованому управлінні, котрий повинен враховувати особливості централізованого управління і відсутність гетерогенності програмних і апаратних засобів. Результати дослідження. Проведений попередній аналіз причин затримки пакетів в гіперконвергентній системі показав, що для її розрахунку достатньо мати значення таких параметрів: інтенсивність інформаційних потоків; довжина маршрутів; час комутації пакета; пропускна здатність каналів зв'язку; довжина пакета. Розроблений метод базується на двохетапному підході до вирішення завдання. На першому кроці здійснюється обчислення прогнозованої середньої затримки пакета. На другому кроці виконується обчислення значень інтенсивностей потоків даних, що циркулюють в системі, та запускається процес ітеративного розподілу для отримання значень максимально можливих інтенсивностей інформаційних потоків. Слід зазначити, що запропонований метод орієнтований на централізоване управління наявними ресурсами. Висновок. Запропонований метод орієнтований на централізоване управління наявними ресурсами та дозволяє підвищити ефективність експлуатації гіперконвергентних систем. N. Kuchuk ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1645 Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300 ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ АКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЧЕРГАМИ НА ІНТЕРФЕЙСАХ МАРШРУТИЗАТОРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1646 У роботі представлено результати дослідження методу активного управління чергами на інтерфейсах маршрутизаторів телекомунікаційних мереж. Основу запропонованого методу складають оптимізаційні моделі погодженого розв’язання задач агрегації та розподілу потоків пакетів за сформованими на інтерфейсі маршрутизатора чергами (управління перевантаженням); розподілу пропускної здатності інтерфейсу маршрутизатора між сформованими чергами (розподіл канального ресурсу); та забезпечення завчасного обмеження інтенсивності потоків пакетів, що надходять на вхід інтерфейсу маршрутизатора (активне управління чергами). Проаналізовано вплив класів потоків та черг, виду критеріїв оптимальності та множника балансування на характер отриманих рішень та ефективність роботи інтерфейсу. T. Lebedenko, M. Goloveshko, A. Holodkova ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1646 Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300 МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ШВИДКОЇ ПЕРЕМАРШРУТИЗАЦІЇ З БАЛАНСУВАННЯМ НАВАНТАЖЕННЯ ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ОБМЕЖЕННЯ ТРАФІКА В МЕРЕЖАХ SD-WAN http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1647 У роботі запропоновано математичну модель швидкої перемаршрутизації із забезпеченням балансування навантаження на принципах Traffic Engineering (TE) та диференційованого обмеження трафіка в територіальнорозподілених програмно-конфігурованих мережах. Основу моделі складають умови реалізації багатошляхової маршрутизації сумісно з модифікованими умовами збереження потоку, які враховують пріоритетне обмеження трафіка на границі мережі у випадку її ймовірного перевантаження, викликаного, з одного боку, зростанням навантаження, а з іншого – реалізацією схем захисту елементів мережі та її пропускної здатності в ході швидкої перемаршрутизації. Перевагою запропонованого рішення також є формулювання задачі швидкої перемаршрутизації як оптимізаційної з критерієм, який орієнтує на мінімізацію, по-перше, верхнього порогу завантаженості каналів зв’язку, що відповідає вимогам концепції TE, а, по-друге, зважених відносно пріоритету відмов в обслуговуванні потоків пакетів на границі мережі. Дослідження процесів швидкої перемаршрутизації з використанням запропонованої моделі на ряді числових прикладів підтвердило адекватність і ефективність отриманих на її основі маршрутних рішень як щодо забезпечення їх відмовостійкості та балансування навантаження, так і щодо заснованого на пріоритетах обмеження трафіка. O. Lemeshko, A. Shapovalova, O. Yeremenko, M. Yevdokymenko, A. Hailan ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1647 Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300 ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ ДЛЯ ЗНАХОДЖЕННЯ ІНВЕРСНИХ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ БЛОЧНИХ ПЕРЕСТАНОВОК http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1648 Предметом вивчення в статті є метод знаходження інверсних псевдовипадкових блочних перестановок пікселів у зображенні. Метою є розробка "сліпого"методу