http://journals.nupp.edu.ua/sunz/issue/feed Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 2022-08-09T18:18:09+03:00 Кучук Ніна Георгіївна kuchuk_nina@ukr.net Open Journal Systems <p>У журналі відображені результати наукових досліджень з розробки та удосконалення систем управління, навігації та зв’язку у різних проблемних галузях.</p> http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2550 СПОСІБ ЗАПОБІГАННЯ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ГОЛОВНОГО ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА 2022-08-09T18:18:09+03:00 O. Levchenko kafedra.aiep@gmail.com O. Melnyk kafedra.aiep@gmail.com З розвитком науково-технічного прогресу виконання багатьох технологічних операцій на суднах автоматизується. Весь комплекс завдань управління технологічними комплексами і технічними процесами, такими як стабілізація частоти обертання колінчастого валу суднового дизеля, підтримання напруги і частоти генератора на заданому рівні, стабілізація рівня і температури води в котлах, стабілізація судна на заданому курсі вирішується на базі обчислювальної техніки. Методи і алгоритми управління судном, експлуатації головних дизельних двигунів, реалізовані в існуючих комплексах засобів автоматизації (КЗА), забезпечують автоматичне керування режимами роботи головного дизельного двигуна (ГДВ). Для запобігання перевантажувальних режимів роботи головного дизельного двигуна та вироблення рекомендацій для прийняття рішень для зниження залежності показників тепломеханічного навантаження від зовнішніх факторів експлуатації обґрунтований та експериментально підтверджений спосіб обмеження впливу зовнішніх умов на теплову і механічну напруженість головних двигунів. Підтверджено гіпотезу про обмеження теплової та механічної напруженості головного двигуна шляхом зміни опору обертання гребного гвинта реалізацією струминного впливу на лопаті. На підставі отриманих результатів можна стверджувати, що додаткова струминна подача води на лопаті гребного гвинта дозволяє виключити перевантаження головних двигунів за параметрами теплової та механічної навантаження в широкому діапазоні режимів роботи судна. Можливість збільшення ступеня завантаження головних двигунів при змінних умовах плавання незалежно від впливу зовнішніх факторів експлуатації сприяє раціональному використанню номінальної потужності, що позитивно вплине на собівартість морських перевезень та забезпечить безаварійну роботу судна. 2022-06-07T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2551 РОЗРОБКА ПРОГРАМНО-АПАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ІМІТАТОРА ПОВЕДІНКИ ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ 2022-08-09T18:18:09+03:00 Oleh Yevseienko kafedra.aiep@gmail.com Andrey Zuev kafedra.aiep@gmail.com Natalia Yevsina kafedra.aiep@gmail.com Предметом дослідження є процес побудови структури стенда-імітатора та імітаційні моделі поведінки промислових об’єктів автоматизації. Мета статті – побудова апаратно-програмного комплексу імітації поведінки автомата видачі напоїв. Завдання, що вирішуються: опис алгоритму отримання інформації про об’єкт керування, аналіз структури і функцій об’єкта керування для побудови імітаційної моделі його поведінки, синтез рішення у вигляді апаратної та програмної частини. Застосовувані методи: теорія алгоритмів, методи і моделі оцінювання об’єктів, теорія багатофакторного експерименту, програмування програмованих логічних контролерів. Отримано результати: описано основні проблеми, які виникають при створенні рішень автоматизації промислових об’єктів; створено перелік вхідних-вихідних сигналів автомата видачі напоїв, за допомогою якого підібрано обладнання для створення апаратного та програмного комплексу; розроблено програмну частину з двох модулів: програми на програмованому логічному контролері та програми SCADA-системи. Висновки: для побудови імітатора об’єктів вихідною інформацією є перелік вхідних-вихідних сигналів, який складають за результатами опису поведінки об’єкта керування. При створенні стенда на програмованому логічному контролері необхідно враховувати, що перелік сигналів для побудови імітатора протилежний сигналам об’єкта керування. Використання розробленої програми імітатора об'єкта управління показало зниження часу тестування функціоналу на об'єкті, підвищило швидкість усунення багів у програмі, простоту тестування після додавання нового функціоналу. 