Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць http://journals.nupp.edu.ua/sunz <p>У журналі відображені результати наукових досліджень з розробки та удосконалення систем управління, навігації та зв’язку у різних проблемних галузях.</p> Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» uk-UA Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 2073-7394 ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІИЙ MLAT ТА ПРИЙМАЧІВ ADS-B ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ПОВІТРЯНИХ ОБ’ЄКТІВ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1729 Предметом статті є вивчення можливостей використання технологій MLAT та приймачів ADS-B для підвищення точності визначення координат повітряних об’єктів. Метою є підвищення точності визначення координат повітряних об’єктів за рахунок використання технології MLAT та системи приймачів ADS-B. Завдання: аналіз різницево-далекомірного алгоритму, пропозиції щодо реалізації технології мультилатерації з використанням приймачів ADS-B в інтересах радіотехнічних військ, стислий аналіз можливостей технології ADS-B, аналіз можливостей використання приймачів ADS-B для підвищення точності визначення координат повітряного об’єкта. Використовуваними методами є: методи радіолокації, методи теорії прийому та обробки сигналів, визначення координат повітряних об’єктів. Отримані такі результати. Визначено фактори, що впливають на точність визначення координат повітряних об’єктів. Встановлено можливість застосування технології автоматичного залежного спостереження та технології мультилатерації для підвищення точності визначення координат повітряних об’єктів. Визначено інтервали відхилення часових затримок в залежності від розташування повітряного об’єкта відносно системи приймачів для забезпечення похибки визначення координат, що не перевищуватиме 300 м. Визначена залежність похибки визначення положення повітряного об’єкта від кількості приймачів. Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному. Встановлено, що перевагами використання технології MLAT та системи приймачів ADS-B для визначення координат повітряного об’єкта є зменшення похибки визначення положення повітряного об’єкта. Використання технології MLAT та системи приймачів ADS-B не потребує внесення значних змін до існуючих засобів радіолокації. В свою чергу, використання технології MLAT та системи приймачів ADS-B є додатковим джерелом отримання інформації про повітряну обстановку. В подальших дослідженнях пропонується використання технології MLAT та системи приймачів ADS-B на позиціях радіотехнічних підрозділів при веденні радіолокаційного контролю повітряної обстановки A. Fedorov H. Khudov S. Kovalevskyi F. Zots K. Tahyan ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-12-28 2019-12-28 6 58 3 8 10.26906/SUNZ.2019.6.003 РОЗРОБКА МОДЕЛІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ У ВІДКРИТІЙ ЕКСПЕРТНІЙ СИСТЕМІ ПУНКТУ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1730 У статті запропоновано в рамках використовуваного формально-логічного апарату структури цільових установок розробка моделі використання ресурсів у відкритій експертній системі пункту управління Повітряних Сил. Розглянутий порядок та основні правила використання множини ресурсів керованої системи. Визначено, що використання ресурсів керованої системи здійснюється на основі сукупності правил, які сформульовані в нормативних документах та які можна розділити на наступні групи: нормативні правила використання ресурсу, нормативні правила витрати та поповнення запасу впливів ресурсу і правила спільного використання ресурсів. Обґрунтовані та сформульовані на змістовному рівні основні гіпотези моделі ресурсів, які можуть бути використані при формалізації задач управління, що вирішуються на пункті управління Повітряних Сил. Сформульовані ресурсно-часові обмеження, яким повинен задовольняти варіант рішення, що синтезується. Напрямком подальших досліджень є розробка відповідного методу формалізації та маніпулювання знаннями про порядок і правила використання ресурсів K. Vasiuta D. Chophenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-12-28 2019-12-28 6 58 9 14 10.26906/SUNZ.2019.6.009 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ СИТУАЦІЇ ПРИ ВІДМОВІ ДВИГУНА НА ПОВІТРЯНОМУ СУДНІ В ПОЛЬОТІ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1731 Предметом вивчення в статті є процеси розвитку ситуації при відмові двигуна на повітряному судні в польоті. Метою є побудова моделі можливого подальшого розвитку ситуації у випадку відмови двигуна на повітряному судні в польоті. Завдання: статистичний аналіз авіаційних подій, що сталися з цивільними повітряними суднами України, причиною яких стала відмова двигуна в польоті, аналіз необхідністі дослідження дій авіаційних спеціалістів в особливих випадках з точки зору прийняття ними своєчасних правильних рішень в умовах зростаючого психоемоційного навантаження. Використовуваними методами є: методи аналізу і синтезу складних інформаційних систем, методи імітаційно-статистичного моделювання. Отримані такі результати. Встановлено, що кількість авіаційних подій, пов’язаних з відмовою двигуна не має тенденції до зниження. Встановлено, що додаткове нервово-емоційне навантаження стає на заваді виконання пілотом та авіадиспетчером їх основних професійних функцій. Побудована модель можливого розвитку ситуації при виникненні особливого випадку в польоті - відмові двигуна на повітряному судні для її подальшого використання при практичній підготовці авіадиспечерів до дій в особливих випадках. Висновки. Напрямком подальших досліджень є розробка та побудова системи підтримки прийняття рішень для удосконалення технології роботи авіадиспетчера управління повітряним рухом A. Kolesnik I. Zakharchenko P. Berdnik ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-12-28 2019-12-28 6 58 15 19 10.26906/SUNZ.2019.6.015 ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСАМИ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1732 Розроблено агентну