знаходження інверсних псевдовипадкових блочних перестановок за допомогою генетичних алгоритмів. Завдання: провести аналіз факторів, що впливають на інверсні псевдовипадкові блочні перестановки на зображенні, розробити метод кодування перестановок в генетичних алгоритмах, обґрунтувати вибір цільової функції для оптимізації за допомогою генетичних алгоритмів. Використовуваними методами є: методи цифрової обробки зображень, теорії ймовірності, математичної статистики, криптографії та захисту інформації, математичний апарат теорії матриць. Отримані такі результати. Проведено аналіз факторів, що впливають на інверсні псевдовипадкові блочні перестановки на зображенні. Визначено фактори, що впливають на максимальний розмір блоку, при якому ще можливе знаходження інверсної перестановки. Розроблено метод знаходження інверсних псевдовипадкових блочних перестановок пікселів у пермутованому зображенні за допомогою генетичних алгоритмів. Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному. Встановлено, що знаходження інверсних перестановок можливе лише при умові, що розмір блоку є менший за радіус кореляції зображення. Запропоновано ефективний спосіб кодування перестановок, при якому стандартні оператори генетичних алгоритмів будуть породжувати нові і тільки допустимі перестановки. Запропоновано у якості цільової функції використовувати суму квадратів градієнтів. Показано, що дана цільова функція має глобальний мінімум для коректної перестановки, що дозволяє знаходити інверсні блочні перестановки "всліпу" без додаткової апріорної інформації. O. Makoviechuk, I. Ruban, G. Hudov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1648 Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300 РОЗРОБКА КЛАСИФІКАЦІЇ АГЕНТІВ КІБЕРБЕЗПЕКИ З ОБМЕЖЕНОЮ РАЦІОНАЛЬНІСТЮ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1649 Предметом є класифікація агентів з обмеженою раціональністю системи кібербезпеки. Метою роботи є побудова системи класифікації агентів системи кібербезпеки з обмеженою раціональністю. Задачі: розгляд процесу прийняття рішень агентами в системах кібербезпеки, аналіз різних проявів обмеженої раціональності агентами системи кібербезпеки, введення класифікаційних ознак обмеженої раціональності, формальне подання обмеженої раціональності різних типів, об'єднання агентів з різним типом обмеженої раціональності в єдину систему класифікації. Висновок. Порівняння різних типів обмеженої раціональності, заснованої, перш за все, на її місці в процесі прийняття рішень, дозволило запропонувати класифікаційну схему обмеженої раціональності, характерну для агентів системи кібербезпеки. Представлений результат формалізації опису обмеженої раціональності можна використовувати в якості основи для розробки моделей поведінки взаємодіючих агентів систем кібербезпеки. O. Milov, O. Korol, V. Khvostenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1649 Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300 ОЦІНЮВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ТВЕРДОСТІ МЕТАЛІВ МЕТОДОМ БРІНЕЛЛЯ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1650 Метою статті є розробка процедури оцінювання невизначеності вимірювань твердості металів методом Брінелля. Результати. Проаналізовано основні методи вимірювання твердості. Розглянуто особливості вимірювання твердості металів методом Брінелля та наведені основні джерела невизначеності. Розроблена процедура оцінювання невизначеності вимірювань твердості металів методом Брінелля та наведений приклад оцінювання невизначеності. Проведена валідація розробленої процедури методом Монте-Карло. A. Patsenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1650 Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300 ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ ДВОХОПЕРАНДНОЇ ЧОТИРЬОХРОЗРЯДНОЇ ОПЕРАЦІЇ МІНІМАЛЬНОЇ СКЛАДНОСТІ ДЛЯ СТРОГОГО СТІЙКОГО КРИПТОГРАФІЧНОГО КОДУВАННЯ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1651 Розвиток методів строгого стійкого криптографічного кодування як одного з напрямків криптографічного кодування і декодування на основі логічних функцій є важливим, тому що приводить до значної невизначеності значення кожного біта незакодованого повідомлення при спробах декодування повідомлення. В статті для захисту інформаційних ресурсів застосовано логічні функції в операції матричного криптографічного перетворення інформації на основі додавання за модулем два. Розроблено технологію побудови двохоперандної чотирьохрозрядної операції мінімальної