2022-06-07T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2552 ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ БЕЗУМОВНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИ РОЗРОБЦІ ІНТЕГРАЛЬНОЇ БІЗНЕС - МОДЕЛІ ВИРОБНИЦТВА І СПОЖИВАННЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 2022-08-09T18:18:09+03:00 V. Zolotaryov kafedra.aiep@gmail.com A. Kramchaninov kafedra.aiep@gmail.com S. Piskun kafedra.aiep@gmail.com K. Bakanov kafedra.aiep@gmail.com H. Zaverukha kafedra.aiep@gmail.com V. Chalapko kafedra.aiep@gmail.com Предметом вивчення в статті є процес обробки інформації при виробництві і споживанні інфокомунікаційних послуг в мультисервісних мережах. Метою статті є дослідження процесу обробки інформації в мультисервісних мережах та виділення класу задач управління якістю виробництва і споживання інфокомунікаційних послуг, які могли б бути розв'язані методами безумовної оптимізації функції декількох змінних. Завдання дослідження: проаналізувати процеси виробництва та споживання інфокомунікаційних послуг з огляду на можливості їх оптимізації за процедурою QoS; запропонувати формулювання задачі оптимізації за процедурою QoS у вигляді, придатному для розв'язання методами безумовної оптимізації; проаналізувати можливість прикладного застосування методів безумовної оптимізації за процедурою QoS при виробництві і споживанні інфокомунікаційних послуг. Методологічною осовою дослідження стали загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Отримані наступні результати: На онові аналізу процесів виробництво і використання інфокомунікаційних послуг у різних сегментах ринку послуг визначені та можливості оптимізації інфокомунікаційних послуг за процедурою QoS. Задача оптимізації при забезпеченні QoS мультисервісних мереж бути сформульована як задача безумовної оптимізації функції двох змінних. Можливість прикладного застосування методів безумовної оптимізації за процедурою QoS показана на прикладі інтегральної бізнес-моделі конвергентного виробництва і реалізації інфокомунікаційних послуг. Висновки. Виробництво і споживання інфокомунікаційних послуг сьогодні носить конвергентній характер. Визначення єдиної змінної для узгодження процесів в усьому ланцюзі виробництва і споживання інфокомунікаційних послуг за єдиним критерієм дозволить здійснювати підтримку QoS конвергентного виробництва і споживання інфокомунікаційних послуг. Визначення шляхів оптимізації за процедурою QoS надасть змогу забезпечити в мультисервісних мережах сфері державного регулювання необхідну надійність, захищеність та оперативність, зокрема шляхом оптимізації часу проходження пакетів. Оскільки застосування аналітичного методу передбачає апроксимацію другої похідної, що, своєю чергою, викликає ряд практичних труднощів, у мультисервісних мережах його застосування є ефективним. Предметом вивчення в статті є процес обробки інформації при виробництві і споживанні інфокомунікаційних послуг в мультисервісних мережах. Метою статті є дослідження процесу обробки інформації в мультисервісних мережах та виділення класу задач управління якістю виробництва і споживання інфокомунікаційних послуг, які могли б бути розв'язані методами безумовної оптимізації функції декількох змінних. Завдання дослідження: проаналізувати процеси виробництва та споживання інфокомунікаційних послуг з огляду на можливості їх оптимізації за процедурою QoS; запропонувати формулювання задачі оптимізації за процедурою QoS у вигляді, придатному для розв'язання методами безумовної оптимізації; проаналізувати можливість прикладного застосування методів безумовної оптимізації за процедурою QoS при виробництві і споживанні інфокомунікаційних послуг. Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Отримані наступні результати: На онові аналізу процесів виробництво і використання інфокомунікаційних послуг у різних сегментах ринку послуг визначені та можливості оптимізації інфокомунікаційних послуг за процедурою QoS. Задача оптимізації при забезпеченні QoS мультисервісних мереж бути сформульована як задача безумовної оптимізації функції двох змінних. Можливість прикладного застосування методів безумовної оптимізації за процедурою QoS показана на прикладі інтегральної бізнес-моделі конвергентного виробництва і реалізації інфокомунікаційних послуг. Висновки. Виробництво і споживання інфокомунікаційних послуг сьогодні носить конвергентній характер. Визначення єдиної змінної для узгодження процесів в усьому ланцюзі виробництва і споживання інфокомунікаційних послуг за єдиним критерієм дозволить здійснювати підтримку QoS конвергентного виробництва і споживання інфокомунікаційних послуг. Визначення шляхів оптимізації за процедурою QoS надасть змогу забезпечити в мультисервісних мережах сфері державного регулювання необхідну надійність, захищеність та оперативність, зокрема шляхом оптимізації часу проходження пакетів. Оскільки застосування аналітичного методу передбачає апроксимацію другої похідної, що, своєю чергою, викликає ряд практичних труднощів, у мультисервісних мережах його застосування є ефективним. 