імітаційну модель аналізу процесів управління енергоресурсами металургійного підприємства при реалізації портфеля проектів енергозбереження. Розкрито особливості інформаційної взаємодії агентів в мультиагентній системі, за рахунок механізмів, пов'язаних з децентралізованим мультипроектним плануванням, що включає вирішення ресурсних конфліктів при виконанні завдань, пошук найбільш оптимальних ресурсів, при використанні яких виконання робіт буде відбуватися на найбільш вигідних умовах. Використання даної моделі дозволяє послідовно проводити аналіз проектів з метою виявлення можливості їх реалізації на підприємстві, узгоджувати плани реалізації проектів і плани підприємства на різних рівнях планування. Запропонований підхід має відмінні риси: інтеграція стратегічних рішень (прийняти або відхилити нові проекти) і оперативних аспектів (розподіл ресурсів); можливість гнучкого управління ресурсами S. Kiyko E. Druzhinin O. Prokhorov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-12-28 2019-12-28 6 58 20 27 10.26906/SUNZ.2019.6.020 ПРОЕКТУВАННЯ ПРИНЦИПОВОЇ СХЕМИ ПЕРЕДАВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНОЇ СИСТЕМИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНОГО ГІРОСКОПУ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1733 У статті запропоновано принципову схему пристрою передачі волоконно-оптичної системи волоконно-оптичного гіроскопа .Предметом вивчення в статті є волоконно-оптична система волоконно-оптичного гіроскопу, що використовуються в інерціальних системах навігації, керування й стабілізації. Метою статті є дослідження щодо проектування принципової схеми передавального пристрою волоконної оптичної системи та проведення необхідних розрахунків щодо передавального пристрою волоконної оптичної системи. Задача, що вирішується, – обґрунтування технічних рішень, впровадження яких в практику вимірювання дозволять обґрунтувати процес проектування принципової схеми передавального пристрою волоконно-оптичної системи волоконно-оптичного гіроскопа, що використовуються в інерціальних системах навігації, керування й стабілізації. В статті розглядається: етапи проектуванні принципової схеми передавального пристрою волоконної оптичної системи; проведені певні розрахунки,щодо загасання ділянки щодо проектованої одноволоконної системи зв'язку; схема оптичного передавального пристрою, що розробляється. Запропонована схема використовувала лазерний випромінювач ILPN-1550, що працює на довжині хвилі 1550 нм і 5 мВт, що має вихідну оптичну потужність випромінювання. У схемі прямого модулятора використовується кремнієвий n-p-n транзистор КТ660В, який призначений для використання в комутаційних та імпульсних пристроях. Для відповідності виходу перетворювача коду та входу модулятора на швидкісний операційний підсилювач КР140YD11 вводиться відповідний підсилювач. Для стабілізації середньої потужності лазера встановлено пристрій для автоматичного управління оптичним сигнальним рівнем, включаючи інтегральну схему К175DА1, що використовується як детектор АЦП та підсилювач постійного струму. Висновки. Пропонований пристрій передачі призначений для роботи у складі цифрових оптичних гіроскопів, що працюють зі швидкістю 8 Мбіт / с. Запропоновані технічні рішення доцільно використовувати як при модернізації існуючих волоконно-оптичних гіроскопів, так і при створенні перспективних зразків, що призначені для роботи в інерціальних системах навігації, керування й стабілізації V. Kononov O. Kononova I. Odinokii ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-12-28 2019-12-28 6 58 28 32 10.26906/SUNZ.2019.6.028 МАТРИЧНІ ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ВАЖЛИВІСНИХ ОЦІНОК КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1734 Надійність/доступність системи є складним багатогранним поняттям, яка оцінюється на основі численних показників і індексів. Існують різні методи розрахунку цих показників в аналізі надійності. Одними з найбільш часто використовуваних показників є показниками оцінки важливості компонентів системи, які дозволяють оцінити вплив одного або декількох компонентів системи на її надійність/доступність. Сьогодні використовуються міри важливості, щоб врахувати різні аспекти впливу елементів системи на її відмову або працездатність. Аналіз важливості елементів використовується при проектуванні, діагностиці та оптимізації системи. У даній статті розроблені нові алгоритми розрахунку деяких оцінок важливості компонентів системи на основі матричних процедур. Метою даної роботи є розробка нового алгоритму для розрахунку показників важливості системи на основі матричних процедур, які можуть бути перетворені в паралельні процедури/алгоритми. Ці алгоритми розроблені на основі застосування логічного диференціального обчислення булевої логіки для аналізу важливості системи. Застосування паралельних алгоритмів в аналізі важливості дозволяє оцінювати надійність системи великої розмірності. Специфічною особливістю запропонованих матричних процедур для розрахунку показників важливості є використання структурної функції для математичного подання досліджуваної системи. Ця функція визначає однозначне співвідношення для всіх можливих поєднань станів компонентів системи і надійністю/доступністю системи. Структурна функція в цьому випадку визначається як вектор істинності, який використовується в матричних перетвореннях. Вектор істинності булевої функції являє собою стовпець таблиці істинності для значень змінних упорядкованих в лексикографічному порядку. Будь-яка структурна функція системи може бути однозначно представлена вектором істинності, який складається з 2n елементів P. Sedlacek A. Forgac E. Zaitseva ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-12-28 2019-12-28 6 58 33 37 10.26906/SUNZ.2019.6.033 ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЧАСУ ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО АУДИТУ ЗА УМОВИ ЕЛАСТИЧНОСТІ ТА ЧУТЛИВОСТІ ФУНКЦІЇ ІНТЕНСИВНОСТІ КІБЕРАТАК http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1735 