складності з властивістю строгого стійкого криптографічного кодування. Таке строге стійке криптографічне кодування призводить до значної невизначеності значення кожного біта незакодованого повідомлення при спробах декодування закодованого повідомлення. Технологія перевірена шляхом створення однієї з двохоперандних чотирьохрозрядних операцій для потокового шифрування. I. Fedotova-Piven, N. Lada, G. Kanashevych, M. Pustovit ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1651 Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300 ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ ПАРАЛЕЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ ФАКТОРИЗАЦІЇ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1652 Розглядається технологія розпаралелювання процесу факторизації великих чисел, заснована на зміні відстані між співмножники на числової осі. Представлений і проаналізовано алгоритм факторизації, який аналізує не співмножники, а складові, що дозволяє швидко вирішувати завдання факторизації як при близьких співмножником, так і при значно відрізняються один від одного. Алгоритм факторизації, заснований на рішенні нерівності, дозволяє відсікати велику кількість варіантів співмножників, які не є рішенням поставленої задачі. Проведені експериментальні дослідження показали хороші результати вирішення завдання факторизації з використанням можливого розпаралелювання цього процесу. V. Kharchenko, V. Pevnev ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1652 Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300 ДОПОВНЕННЯ ВХІДНИХ ДАНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В СИТУАЦІЇ ЦИКЛІЧНОГО ХОЛОДНОГО СТАРТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕМПОРАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ ТИПУ «NEXT» http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1653 Предметом вивчення в статті є процеси формування рекомендованого списку товарів та послуг в ситуації циклічного холодного старту рекомендаційної системи. Така ситуація характеризується циклічною зміною інтересів користувачів, що потребує уточнення вхідних даних для побудови рекомендацій. Метою є розробка методу доповнення вхідних даних для побудови рекомендацій непостійним користувачам, що змінюють свої вимоги, з використанням темпоральних обмежень типу «Next». Завдання: виділити базові особливості темпоральних залежностей в рекомендаційних системах; розробити концепцію коригування вхідних даних у ситуації циклічного холодного старту; розробити метод доповнення вхідних даних на основі темпоральних обмежень типу «Next». Отримані наступні результати. Виконано структуризацію темпоральних залежностей з урахуванням особливості їх застосування в рекомендаційних системах. Показано, що для опису поведінки користувача в таких системах можна використовувати залежності типу «Next» між послідовним у часі вибором одного й того ж об’єкту, а також залежності типу «Future» з проміжним вибором інших товарів або послуг. Запропоновано концептуальний підхід до уточнення вхідних даних на основі темпоральних залежностей. В рамках представленого концептуального підходу запропоновано метод доповнення вхідних даних рекомендаційної системи на основі формування темпоральних обмежень типу «Next». Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному. Запропоновано метод доповнення вхідних даних рекомендаційної системи в ситуації циклічного холодного старту з використанням темпоральних обмежень типу «Next». Метод містить етапи узагальнення вхідних даних, формування темпоральних обмежень типу «Next», а також доповнення вхідних даних згідно отриманих обмежень. Запропонований метод дозволяє підвищити ефективність побудови рекомендацій для непостійних користувачів на основі формування обмежень, що відображають обов’язкові зміни інтересів відомих користувачів. S. Chalyi, V. Leshchynskyi, I. Leshchynska ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1653 Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300 ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДКРИТИХ НАБОРІВ ДАНИХ ВЕБ-РЕСУРСІВ У КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1654 Предметом вивчення у статті є процес тестування методів побудови рекомендаційних систем на основі відкритих наборів даних у мережі Інтернет. Метою є дослідження відкритих наборів даних веб-ресурсів у контексті застосування їх для тестування різних методів побудови рекомендаційних систем. Завдання: дослідити сучасні вебплатформи з відкритими наборами даних та можливість