2022-06-07T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2553 ОПТИМАЛЬНИЙ ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ СТОХАСТИЧНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ КІНЦЕВИМ ПОЛОЖЕННЯМ 2022-08-09T18:18:09+03:00 Yevhen Kalinin kafedra.aiep@gmail.com Vitalii Tkachov kafedra.aiep@gmail.com Dmytro Lysytsia kafedra.aiep@gmail.com Alina Rybalchenko kafedra.aiep@gmail.com Предметом досліджень статті є лінійні стохастичні динамічні системи управління кінцевим положенням. Метою роботи є синтез ефективних чисельних алгоритмів машинного проектування лінійних стохастичних динамічних систем управління кінцевим положенням. Завдання дослідження полягають у побудові алгоритмів синтезу, заснованих на застосуванні методу інверсійно-сполучених систем, а також на зниженні розмірності простору параметрів, що оптимізуються. Застосовувані методи: інверсійно-сполучені системи для формування критерію якості, методи зниження розмірності простору параметрів, що оптимізуються на підставі спектрального аналізу матриці кривизни. Отримані результати: пошук оптимальних параметрів у запропонованому підпросторі може здійснюватися всіма методами першого або другого порядку з використанням спроектованих матриць. При досягненні в підпросторі точки мінімуму критерію у ній обчислюються градієнт та кривизна і на підставі спектрального аналізу будується новий підпростір запропонованого типу з наступним повтором процесу оптимізації. Запропонована стратегія пошуку скорочує кількість кроків оптимізації. Практична значущість роботи полягає у тому, що з використанням матриць сполучених змінних отримані ефективні способи обчислення градієнта та кривизни критерію оптимізації. Оскільки час обчислення градієнта за запропонованими залежностями в основному визначається часом інтегрування рівнянь для сполучених матриць, то воно приблизно дорівнює часу інтегрування рівнянь для визначення фундаментальної матриці та дисперсії. 2022-06-07T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2554 РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ З КЛІЄНТАМИ 2022-08-09T18:18:08+03:00 A. Kapiton kafedra.aiep@gmail.com R. Baranenko kafedra.aiep@gmail.com D. Tyshсhenko kafedra.aiep@gmail.com T. Franchuk kafedra.aiep@gmail.com Стаття аналізує стан проблеми розробки та впровадження інформаційної системи управління взаємовідносинами з клієнтами. Розглянуто особливості поняття «система управління взаємовідносинами з клієнтами». Авторами виконано аналіз розробленої системи та впровадження її в сфері підвищення кваліфікації фахівців ІТ галузі. Показані та проаналізовані можливості інтенсифікації розвитку інформаційного процесу в сфері підвищення кваліфікації фахівців ІТ галузі. Розроблено базу даних для вирішення проблеми програмного забезпечення в сфері підвищення кваліфікації фахівців ІТ галузі. 2022-06-07T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2555 УПРАВЛІННЯ У МАРКІВСЬКИХ СИСТЕМАХ ВИСОКОЇ РОЗМІРНОСТІ 2022-08-09T18:18:08+03:00 Lev Raskin kafedra.aiep@gmail.com Larysa Sukhomlyn kafedra.aiep@gmail.com Dmytro Sagaidachny kafedra.aiep@gmail.com Roman Korsun kafedra.aiep@gmail.com Розглянуто завдання аналізу марківських систем із великою кількістю станів. Традиційна обчислювальна процедура отримання аналітичних співвідношень для розрахунку розподілу ймовірностей станів системи заснована на використанні системи диференціальних рівнянь Колмогорова. Сформована в подальшому система лінійних алгебраїчних рівнянь легко вирішується чисельно. Однак складність отримання аналітичного рішення швидко зростає зі збільшенням розмірності задачі. У зв'язку з цим мета - розробка ефективного методу дослідження марківських систем, обчислювальна процедура якого забезпечує можливість отримання рішення для моделей високої розмірності. Метод заснований на декомпозиції графа станів та переходів системи. Одержувані аналітичні вирази дозволяють поставити і вирішити задачу раціонального розподілу ресурсу для зміни значень параметрів системи з підвищення її ефективності. Метод забезпечує можливість вирішення завдань управління у марківських системах з великою кількістю можливих станів. Розглянуто приклад застосування методу. 