В статті представлено дослідження, що направлені на встановлення оптимального часу проведення спеціального аудиту для покращення рівня кіберзахисту і надання пріоритетних та перевірених заходів для зменшення ризику виникнення кібер-інциденту. Проаналізовано часові ряди інтенсивності кібератак підприємства з проведенням аналітичного вирівнювання часового ряду функції інтенсивності кібератак за допомогою логістичної кривої. За знайденим інтервалом еластичності аналітичної функції інтенсивності кібератак на підприємство, що задовольняє нелінійному диференціальному рівнянню Бернуллі, проведено аналіз часових рядів кібератак на систему підприємства за однакові часові періоди, що попадають у часовий проміжок від кінця планового аудиту до початку наступного. За допомогою p–перетворення до функції інтенсивності кібератак на підприємство та, враховуючи без розмірність змінних, обчислено чутливість безрозмірної функції інтенсивності кібератак від параметра р за встановлений часовий період за умови проведення попередньої фільтрації часового ряду за трьома точками. Визначено оптимальний час проведення спеціального аудиту після проведення планового аудиту O. Barabash Ye. Halakhov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-12-28 2019-12-28 6 58 38 42 10.26906/SUNZ.2019.6.038 МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕСТУВАННЯ ВРАЗЛИВОСТІ ДО SQL ІН’ЄКЦІЙ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1736 В роботі представлені результати дослідження та алгоритми тестування на вразливість до однієї з найбільш поширених видів атак на Web-застосунки SQL ін'єкції. На основі аналізу методології тестування уразливості Web-застосунків до DOM XSS і матеріалів Open Web Application Security Project, розроблений алгоритм аналізу уразливості Web-застосунків до SQL ін'єкцій. Відмінною особливістю даного алгоритму є облік тільки уразливості, яка є в GET параметрах URL і використовує тільки сліпий метод ін'єкції SQL коду, що використовує особливість використання булевих операторів в SQL запитах (Boolean blind SQL injection). На підставі поданого алгоритму розроблена GERT-модель технології тестування уразливості до SQL ін'єкцій. В розробленій моделі вузли графа інтерпретуються станами комп'ютерної системи в процесі тестування уразливості до SQL ін'єкцій, а гілки графа – ймовірносно-тимчасовими характеристиками переходів між станами. Таким чином, на основі експоненційної GERT-мережі розроблено математичну модель технології тестування уразливості до SQL ін'єкцій, яка відрізняється від відомих, вдосконаленим способом визначення відстані між результатами ін'єкції. Використання в запропонованому способі критерію Джаро-Вінклера, для порівняння результатів ін'єкції SQL коду і введення порогового значення дозволить підвищити точність результатів тестування безпеки програмного забезпечення. Розглянуто приклад атаки SQL ін'єкцій, суть яких – впровадження в дані (передані через GET, POST запити або значення Cookie ) довільного SQL коду. Побудовано графіки, зовнішній вигляд кривих яких дає підстави припустити, що не всі знайдені рішення застосовні при математичному та імітаційному моделюванні в якості вхідних даних. У той же час зовнішній вигляд графіків, отриманих для інших значень дає підстави припустити, що випадкова величина часу виконання технології тестування уразливості до SQL ін'єкцій відповідає гамма-розподілу (близьке до експоненціального). Перевірка цієї гіпотези проведена за критерієм χ2 Пірсона O. Kovalenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-12-28 2019-12-28 6 58 43 47 10.26906/SUNZ.2019.6.043 СИНХРОНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ МЕРЕЖІ НА ГІПЕРКОНВЕРГЕНТНІЙ ПЛАТФОРМІ З ОБЧИСЛЮВАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ЇЇ ВУЗЛІВ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1737 В процесі функціонування комп'ютерної мережі гіперконвергентної архітектури за рахунок централізованого управління збільшується час обробки системних транзакцій. Але для деяких підсистем, особливо для тих, що повинні функціонувати у режимі, наближеному до режиму реального часу, дані показники є дуже суттєвими. Метою статті є формування такого розподілу завдань по вузлах мережі, для якого середня затримка пакету прийматиме мінімальне значення. Це забезпечить максимальну синхронізацію між інформаційною структурою мережі та обчислювальними ресурсами її вузлів. Результати дослідження. Розроблена математична модель розподілу завдань між вузлами комп’ютерної мережі на гіперконвергентній платформі. У моделі мінімізована інтенсивність обміну між вузлами мережі. Для цього вводиться поняття штрафу при розподілі завдань на вузли мережі. Розроблений метод розподілу завдань між вузлами мережі на гіперконвергентній платформі. Рішення задачі пошуку раціонального розподілу завдань множини по вузлах множини має ітераційний характер. Даний метод розвинений за рахунок мінімізації середньої затримки пакету даних в мережі при розподіленій обробці завдань. Запропонована математична модель управління розподіленою обробкою завдань в мережі на гіперконвергентній платформі дозволяє описати завдання пошуку раціонального розбиття множини завдань, що обробляються в мережі, на підмножини і їх розподілення по вузлах мережі, що мінімізує середню затримку пакету даних. при розробці моделі прийнято, що загальний сумарний доступний обчислювальний ресурс вузлів мережі є рівним загальному сумарному необхідному обчислювальному ресурсу трансакцій системи. з цією метою вводиться фіктивний вузол з доступним обчислювальним ресурсом та фіктивне завдання з відповідним штрафом. Висновок. Сформований розподіл завдань по вузлах мережі, для якого середня затримка пакету прийматиме мінімальне значення, що забезпечить максимальну синхронізацію між інформаційною структурою мережі та її обчислювальними ресурсами N. Kuchuk ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-12-28 2019-12-28 6 58 48 53 10.26906/SUNZ.2019.6.048 МЕТОД ДЕКОДУВАННЯ МОЗАЇЧНОГО СТОХАСТИЧНОГО МАРКЕРА ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1738 Предметом вивчення в статті є маркери доповненої реальності. Метою є розробка методу декодування мозаїчного стохастичного маркера доповненої реальності. Завдання: аналіз основних операцій у маркерних системах доповненої реальності, аналіз основних існуючих типів AR-маркерів, розробка методу декодування мозаїчного стохастичного маркера доповненої реальності. Використовуваними методами є: методи цифрової обробки зображень, теорії ймовірності, математичної статистики, криптографії та захисту інформації, математичний апарат теорії матриць. Отримані такі результати. Визначено, що однією з основних операцій у маркерних системах доповненої реальності є декодування маркерів у відео-потоці з метою вирізнення віртуальних об'єктів з реального світу. Розроблений метод декодування мозаїчного стохастичного маркера доповненої реальності. Висновки. Вперше отримано метод декодування мозаїчного стохастичного маркера доповненої реальності, який на підставі запропонованої системи показників визначає розміри матриці бітів маркера, із трансформованого зображення бітконтейнера будує матрицю бітів маркера, визначає зсув у повній матриці бітів, на основі застосування зворотньої перестановки до повної матриці бітів реалізує фільтрацію пермутованого зображення. Напрямками подальших досліджень є розробка методу проектування віртуальних об’єктів на площину маркеру доповненої реальності; розробка інформаційної технології використання мозаїчних стохастичних маркерів у системах доповненої реальності O. Makoveychuk ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-12-28 2019-12-28 6 58 54 57 10.26906/SUNZ.2019.6.054 ДОСЛІДЖЕННЯ МАТРИЧНИХ ФАКТОРИЗАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1739 Об’єктом дослідження є процес створення списків рекомендацій відвідувачам веб-сайтів. Метою даної роботи є дослідження існуючих матричних факторизаційних моделей рекомендаційних систем. У рекомендаційних системах факторизація застосовується до матриці рейтингів з метою виявляння прихованих факторів, властивих об’єктам системи, що впливають на вподобання користувачів. Матричні факторизаційні моделі рекомендаційних систем досить популярні серед розробників та мають багато модифікацій. У даній роботі розглянуто наступні моделі: FunkSVD, SVD++, Asymmetric SVD та timeSVD. Факторизаційні моделі рекомендаційних систем використовуються у методах колаборативної фільтрації на рівні з моделями на основі сусідства. На відміну від моделей на основі сусідства, які використовують коефіцієнти подоби для створення списків рекомендацій, дані моделі використовують не подобу, а приховані фактори. Перевагами таких моделей є підвищена, порівняно з іншими моделями, робастність до атак ін’єкцією профілів та висока точність прогнозування вподобань користувачів. До недоліків досліджуваних моделей слід віднести погану масштабованість, довгий час навчання, а також необхідність повного перенавчання системи при появі нових даних, що частково вирішено лише у асиметричному SVD. Проведене дослідження показало, що існуючі моделі матричної факторизації дають можливість використовувати як явні зворотні зв’язки від користувачів (рейтинги об’єктів, виставлені користувачами), так і неявні зворотні зв’язки (перегляди об’єктів, написані коментарі, тощо), що дозволяє підвищувати точність роботи рекомендаційної системи на веб-ресурсах, де користувачі залишають багато неявного зворотного зв’язку. Такий принцип вперше був реалізований у SVD++. Факторизаційні моделі дозволяють також враховувати неперіодичні та періодичні зміни вподобань користувачів у часі, що, зокрема, реалізовано у timeSVD Ye. Meleshko V. Khokh V. Bosko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-12-28 2019-12-28 6 58 58 62 10.26906/SUNZ.2019.6.058 ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ АГЕНТІВ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМА http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1740 Аналізуються найбільш поширені засоби та підходи до моделювання поведінки агентів в інформаційно-комунікаційних системах. Зокрема розглянуті таки засоби як агентне моделювання, штучні нейронні мережі, нечітка логіка, генетичні алгоритми, підходи, засновані на знаннях, ланцюги Маркова і ін. Крім класичних засобів та підходів розглянуто також нові прикладні методи, а саме: людино-центрована система, аналіз відео, накопичувач даних, що керується даними, динамічні чинники. В результаті проведеного аналізу отримані висновки про поточний стан питань моделювання поведінки людини. Визначено, що існує значна кількість підходів, і всі вони мають свої переваги і недоліки. Тому неможливо визначити оптимальний підхід до моделювання поведінки людини, але можна визначити мету, для якої застосування того чи іншого підходу може бути рекомендовано. В роботі наведена схема з інформацією, із зазначенням можливих рішень для подолання обмежень різних підходів. Аналіз цих даних показав, що агентно-орієнтований підхід вирішує більшість проблем і знімає обмеження, характерні для інших методологій. Це підтверджується тим фактом, що агентне моделювання є гнучким підходом, який широко використовується в багатьох контекстах моделювання поведінки людини O. Milov M. Kostyak S. Milevsky S. Pogasiy ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-12-28 2019-12-28 6 58 63 70 10.26906/SUNZ.2019.6.063 ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИЛ ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1741 Досвід історії війн і воєнних конфліктів показує, що у кожній успішно проведеній воєнній компанії, операції, бою, як і у кожній поразці, необхідно, поряд з іншими причинами, шукати позитивні та негативні сторони у роботі органів матеріально-технічного забезпечення, їх організації, можливостях і способах забезпечення. Розвиток системи логістичного забезпечення завжди здійснювався паралельно з розвитком збройних сил і способів ведення війни, операції і бою. Нові види озброєння, бойової техніки, способи ведення бойових