застосування їх даних для тестування якості роботи різних рекомендаційних систем. Отримані такі результати: Розглянуто найбільш популярні веб-платформи з відкритими наборами різнотипних мережевих даних. Здійснено порівняльний аналіз цих платформ з точки зору наявності вільного доступу до завантаження даних, їх функціональності та територіальної приналежності, формату даних та зручності для подальшого використання для машинного навчання, а також можливості застосування для тестування рекомендаційних систем. Також проведено оцінку актуальності даних, що зберігаються у репозиторіях з вільним доступом та наявності їх оновлення з часом. Висновки. Досліджено веб-платформи, що містять відкриті набори даних, які можна використати для тестування рекомендаційних систем. Основними перевагами більшості платформ є підтримка сучасних форматів даних та умовно вільний або вільний доступ. Серед недоліків розглянутих платформ слід зазначити недостатню структурованість деяких наборів даних, зокрема текстових, що значно обмежує їх застосування для тестування методів контентної фільтрації. Окрім того, одним з факторів, що обмежує використання відкритих наборів даних є їхня актуальність, тому що деякі набори, що зберігаються на платформах, є застарілими та не оновлюються. Усі розглянуті набори даних можуть бути застосовані для дослідницьких цілей та тестування роботи рекомендаційних систем. D. Shynhalov, Ye. Meleshko, V. Bosko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1654 Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300 МЕТОД ФОРМУВАННЯ ЕТАЛОННОГО ЗОБРАЖЕННЯ ЯСКРАВОГО ОБ’ЄКТУ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1655 У статті розглянуто завдання формування еталонного зображення для об’єкту, у якого на зображеннях можливі суттєві зміни яскравості. Встановлено, що більшість існуючих методів при великих значеннях відношення сигналшум не відповідають вимогам по ймовірності правильного розпізнавання зображення. Метою статті є розробка методу формування еталонного зображення яскравого об’єкту, заснованого на виборі його оптимального числового представлення, котре в найбільшій мірі відповідає поточному зображенню. Результати досліджень. У представленому методі на кожному етапі порівняння еталонного зображення з фрагментами поточного зображення запропоновано синтезувати оптимальне числове представлення еталонного зображення, що зберігає відношення порядку на його елементах. Для порівняльної оцінки за ймовірністю правильного розпізнавання об'єкта запропонованого і звичайного квадратичного різницевого алгоритмів були проведені статистичні випробування. Висновок. При великих значеннях відношення сигнал-шум запропонований алгоритм істотно перевершує стандартний алгоритм по ймовірності правильного розпізнавання зображення. T. Shipova, G. Zubritsky, V. Kirvas ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1655 Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300 РОЗРОБЛЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКРАНУЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СПЕЦОДЯГУ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВПЛИВІВ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1656 Проведено аналіз спеціального одягу, що використовується в Україні для захисту від електромагнітних впливів для працівників енергетичної галузі та експлуатаційників виcокочастотного електронного обладнання. В результаті аналізу існуючого спеціального захисного одягу, нормативної бази та експериментальних досліджень обґрунтовано доцільність проектування та розробки текстильних матеріалів для виготовлення спеціального захисного одягу з заданими екрануючими властивостями. Визначено критерії, яким повинен відповідати захисний одяг, а саме: достатні коефіцієнти екранування, прийнятні ергономічні характеристики, підвищена зносостійкість, збереження екрануючих властивостей в процесі експлуатації. В роботі у якості екрануючої субстанції використано збагачену залізну руду, отриману у результаті флотації на Полтавському гірничозбагачувальному комбінаті. В лабораторних умовах розроблено технологію нанесення екрануючої субстанції на текстильний матеріал та проведено випробовування захисних властивостей текстильного матеріалу з заданими екрануючими властивостями. Дослідження виконувалися на частоті мобільного зв’язку (1,8 ГГц) за допомогою каліброваного вимірювача щільності потоку енергії П3-31 та на частоті 50 Гц за допомогою каліброваного вимірювача напруженості електричного та магнітного поля П3-50. Для