2022-06-07T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2556 РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПОДОЛАННЯ ПЕРЕШКОД ДЛЯ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ 2022-08-09T18:18:08+03:00 Yulija Tolkunova kafedra.aiep@gmail.com Більшість існуючих безпілотних літальних апаратів (БПЛА) пілотуються за допомогою пультів дистанційного керування. При цьому при виконанні деяких робіт (геологічних, геодезичних, рятувальних, пошукових) є обмеження пов’язані з недостатньою робочою дальністю БПЛА. Тому є необхідність автоматичного керування БПЛА. При автоматичному керуванні БПЛА одним з завдань є формування траєкторії руху БПЛА, при виконанні геодезичних, пошукових та інших робіт, включаючи автоматичне маневрування для обходу перешкод. У разі відсутність інформації про точне розташування перешкод доцільним є управління на основі нечіткої логіки. В статті наведено схему нечіткого логічного висновку. Сукупність значень нечітких вхідних лінгвістичних змінних (ЛЗ), вихідних ЛЗ утворює нечітку базу даних, сукупність правил нечітких продукцій утворює нечітку базу знань. Кожне нечітке число представлене трикутними або трапецієподібними упорядкованими дійсними числами та задано функцією належності. Для опису простору в напряму руху БПЛА використовуються вхідні сигнали датчиків. Після обминання перешкоди навігація БПЛА може здійснюватися за допомогою GPS. Простір в напряму руху БПЛА поділено на п’ять секторів, в яких аналізується наявність перешкод та відстань до них. Введено три вхідні лінгвістичні змінні – дві для аналізу розташування перешкоди (ЛЗ «Горизонталь» та ЛЗ «Вертикаль») та одна для аналізу відстані до перешкоди (ЛЗ «Відстань»). Щодо вихідних змінних, в залежності від розташування перешкоди БПЛА буде змінювати кут рискання, швидкість руху та висоту. Введено три вихідні ЛЗ – «Кут», «Швидкість» та «Висота» та побудовано їх функції належності. Складено базу нечітких продукційних правил виду: якщо «значення вхідних змінних», то «значення вихідний змінних». Використано систему нечіткого виводу типу Мамдані. За допомогою програми перегляду правил системи нечіткого виведення (Rule Viewer) та програми перегляду поверхні системи нечіткого виведення (Surface Viewer) Fuzzy Logic Toolbox проаналізовано результати створеної нечіткої системи. Розроблений у цій статті підхід до запобігання зіткненню БПЛА з перешкодами на основі апарату нечіткої логіки відрізняється від відомих аналогів способом координації БПЛА, сукупністю керуючих правил. Застосування апарату нечіткої логіки дозволяє успішно вирішувати завдання формування траєкторії руху БПЛА в залежності від розташування перешкоди та відстані до неї. 2022-06-07T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2557 МЕТОД МУЛЬТИПЛІКАТИВНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ВІДРІЗКАМИ ЛІНІЇ 2022-08-09T18:18:08+03:00 Mahabbat Khudaverdiyeva kafedra.aiep@gmail.com Стаття присвячена завданням апроксимації функціональних залежностей при перетвореннях, що виконуються в інтелектуальних вимірювальних пристроях. Нелінійності є невід'ємною частиною більшості процесів та систем управління. При використанні нелінійного перетворювача з функцією перетворення у вимірювальних інформаційних системах, що застосовуються в різних областях, необхідно виконувати операції нелінійного функціонального перетворення над числами мікропроцесорів/мікроконтролерів при прямих і непрямих вимірюваннях. Для цього використовуються різні методи апроксимації. Мета ап роксимації полягає в тому, щоб описати нелінійні функції більш простим, зручним для використання та розрахунків способом із мізерно малою втратою точності. Існуючі методи лінеаризації, хоча деякі з них ефективні, можуть бути обтяжливими для реалізації в мікропроцесорних системах. Тут пропонується один із запропонованих методів апроксимації нелінійних функціональних залежностей відрізками прямих. У цьому методі діапазон зміни аргументу функції розбивається на відрізки прямих, а частини бісектриси системи координат, що залишилися в межах відрізків прямих функції, переставляють місцями для виконання апроксимації. Задія ши кілька простих математичних операцій, запропонований метод може бути ефективно реалізований у мікропроцесорах/мікроконтролерах для виконання апроксимацій у вимірювальних системах. 2022-06-07T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2558 ФРЕЙМВОРК ДЛЯ МЕТРИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ЯКОСТІ 2022-08-09T18:18:08+03:00 Ihor Vasyliev kafedra.aiep@gmail.com Vyacheslav Kharchenko kafedra.aiep@gmail.com Мотивація. На сьогодні вкрай важливо розуміти, чи можна довіряти системам, що базуються на використанні штучного інтелекту (СШІ). Велика кількість сучасних СШІ побудовано за принципом «чорної скриньки», тобто незрозуміло, яким чином вони працюють, а тільки є результати роботи. Також потрібні засоби для порівняння декількох СШІ. У випадку, коли декілька варіантів ШІ конкурують щодо використання у деякій системі, потрібно визначити кращий. Метою дослідження є розроблення модель-базованого фреймворку для оцінювання якості СШІ з використанням метрик і методу візуалізації результатів. Етапи дослідження. В статті аналізуються моделі якості СШІ, метрики і види згорток