дій висували свої вимоги до системи логістичного забезпечення, змушували виробляти більш сучасні форми організації системи логістичного за- безпечення. Система логістичного забезпечення сил оборони держави є складною, багаторівневою структурою. В ході проведеного автором статті дослідження розроблено інтегральний показник оцінки ефективності системи логістично- го забезпечення сил оборони держави. Зазначений показник дозволяє провести оцінку ефективності функціонування системи логістичного забезпечення сил оборони держави, при цьому як системи в цілому так і окремих її елементів. Зазначений показник дозволяє оцінити кількісно-якісний склад сил і засобів логістичного забезпечення сил оборони держави; структуру сил і засобів логістичного забезпечення сил оборони держави; тактико-технічні характеристики зразків озброєння та військової техніки, що входять до складу сил і засобів логістичного забезпечення сил оборони держави; можливості з відновлення зразків озброєння та військової техніки тощо В процесі проведеного дослідження використані як загальнонаукові, так і спеціальні методи дослідження: семантичний – для розвитку сутнісної частини дефініцій категорійного апарату військової логістики; методи економічного аналізу – для оцінювання тенденцій у вій- ськовому забезпеченні Збройних Сил України; методи системного аналізу – для оцінювання передумов та інтеграції цілей у процесі формування військової логістичної системи; методи економіко-математичного моделювання – для оп- тимізації структури та внутрішніх процесів військової логістичної системи. За результатами проведеного аналізу ав- тором було визначені основні недосконалості системи логістичного забезпечення Збройних Сил України та проведено обґрунтування шляхів удосконалення системи логістичного забезпечення Збройних Сил України O. V. Nakonechnyi ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-12-28 2019-12-28 6 58 71 74 10.26906/SUNZ.2019.6.071 ЗАСТОСУВАННЯ МУРАШИНИХ АЛГОРИТМІВ В РIШЕННІ ЗАДАЧІ МАРШРУТИЗАЦІЇ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1742 Дослідження показують, що 85-95% загальної тривалості логістичного ланцюга виробничого циклу товарного руху становить очікування на обробку, транспортування та інші операції, включаючи зберігання. Мета логістики - побудувати процес доставки «від дверей до дверей» з мінімальними втратами на місцях з'єднання, з мінімальними накопичувальними витратами та часом для сприяння інтегрованому логістичному потоку. У статті розглядаються актуальні питання використання еволюційних алгоритмів для вирішення задачі маршрутизації. Мурашині алгоритми, як і більшість видів еволюційних алгоритмів, засновані на використанні популяції потенційних рішень і розроблені для вирішення завдань комбінаторної оптимізації, перш за все, пошуку різних шляхів на графах. Кооперація між особинами (штучними мурашками) тут реалізується на основі моделювання стігметріі. При цьому кожен агент, званий штучним мурахою, шукає рішення поставленого завдання. Штучні мурашки послідовно будують рішення завдання, пересуваючись по графу, відкладають феромон і при виборі подальшого ділянки шляху враховують концентрацію цього ферменту. Чим більше концентрація феромону в подальшому ділянці, тим більша ймовірність його вибору. Оскільки в основі мурашиного алгоритма лежить пересування мурах за деякими шляхах, то мурашині алгоритми ефективні, перш за все, при вирішенні завдань, які допускаю інтерпретацію у вигляді графа. Проведені комп'ютерні експерименти показали, що ефективність мурашиного алгоритма зростає при збільшенні розмірності задачі і для задач на графах високої розмірності вони працюють швидше, ніж інші еволюційні алгоритми. Відзначено також хороші результати при вирішенні нестаціонарних задач на графах зі змінною середовищем. В святи з цим пропонується реалізація мета - евристичного методу, як модифікації мурашиних алгоритмів оптимізації. Представлена схема роботи системи. Також представлена специфікація програмного продукту. Результатом дослідження стала розробка системи оптимізації перевезень, яка відповідає сучасним вимогам до програмного забезпечення. Програмне забезпечення адаптується до платформи Android E. Skakalina ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-12-28 2019-12-28 6 58 75 83 10.26906/SUNZ.2019.6.075 МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ З ФУНКЦІОНАЛЬНО СТІЙКИМ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1743 В роботі проводиться аналіз існуючих методик щодо управління промисловим підприємством. Найбільш відомими з них є такі нормативні документи управління: MRP II (Manufacturing Resource Planning), ERP (Enterprise Resource Planning), APS (Advanced Planning & Scheduling Systems) і MES (Manufacturing Execution Systems). Наводяться основні переваги та недоліки вказаних систем управління. Проведений аналіз вказує на необхідність створення систем управління нового покоління, яка тісно пов'язане з розвитком методики створення єдиного інформаційного простору підприємства і інтегрованих моделей для автоматизованих систем управління підприємством. Запропонована методика, що ґрунтуються на системному підході, який містять формалізований описи всієї сукупності виробничих та бізнес процесів; матеріальних об'єктів та ресурсів, що задіяні в оперативному управлінні виробництвом і його конструкторській та технологічній підготовці. Зазначена методика створення єдиного інформаційного простору підтримується відповідними базовими інформаційними технологіями, що забезпечують: реінжиніринг бізнес-процесів оперативного управління та технічної підготовки виробництва з метою забезпечення переходу від функціонально-орієнтованої до процесної організації управління підприємством; опис і візуальне представлення електронної структури виробу й надання йому статусу стандарту підприємства; управління бізнес-процесами оперативного планування і технічної підготовки виробництва з використанням електронної структури виробу, спрямоване на підтримку функціональних задач