промислової частоти визначався коефіцієнт екранування магнітної складової електромагнітного поля. Визначено коефіцієнти екранування. Розроблено технологію виготовлення костюму з екрануючими властивостями. В технологічному процесі передбачено конструктивно з’ємні захисні елементи, що дає можливість в процесі експлуатації зберегти захисні властивості після прання. Перевагою розробленої конструкції є можливість змінювати ступені захисту в залежності від конкретних виробничих умов. Захисні елементи легко знімаються, що забезпечує можливість прання та хімічного чищення без втрати захисних властивостей спецодягу, а також за рахунок збільшення кількості шарів захисних елементів змінювати ступені захисту одягу для конкретних виробничих умов. M. Bahrii ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1656 Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300 МЕТОДОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ НЕОДНОРІДНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЕКРАНІВ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1657 У інженерній практиці у якості технологічних та функціональних отворів у захисних конструкціях використовуються отвори круглої та прямокутної форми, тому предметом дослідження було визначення впливу таких отворів на коефіцієнт екранування. Мета роботи – розробити методологічні засади проектування електромагнітних екранів з неоднорідностями різного характеру та надати прийнятний за припущеннями та зручний у практичній діяльності розрахунковий апарат для прогнозування ефективності екранування. Розроблено розрахунковий апарат для прогнозування захисних властивостей електромагнітних екранів та методологію його застосування для проектування екрануючих поверхонь. Запропонований підхід для визначення коефіцієнтів екранування електромагнітних екранів з неоднорідностями у вигляді круглих та лінійних отворів, що дозволяє спроектувати екран з необхідними захисними властивостями та з потрібною або достатньою кількістю отворів. Запропонована методологія дозволяє проектувати неоднорідні екрани з максимально прийнятною кількістю отворів для забезпечення потрібної вентиляції екранованих високочастотних джерел електромагнітних полів у апаратних аеродромів, лікувальних закладів тощо. V. Glyva, O. Tykhenko, O. Khodakovskyy ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1657 Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300 СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДОМ ESPRIT З ВИКОРИСТАННЯМ ОЦІНКИ ТЕПЛІЦЕВОЇ КОРЕЛЯЦІЙНОЇ МАТРИЦІ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1658 Предметом вивчення в статті є – методи спектрального аналізу, методи оцінювання тепліцевих кореляційних матриць. Мета даної статті – підвищення ефективності спектрального аналізу (зменшення середньоквадратичної похибки (СКП) оцінювання кутових координат джерел випромінювання) в умовах порогового відношення сигналшум (ВСШ) зі збереженням заданої ефективності при високих та середніх ВСШ. Використовуваними методами є: методи спектрального аналізу, методи цифрового статистичного моделювання. Результати. Для забезпечення високої точності оцінювання кутових координат джерел випромінювання при використанні лінійної антенної решітки та сучасних методів спектрального аналізу пропонується в умовах порогового ВСШ використовувати оцінку тепліцевої кореляційної матриці (КМ), що отримується методом LRA. З метою уникнення ефекту постійності середньоквадратичної похибки оцінювання кутових координат при середніх та високих ВСШ запропоновано використовувати традиційну оцінку КМ. Висновки. Проведене дослідження показало, що використання запропонованого підходу дозволяє підвищити точність оцінювання кутових координат джерел випромінювання в умовах порогового ВСШ та уникнути ефекту постійності СКП оцінювання при середніх та високих ВСШ за рахунок використання традиційної оцінки КМ, яка при пеленгації джерел шумового випромінювання є максимально правдоподібною оцінкою невідомої КМ. Зазначені результати окрім розглянутого випадку пеленгації джерел випромінювання можуть бути використані при оцінюванні стану каналу зв’язку та в ряді інших випадків. Напрямком подальших досліджень є використання інших методів оцінювання тепліцевої КМ, пошук шляхів зменшення різниці в точності оцінювання запропонованим методом від випадку використання тепліцевої оцінки КМ в умовах середніх ВСШ. V. Vasylyshyn, V. Luniaka, V. Kotsiuba ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1658 Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300 ЗНИЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТИ ПАЧКИ РАДІОІМПУЛЬСІВ ВНАСЛІДОК ВПЛИВУ УМОВ ЇЇ ПОШИРЕННЯ І ВІДБИТТЯ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1659 У статті оцінюється точність вимірювання частоти пачки для випадку узгодженої обробки без врахування фазових флуктуацій. Наведено результати експерименту по визначенню статистичних характеристик радіолокаційних сигналів, відбитих від місцевих предметів, розташованих за межами дальності прямої видимості, при поширенні радіохвиль в умовах аномальної рефракції над морем. Отримані гістограми розподілу початкової фази відбитого сигналу РЛС апроксимовані кривою, що відповідає нормальному закону розподілу, а нормована кореляційна функція має осцилюючий характер. Оцінювання частоти радіолокаційного сигналу здійснюється за критерієм максимуму натурального логарифма відношення правдоподібності. В явному вигляді отримано достатню статистику за наявністю фазових флуктуацій. Результати вказують на те, що для сучасних РЛС в умовах регулярного вимірювання, на точність оцінювання частоти пачки радіоімпульсів в значно більшому ступені впливають статистичні характеристики флуктуації фаз ніж відношення сигнал-шум. V. Karlov, O. Kuznietsov, A. Artemenko, А. Karlov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1659 Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300 МЕТОДИКА ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ВХІДНОГО СИГНАЛУ РАДІОМОНІТОРИНГУ ДЛЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ НА БАЗІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР’Є http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1660 У статті розглянуто питання обчислення спектра радіосигналу на обмеженому часовому проміжку. Доведено, що обмеження часу аналізу рівносильне використанню прямокутної віконної функції, частотна характеристика якої має максимальні бічні пелюстки. Розроблено механізм зниження рівня бічних пелюсток шляхом згладжування віконною функцією, що у свою чергу, погіршує спектральний аналіз через розширення величини основного сигналу. Проте значно прискорює процес обробки сигналу для аналізу оператором пошукового комплексу. Використання віконних функцій в програмних продуктах пошукових комплексів значно підвищує ймовірність виявлення цифрових засобів негласного отримання інформації. Доведено неможливість створення універсального алгоритму перетворення аналогового сигналу у цифровий який би міг бути безпомилковим вхідним сигналом для створення програмного засобу автоматизованого комплексу пошуку засобів негласного отримання інформації. Розроблена методика підвищення якості використання швидкого перетворення Фур'є для апаратно програмних комплексів радіомоніторингу. Суть цієї методики у комбінованому підході до перетворення, тобто використовувати не одну віконну функцію, а більш доцільні використовувати віконні функції для кожного відрізка частотного діапазону. A. Musienko, A. Laptev, V. Sobchuk, B. Borsuk ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1660 Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300 БОРОТЬБА З МІЖСИМВОЛЬНОЮ ІНТЕРФЕРЕНЦІЄЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКВАЛАЙЗЕРІВ І ОРТОГОНАЛЬНОГО ЧАСОВОГО МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1661 В даній статті досліджується два варіанти боротьби з міжсимвольною інтерференцією (МСІ) в багатопроменевому каналі зв'язку: застосування еквалайзерів і ортогонального часового мультиплексування. Метою статті є порівняння застосування еквалайзерів і ортогонального часового мультиплексування, як способів боротьби з МСІ по їх енергетичній ефективності. Розглянуто схеми побудови адаптивних еквалайзерів і застосування канального прекодера для реалізації ортогонального часового мультиплексування. В роботі показано, що при реалізації радіотехнічних систем, що працюють по каналах з МСІ вибір способу боротьби може визначатися розробником залежно від вимог, що пред'являються до такої системи. У каналах зі змінними параметрами, а таким є канал тропосферного зв'язку, адаптивні еквалайзери зі зворотнім зв'язком за рішенням можуть виявитися у боротьбі з МСІ краще OTDM-системи. Результати даної роботи можна використовувати при розробці мобільних цифрових тропосферних станцій спеціального призначення та комбінованих мобільних цифрових тропосферно-радіорелейних станцій. V. Pochernyaev, V. Zaichenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1661 Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300