для її оцінювання, пропонується метод оцінювання та візуалізації результатів і приклад використання методу. Висновки. Для оцінювання СШІ використано базові моделі якості, об’єднані у чотирьохрівневу ієрархію. Для цих характеристик визначено правила формування метрик і метод розрахунку якості з використанням згорток та візуалізації проміжних і кінцевих результатів за допомогою радіальних метричних діаграм. Відповідні моделі якості, метрики і методи оцінювання і візуалізації утворюють фреймворк для автоматизації процесів, який реалізується з використанням розробленого інструментального засобу. Цей засіб дозволяє користувачу створювати модель якості, встановлювати метрики якості, вводити значення показників метрик. Потім на основі цих показників розраховується узагальнена метрика якості системи та візуалізується за допомогою РМД. Засіб є десктопним застосунком, створеним на платформі .Net Framework. Напрям подальших досліджень. Майбутні кроки можуть бути присвячено розвитку моделі та інструментарію оцінювання якості для різних доменів з урахуванням аспектів еволюції якості. 2022-06-07T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2559 РОЗРОБЛЕННЯ МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ У ЖАНРІ ENDLESS RUNNER ЗАСОБАМИ ІГРОВОГО РУШІЯ UNITY 2022-08-09T18:18:08+03:00 I. Ishchenko kafedra.aiep@gmail.com O. Rudenko kafedra.aiep@gmail.com Розглянуто окремі аспекти розроблення відеогри для мобільної платформи, серед яких вибір системи монетизації, моделі системи збережень і виду шифрування; вирішення проблем продуктивності за допомогою інструментів профілювання, інтеграція Google Play сервісів тощо. Сфокусована увага на тенденціях та перспективах розвитку ринку мобільних розваг і ключових перевагах ігрового рушія Unity, що виявилися корисними при розробці застосунку. Саме цей рушій розробники обирають найчастіше для створення відеоігор для Android та iOS – найбільш популярних мобільних операційних систем. Це можна пояснити тим, що він славиться своєю мультиплатформністю, гнучкістю та доступністю. Проведено аналіз жанрових трендів магазину застосунків Google Play, обрано жанр та найбільш популярні його особливості, що дозволило відсіяти найбільш суттєві специфічні недоліки, зупинитись на найважливіших перевагах та віднайти особливості, які б вирізняли відеогру на фоні ряду найближчих конкурентів. Мета. Розроблення мобільного застосунку в жанрі endless runner, що, з одного боку, наслідує типові геймплейні риси аналогів, а з іншого містить ряд нововведень, які роблять його більш унікальним та захоплюючим. Серед ключових таких особливостей є: повна свобода переміщень персонажа в ігровому просторі, процедурна хаотична генерація перешкод, система досягнень і рекордів та відсутність будь-якої обов’язкової реклами. Розроблено систему збережень, що захищена XOR-шифруванням та перевіркою автентичності. Це дозволило запобігти поширенню файлів збереження між недобросовісними користувачами та в цілому підвищило рівень безпеки застосунку, що є важливим для відеоігор зі змагальними елементами. З іншого ж боку система підтримує хмарні функції, що дозволяє переносити прогрес гравця між різними девайсами за умови авторизації в сервісах GooglePlay. 2022-06-07T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2560 ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ КОДУВАННЯ ТРАФІКА В ЗАХИЩЕНИХ КАНАЛАХ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ 2022-08-09T18:18:08+03:00 Y. Korsunskaya kafedra.aiep@gmail.com I. Ilina kafedra.aiep@gmail.com Наш сучасний світ, наше сучасне суспільство можна цілком і повністю назвати інноваційною та інформаційною спільнотою, в якій технології розвиваються стрімко. Це стрімкий розвиток комунікацій та технологій дозволив вивести поняття "інформація" на новий рівень. Завдяки комп'ютерним технологіям людство навчилося передавати та обробляти інформацію у неймовірно великих обсягах. Оперативність обробки так само зробила крок вперед. Всі ці інновації дали величезний поштовх у розвитку розповсюдження інформаційних продуктів і послуг. Все це стало більш мобільним та модернізованим з появою, майже у кожного користувача, персонального електронного комп'ютерного обладнання та розширення телекомунікаційних систем. З кожним днем стала збільшуватись потреба у розробці та застосуванні ефективних рішень в інформаційних сферах. Збільшилася кількість виробництва апаратного та програмного забезпечення. Інформаційні технології для отримання та обробки нових знань також вимагали вдосконалення. З розвитком усіх нових технологій та інформацій, стало зароджуватися інформаційне суспільство в якому потрібно обробляти, захищати та передавати ті чи інші відомості через мережу. Ця стаття присвячена аналізу методів кодування трафіку, їх властивостей, відмінностей та вибору найбільш оптимального методу для захищених каналів передачі інформації. 