APS, MES, PLM-систем. Зокрема, в роботі розглянута математична модель технологічного процесу на промисловому підприємстві. Вводиться поняття та умови функціональної стійкості технологічного процесу на промисловому підприємстві. Вказуються критерії функціональної стійкості технологічного процесу V. Sobchuk ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-12-28 2019-12-28 6 58 84 91 10.26906/SUNZ.2019.6.084 МЕТОД КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ СЕМАНТИЧНОЇ ЧАСТКИ В ТЕКСТАХ З ОЗНАКАМИ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОГО ВПЛИВУ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1744 В статті вирішено актуальну науково-практичну задачу прискорення контент-аналізу преси без використання експрес-підходу. В роботі вирішені такі задачі, як адаптація основних складових контент-аналітичного дослідження до аналізу семантичної частки на основі дослідження розподілу синонімічних конструкцій за рахунок підсумовуючого підходу контент-аналізу; розподіл семантичних часток за категоріальними ознаками на основі традиційного підходу контент-аналізу для розподілу ядер семантики за логічними рівнями я-концепції; визначення відповідності семантичної частки логічного рівня саме пропагандисту на основі орієнтованого підходу контентаналізу шляхом дослідження специфіки використання синонімів. В результаті дослідження вперше розроблено метод контент-аналізу семантичної частки в текстах з ознаками психолінгвістичного впливу на основі комплексного використання традиційного, підсумовуючого та орієнтованого підходів контент-аналізу за рахунок дослідження тематичної диференціації синонімічних конструкції на основі дискурсного аналізу тексту, що дозволило адаптувати методику семантичного контент-аналізу до квантово-семантичного психолінгвістичного аналізу і, таким чином, прискорити контент-аналіз преси. Результати можливо використовувати для інтерпретації семантичної частки та виявлення закономірностей у світах сприйняття семантичної частки Ya. Tarasenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-12-28 2019-12-28 6 58 92 96 10.26906/SUNZ.2019.6.092 МОДЕЛЮВАННЯ ПОЯСНЕНЬ ЩОДО РЕКОМЕНДОВАНОГО ПЕРЕЛІКУ ОБ’ЄКТІВ З УРАХУВАННЯМ ТЕМПОРАЛЬНОГО АСПЕКТУ ВИБОРУ КОРИСТУВАЧА http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1745 Предметом вивчення в статті є процеси формування пояснень щодо рекомендованого переліку товарів та послуг в рекомендаційних системах. Метою є розробка моделей пояснення щодо рекомендованого переліку товарів та послуг з урахуванням зміни інтересів користувачів у часів. Завдання: обґрунтувати вибір критеріїв для оцінки пояснень; розробити узагальнену модель пояснення, що враховує довіру користувача, а також зміни у продажах товарів та послуг. Використовуваними підходами є: підходи до побудови рекомендацій на основі схожості вибору користувачів, а також характеристик об'єктів користувацького вибору. Отримані наступні результати. Проведено порівняльний аналіз критеріїв оцінки пояснень та обґрунтовано вибір критеріїв довіри та результативності як ключових для моделювання пояснень з урахуванням темпорального аспекту вибору користувача. Запропоновано моделі представлення пояснень у вигляді числового показника, значення якого характеризує зміну продажів протягом визначеного періоду часу, а знак пояснення визначає напрямок цих змін – збільшення або зменшення. Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному. Запропоновано модель пояснення для рекомендацій. Пояснення представлено числовим показником, що враховує зміни продаж на товарів та послуг між інтервалами деталізації часу для визначеного періоду часу. Пояснення враховує зміни продажів вибраного товару на послідовних інтервалах часу для заданого рівня його деталізації, а також зміни продажів для всіх інтервалів у вибраному періоді часу у порівнянні з поточним інтервалом. Запропоноване числове представлення пояснення дає можливість задовільнити одночасно критерії довіри та результативності пояснень: знак показника відповідає критерію довіри, а абсолютне значення з урахуванням знаку дає можливість оцінити результативність роботи рекомендаційної системи. В практичному аспекті представлене пояснення дає можливість обґрунтувати сформовану рекомендацію навіть у випадку шилінг-атак та у ситуації холодного старту рекомендаційної системи, оскільки в якості вхідних даних для його побудови використовується об’єктивна інформація про покупки вибраного товару для заданого періоду часу S. Chalyi V. Leshchynskyi I. Leshchynska ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-12-28 2019-12-28 6 58 97 101 10.26906/SUNZ.2019.6.097 ДОСЛІДЖЕННЯ АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАГНІТНИХ ЕКРАНІВ НА ОСНОВІ АМОРФНИХ СПЛАВІВ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1746 Сучасні методи екранування допускають використання найбільш придатних металевих матеріалів для одночасного вирішення декількох задач для захисту працюючих та електромагнітної сумісності технічного обладнання. Одним з таких ефективних металевих матеріалів вважають аморфні магнітом’які сплави. Предмет дослідження даної роботи – визначення захисних властивостей аморфного магнітом’якого сплаву при різних значеннях частотних та амплітудних характеристик в залежності від зміни товщини стрічки матеріалу. Досліджено магнітні властивості пермалою від різної частоти екранованого поля з різним відсотковим вмістом нікелю та різною товщиною захисного металевого матеріалу; залежності коефіцієнта екранування магнітом’яких аморфних сплавів від індукції зовнішнього магнітного поля; коефіцієнти екранування аморфного магнітом’якого сплаву різної товщини та різного відсоткового вмісту кобальту від змінних значень амплітуди; магнітооброблений стан та вихідний стан (недоліки та переваги для конкретних умов використання при захисті та економічних вимог); залежності магнітної проникності магнітом’якого аморфного сплаву від різних значень частоти та амплітуди. Мета роботи - визначення коефіцієнтів екранування захисних аморфних