2022-06-07T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2561 ДИНАМІЧНА ВІДЕОФІКСАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ДОРОЖНЬОГО РУХУ У МЕГАПОЛІСІ 2022-08-09T18:18:08+03:00 N. Kuchuk kafedra.aiep@gmail.com О. Mikhal kafedra.aiep@gmail.com A. Shiman kafedra.aiep@gmail.com M. Naumenko kafedra.aiep@gmail.com На сьогодні для системи моніторингу дорожнього руху у мегаполісі необхідні компоненти проведення класифікації транспортних засобів, що можуть функціонувати у режимі реального часу. Однак дане завдання суттєво залежить від характеристик та можливостей програми динамічної відеофіксації транспортних засобів. Тому метою даної статті є розробка програми швидкої динамічної відеофіксації транспортних засобів, яка дозволить запустити в режимі реального часу компонент класифікації рухомих засобів системи моніторингу дорожнього руху у мегаполісі. Предметом досліджень статті є методи динамічної фіксації транспортних засобів. Об’єктом дослідження є процес дорожнього руху у мегаполісі. Для досягнення мети вирішені такі завдання дослідження: проведений аналіз технічного забезпечення, що використовується для фіксації об’єктів дорожнього руху, вибрані потрібні програмні засоби та розроблена відповідна програма у обраному середовищі. Висновок. Запропонований у статті програмний комплекс динамічної відеофіксації транспортних засобів при дорожньому русі у мегаполісі дозволить проводити їх ідентифікацію у режимі реального часу. 2022-06-07T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2562 КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ ВТОРГНЕНЬ ДО МЕРЕЖІ 2022-08-09T18:18:08+03:00 O. Makarenko kafedra.aiep@gmail.com A. Yanko kafedra.aiep@gmail.com Виявлення та запобігання мережевих атак є одним з найважливіших завдань системи безпеки мережі. Дана стаття присвячена захисту комп'ютерних мереж від атак, вторгнень та несанкціонованого доступу. Особлива увага приділяється принципу роботи мережевих систем виявлення та запобігання вторгнень. Розглянуто поведінкову аналітику користувачів і об'єктів UEBA для виявлення порушень в області безпеки. На прикладі центру безпеки Azure досліджується інтелектуальні засоби безпеки і розширення аналітики для швидшого виявлення загроз і зменшення кількості неправдивих оповіщень. На основі розглянутої концепції виявлення та запобігання вторгнень можливо побудувати ефективну систему сповіщення за захисту мереж. 2022-06-07T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2563 МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕВАЖНОСТІ СПОЖИВЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРУ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЙОГО ВИБІР ПОКУПЦЕМ 2022-08-09T18:18:08+03:00 Konstantin Petrov kafedra.aiep@gmail.com Igor Kobzev kafedra.aiep@gmail.com Актуальність. Одним з найактуальніших завдань сучасного маркетингу є виявлення та аналіз споживчих уподобань переваг, які впливають на вибір товару покупцем. Завдання. У роботі запропоновано метод визначення переваг споживчих характеристик товару, що базується на застосуванні декомпозиційного підходу. На основі інформації про рейтинг популярності марок товарів серед покупців, вирішується завдання визначення часткової корисності для кожної характеристики, і потім, відтворюється структура переваг покупця за всіма споживчими властивостями, які характеризують марки товару, що вивчаються. Результати. В рамках аксіоматики теорії багатокритеріальної корисності (MAUT) розроблено метод середньої точки для вирішення завдання визначення ”вагових” коефіцієнтів відносної важливості споживчих властивостей товарів, що базується на ідеях теорії компараторної ідентифікації. Внаслідок застосування запропонованого методу можна отримати єдине стійке рішення задачі. Показано, що в цьому випадку завдання визначення переваг споживчих характеристик можна привести до стандартної задачі лінійного програмування, розв'язування якої не представляє принципових труднощів. Отримані у ході застосування запропонованого методу значення відносних ”ваг” споживчих характеристик дозволяють порівнювати їх між собою за ступенем важливості (”корисності”) для покупця і, таким чином, вибрати ”найважливішу” з них або провести їх ранжування. Наведено результати комп'ютерного моделювання, що підтверджують ефективність застосування методу. Висновок. Практична значимість результатів роботи полягає в тому, що запропонований метод до визначення переваг споживачів дозволить маркетологам точно позиціонувати товар на ринку, активно застосовувати ”таргетовану” рекламу для видачі релевантних рекомендацій покупцям, а також створювати нові марки товарів з найбільш затребуваними характеристиками для підвищення обсягів продажів. 2022-06-07T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2564 РОЗПОДІЛ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ РЕСУРСІВ У ХМАРНИХ СИСТЕМАХ 2022-08-09T18:18:08+03:00 Inna Petrovska kafedra.aiep@gmail.com Heorhii Kuchuk kafedra.aiep@gmail.com У статті розглянуто класифікацію існуючих технологій надання хмарних послуг. Для кожної технології визначено переваги та недоліки. Також визначено характерні особливості хмарних обчислень, які необхідно враховувати при розподілі ресурсів. Визначено, що у всіх технологіях враховуються тільки необхідні обсяги процесорного ресурсу, оперативної пам'яті та місця у сховищі даних. При цьому не враховується специфіка роботи застосунків. Також не враховується розділення ресурсів між різними додатками. Таким чином, не завжди має місце вибір оптимального ресурсу для розміщення заявок клієнтів. Це часто призводить до істотного зниження продуктивності додатків. Крім того, неефективно використовується хмарний ресурс. Існуючі підходи та методи розподілу ресурсів не враховують усіх особливостей хмарних обчислень. Це може призвести до неефективного використання хмарної інфраструктури. Тому метою даної статті є визначення характерних рис хмарних обчислень, які необхідно буде враховувати при розподілі ресурсів. Завдання полягає в забезпеченні рівномірного розподілу навантаження на всі хмарні сервери. У результаті проведеного аналізу доведено, що технологія IAAS є найбільш уразливою до якості розподілу ресурсів. Визначено необхідний набір показників для технології IAAS, які необхідно враховувати при розподілі ресурсів. 2022-06-07T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2565 РОЗРОБКА СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ КІБЕРЗАГРОЗ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ДАНИХ З ВЕБ-РЕСУРСІВ НА МОВІ ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON 2022-08-09T18:18:08+03:00 V. Prokopov kafedra.aiep@gmail.com Ye. Meleshko kafedra.aiep@gmail.com M. Yakymenko kafedra.aiep@gmail.com V. Reznichenko kafedra.aiep@gmail.com S. Shymko kafedra.aiep@gmail.com Метою даної роботи є створення системи виявлення кіберзагроз на основі аналізу даних мережевого трафіку веб-ресурсів засобами мови програмування Python та з використанням методів машинного навчання. Об’єктом дослідження є процес аналізу даних з веб-ресурсів у системах кібербезпеки. Предметом дослідження є методи та алгоритми машинного навчання для аналізу даних з веб-ресурсів. Для навчання розробленої моделі виявлення кібератак було обрано відкритий набір даних CSE-CIC-IDS2017, що містить найсучасніші поширені інформаційні атаки, що відповідають вигляду справжніх даних з реального світу, основні реалізовані атаки включають брутфорс FTP, брутфорс SSH, DoS, Heartbleed, веб-атаку, інфільтрацію, ботнет та DDoS. Розроблене програмне забезпечення виявлення кібератак на веб-сайти складається з декількох модулів, а саме: модуля попередньої обробки даних датасету, модуля дослідження ознакового простору мережевого трафіку та модуля використання алгоритмів машинного навчання для пошуку кібератак. Для вирішення завдання з відбору ознак у рамках реалізації даного програмного забезпечення було вирішено обрати стратегію відбір на основі моделі за допомогою одного з ансамблевих методів машинного навчання випадковий ліс. Відбір ознак на основі моделі використовує алгоритм машинного навчання з учителем, щоб обчислити важливість кожної ознаки, і залишає лише найважливіші з них. Для тренування моделі були вибрані наступні алгоритми машинного навчання: наївний баєсів класифікатор, k-найближчих сусідів, дерева рішень, метод опорних векторів (SVM) з використанням гауссівського ядра, адаптивний бустинг, дерева рішень з прискоренням (бустинг градієнта). Разом з тренуванням одразу виконувалася перехресна перевірка (з контролем) по семи блоках, для отримання більш точної оцінки узагальнюючої здатності моделі. Результат роботи – програмна реалізація методів машинного навчання для виявлення кібератак на веб-сайти за допомогою розпізнавання їх ознак у мережевому трафіку, а також проведення порівняння їх ефективності. 