магнітом’яких сплавів від амплітудно-частотних характеристик екранованого магнітного поля та обґрунтування ефективності використання таких матеріалів та надання конкретних рекомендацій щодо захисту від електромагнітних полів та випромінювань працюючих людей та сумісності електричного та електронного технічного обладнання. Розроблено захисні властивості магнітних екранів на основі аморфних сплавів у різних амплітудно-частотних діапазонах. Запропоновано раціональні обґрунтовані рекомендації щодо вибору матеріалу для забезпечення найбільш придатних значень коефіцієнтів екранування Доведено експериментально що аморфні магнітом’які сплави мають сприятливі коефіцієнти екранування від частоти екранованого поля, що підвищує ефективність захисту від магнітних полів працюючих людей та спрощує, з економічної точки зору, обрання матеріалу на конкретному виробництві. Отримані графічні залежності надають можливість обирати необхідний захисний металевий матеріал та автоматизувати процеси розроблення засобів оптимального екранування магнітних полів. Багатосерійність досліджень та легка керованість властивостей матеріалів з різним вмістом металевої субстанції, різної товщини стрічки матеріалу, тощо надає змогу змінювати загальні захисті властивості металевого сплаву ( в залежності від поставленої умови на виробництві) V. Glyva O. Panova O. Tykhenko L. Levchenko V. Kolumbet ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-12-28 2019-12-28 6 58 102 105 10.26906/SUNZ.2019.6.102 ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАДАНОЇ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ РАДІАЛЬНОЇ ШВИДКОСТІ ЦІЛІ КОГЕРЕНТНО- ІМПУЛЬСНИМИ РЛС ЗА МЕЖАМИ ДАЛЬНОСТІ ПРЯМОЇ ВИДИМОСТІ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1747 У статті оцінюються можливі значення складових середньоквадратичної помилки вимірювання радіальної швидкості цілі, які виникають внаслідок флуктуацій фази радіосигналу за межами дальності прямої видимості РЛС. Обґрунтована доцільність використання когерентної пачки радіоімпульсів для забезпечення необхідної дальності виявлення із заданими показниками якості. Розгляд проводиться для моделі сигналу з випадковою амплітудою та початковою фазою. Вважається, що фазові флуктуації розподілені за нормальним законом с нульовим середнім, а їхня кореляція убуває зі збільшенням інтервалу між радіоімпульсами пачки за знакозмінним законом. Результати вказують на те, що внаслідок фазових флуктуацій радіоімпульсів прийнятої пачки, середньоквадратична помилка вимірювання радіальної швидкості цілі здатна перевершувати значення, які визначаються тактичними вимогами до когеренто-імпульсних РЛС. Проведений чисельний аналіз дозволяє визначати ступінь погіршення якості часо-частотної обробки пачки радіоімпульсів в когерентно-імпульсних РЛС та оцінювати ступінь зниження ефективності подальшої вторинної обробки радіолокаційної інформації O. Kuznietsov A. Artemenko V. Petrushenko А. Karlov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-12-28 2019-12-28 6 58 106 110 10.26906/SUNZ.2019.6.106 МЕТОД ОЦІНКИ ІМОВІРНОСТІ БІТОВОЇ ПОХИБКИ В СИСТЕМАХ НАДШИРОКОСМУГОВОГО ЗВ’ЯЗКУ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1748 Предметом вивчення є процеси забезпечення безпроводової завадостійкої передачі дискретної інформації на грунті надширокосмугових сигналів з високою інформаційною ємністю. Мета – розробка аналітичних співвідношень для розрахунку імовірності бітової похибки в залежності від співвідношення сигнал/шум в каналі з аддитивною гаусовою завадою. Задача – забезпечення усталеної та надійної роботи НШС системи зв’язку в умовах завад. Використані методи: методи аналітичного, імітаційного моделювання та цифрового кодування сигналів. Отримані наступні результати. На грунті аналізу функціонування НШС системи радіозв’язку виявлено, що зміни енергії та автокореляційної функції прийнятих сигналів в потоці інформаційних бітів є причиною виникнення внутрішньо системних завад, які викликають збільшення бітової похибки та деградацію імовірнісних характеристик системи зв’язку. Отримані аналітичні співвідношення дозволяють обчислити залежності імовірності похибки на біт в залежності від співвідношення сигнал/шум в каналі чи при різноманітних значеннях бази сигналу. Виявлено існування локальних екстремумів для характеристик бітової похибки при оптимальних значеннях бази НШС сигналів, коли імовірність бітової похибки стає найменшою Це дозволяє обґрунтвано обирати найкращі значення бази НШС сигналу та мати високу завадостійкість та надійність системи передачі цифрової інформації. Висновки. Використання технології НШС сигналів дозволяє здійснити безпроводову приховану передачу інформації з малою потужністю випромінювання на швидкості 1-2 Мб/с з імовірністю похибки на біт менш, ніж 10-5 . Причому, за умов використання великої бази сигналу В = 500 – 1000 отримуємо імовірність бітової похибки на рівні 10-4 і 10-6 при суттєво менших одиниці відношеннях сигналу/шуму. Таким чином система НШС радіозв’язку з кодовою модуляцією в передавачі та спектральною обробкою в приймачі має високу завадостійкість, що дозволяє здійснювати надійну передачу цифрової інформації в умовах завад O. Serkov K. Trubchaninova B. Lazurenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-12-28 2019-12-28 6 58 111 114 10.26906/SUNZ.2019.6.111 СИНТЕЗ ІНВАРІАНТНИХ ДО ПЕРЕШКОДИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1749 Стаття присвячена розробленню аналітичних алгоритмів побудови інформаційно-телекомунікаційних систем інваріантних до перешкоди (адитивної або неадитивної). Детально розглянуті та проаналізовані основні підходи визначення класу перешкод для яких можна побудувати інваріантну систему. Встановлено, що властивість інваріантності системи зі зворотним зв'язком гарантує задану вірогідність прийому інформації, але вона не гарантує наперед задану швидкість передачі інформації. Проведені дослідження показали, що інваріантність досягається за рахунок зниження завадостійкості стосовно адитивних завад. У системі з фазорізницевою модуляцією другого порядку імовірність помилки інваріантна до частоти сигналу, але вона більша, ніж імовірність помилки в системі з фазорізницевою модуляцією при незмінній частоті сигналу. Отже, дослідження виявило загальне зниження швидкості передачі інформації через наявність перешкод на вході в систему та використання коду із надмірністю. Зі збільшенням потужності перешкод збільшується частота «переписування», а швидкість передачі інформації сповільнюється, а за наявності потужної перешкоди фактична швидкість передачі інформації падає до нуля: фактично в цьому режимі система "спрямовує зусилля" не на передачу інформації, а на "запобігання" помилковим комбінаціям споживача. У результаті проведених досліджень встановлено, що максимум невиявленої помилки не залежить від характеристик завади, а визначається винятково параметрами коригувального коду. Аналітичним шляхом визначені шляхи поліпшення якісних характеристик інформаційно-телекомунікаційних систем для забезпечення їх інваріантності до перешкоди, що підтверджено результатами моделювання та експериментальними даними. Слід зазначити, що, хоча властивість інваріантності системи зворотного зв'язку гарантує задану ймовірність інформації, вона не гарантує заздалегідь задану швидкість передачі інформації. Це природно, тому що в цьому випадку пропускна здатність каналу зв'язку дорівнює нулю, і єдине, чого можна досягти, - це не отримувати помилкову інформацію О. Shefer B. Topikha V. Shefer S. Myhal ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-12-28 2019-12-28 6 58 115 122 10.26906/SUNZ.2019.6.115 МЕТОД СУМІСНОЇ ОБРОБКИ КООРДИНАТНОЇ ТА ОЗНАКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ ОБРОБКИ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1750 Предметом вивчення в статті є процес сумісної обробки координатної та ознакової інформації в системах обробки радіолокаційної інформації спеціального призначення. Метою є розробка методу сумісної обробки координатної та ознакової інформації в системах обробки радіолокаційної інформації спеціального призначення, що дозволяє врахувати інформаційні можливості різнотипних джерел про параметри траєкторій, сигнальні, траєкторні та оперативно-тактичні ознаки, а також використовувати інтелектуальні технології для розпізнавання повітряних об’єктів. Завдання. Наведено результати досліджень щодо удосконалення методів та алгоритмів третинної обробки радіолокаційної інформації в системах обробки радіолокаційної інформації спеціального призначення. Запропоновано метод сумісної обробки координатної та ознакової інформації в системах обробки радіолокаційної інформації спеціального призначення, що відрізняється від відомих урахуванням інформаційних можливостей різнотипних джерел про параметри траєкторій, сигнальних, траєкторних та оперативнотактичних ознак, а також використанням інтелектуальних технологій розпізнавання повітряних об’єктів. Отримані такі результати. Розроблений метод сумісної обробки координатної та ознакової інформації в системах обробки радіолокаційної інформації спеціального призначення. Висновки. Розроблений метод має усунути недоліки притаманні існуючим методам, і за рахунок цього підвищити якість інформації про повітряну обстановку. Встановлено, що використання запропонованого методу сприяє забезпеченню вимог споживачів щодо оперативності та якості інформації про повітряну обстановку S. Shylo D. Golovnyak S. Khmelevskiy О. Timochko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-12-28 2019-12-28 6 58 123 128 10.26906/SUNZ.2019.6.123 АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ВПЛИВУ ЗАСОБІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ПОДАВЛЕННЯ НА МЕРЕЖЕЦЕНТРИЧНУ СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1751 Інтенсивний розвиток інформаційних та управляючих технологій, а також їх інтеграція в єдиний інформаційний простір приводить до підвищення ролі таких технологій у процесах управління військами (силами) та зброєю, у тому числі високоточною. Разом із тим, радіоелектронна матеріальна основа інформаційної інфраструктури, що створюється в рамках концепції мережецентричної війни, є потенційно уразливою для засобів радіоелектронної боротьби. В зазначеній статті авторами проведено аналіз підходів щодо впливу засобів радіоелектронної боротьби на мережецентричні системи управління. Авторами в ході проведення зазначеного дослідження вирішені наступні взаємопов’язані завдання: визначено інформаційні обмеження щодо реалізація концепції мережецентричної війни; визначено перспективи розвитку систем радіоелектронної боротьби, що орієнтовані на порушення функціонування мережецентричних систем військового управління та визначено перспективні науково-методичні підходи до обґрунтування способів радіоелектронного впливу на мережецентричні системи управління. В ході зазначеного дослідження авторами використані основні положення теорії радіоелектронної боротьби, теорії сигналів, теорії зв’язку, систем масового обслуговування та класичні методи наукового пізнання – аналізу та синтезу. За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки: перспективні напрямки розробки радіоелектронних впливів, орієнтованих на транспортний рівень мереж зв’язку, можуть бути реалізовані як комплексами територіально розподілених засобів радіоелектронної боротьби, що реалізують принципово нові способи подавлення, так і апаратно-програмними закладками і спеціальними програмними засобами (вірусами), які впроваджуються в телекомунікаційне обладнання мережі. Необхідно відзначити, що застосування всіх вищевказаних радіоелектронних впливів доцільно виключно проти пакетних мереж з розвиненою топологією. Застосування подібних впливів проти мереж з деревовидної топологією безглуздо зважаючи на можливість досягнення ефекту придушення “класичним” придушенням каналів A. Shyshatskyi O. Sova Yu. Zhuravskyi O. Nalapko Yu. Sokil Yu. Ryndin ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-12-28 2019-12-28 6 58 129 139 10.26906/SUNZ.2019.6.129