2022-06-07T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2566 ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОКАРДІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 2022-08-09T18:18:08+03:00 Mohamad Fahs kafedra.aiep@gmail.com Anna Filatova kafedra.aiep@gmail.com Сучасна медицина характеризується різким зростанням кількості інформації, що переробляється при вирішенні традиційних лікарських завдань: від реєстрації біомедичної інформації до постановки діагнозу, визначення прогнозу, вибору та корекції тактики лікування за результатами діагнозу. Принциповою перевагою аналізу біомедичних даних за допомогою медичних інформаційних систем є можливість одномоментної оцінки багатьох параметрів з обробкою великих обсягів інформації, що не під силу ні людині, ні автоматичним аналізаторам, орієнтованим лише на обрані методи аналізу. Для підвищення ефективності електрокадріологічного дослідження було виконано системний аналіз процесу вироблення діагностичних рішень з метою виділення критичних елементів кардіологічної системи підтримки прийняття рішень, які можуть призвести до вироблення некоректних рішень або відмови від прийняття рішення. Метою дослідження є розробка функціональної моделі електрокадріологічного дослідження з використанням методології функціонального моделювання IDEF0. Результати. Запропановано функціональну модель електрокадріологічного дослідження у вигляді контекстної діаграми, її декомпозиції та декомпозиції робіт «Виконати реєстрацію та аналіз елктрпокардіограми» й «Виконати діагностики». Розроблена функціональна модель електрокадріологічного дослідження показала, що найвідповідальніші роботи виконуються особою, яка приймає рішення, за допомогою кардіологічної системи підтримки прийняття рішень. Крім того запропонована функціональна модель електрокадріологічного дослідження дозволила виділити різні режими роботи кардіологічної системи підтримки прийняття рішень (автоматичний, напівавтоматичний та ручний). Запропонована функціональна модель електрокадріологічного дослідження є основою розробки структури кардіологічної системи підтримки прийняття рішень. 2022-06-07T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2567 СИСТЕМА ЗАХИСТУ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ 2022-08-09T18:18:08+03:00 A. Yanko kafedra.aiep@gmail.com R. Vyhivskyi kafedra.aiep@gmail.com В даній статті висвітлено основи захисту інформації у комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу. Розглянуті головні фактори, які необхідно врахувати при проектуванні безпечної мережі. Проаналізовано найпоширеніші методи Інтернет-атак та інших загроз в сучасних комп’ютерних мережах. Досліджено механізми безпеки до набору протоколів Інтернету на різних рівнях, що забезпечують логічний захист одиниць даних, коли вони переміщуються по мережі. Оцінено наслідки для безпеки поточної та нової версій Інтернет-протоколу. А також висвітлено сучасні технології безпеки в Інтернеті та систем виявлення вторгнень в мережу. 2022-06-07T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2568 МОДЕЛЬ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ НАСЛІДКІВ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДОЙМ РІЧОК З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА ОСНОВІ ЗАДАЧ РЕГРЕСІЇ 2022-08-09T18:18:08+03:00 M. Gertsiuk kafedra.aiep@gmail.com У статті описаний метод коригування результатів прогнозування забруднення водойм річок, як частина інтелектуального опрацювання результатів, основаних на серії емпіричних гідрологічних рівнянь Харві Джобсона. Обґрунтовані основні принципи, логіка функціонування та процес контекстуальної валідації методу. Для вирішення поставленої мети використані можливості нейронної мережі із застосуванням задачі регресії, як метод визначення коефіцієнту, що коригує основний результат на основі похибки. В основі методу коригування похибки лежить накладення коефіцієнту на деякий результат значення характеристики піку концентрації, виведений для конкретної точки. Моделлю передбачено використання серії емпіричних гідрологічних рівнянь Харві Джобсона, як основного методу прогнозування наслідків забруднення водойм, що є емпіричним та не вимагає деталізованих вхідних даних русла для проведення обчислень. Даний метод є складовою інтелектуальної обробки результату, а не проведення прогнозувань. З використанням нейронної мережі, що функціонує на основі задачі регресії розроблений метод коригування похибки результатів прогнозування забруднення водойм. Визначена можливість використання нейронної мережі з іншими методами, що обчислюють пік концентрації в певній точці в конкретний час. 2022-06-07T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2569 ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ АЕРОІОННОГО СКЛАДУ ПОВІТРЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ КОРИСТУВАЧА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА З УРАХУВАННЯМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЧИННИКІВ 2022-08-09T18:18:08+03:00 V. Glyva kafedra.aiep@gmail.com N. Burdeina kafedra.aiep@gmail.com S. Zozulya kafedra.aiep@gmail.com Досліджено динаміку аероіонного складу повітря на робочих місцях користувачів укомплектованих переносним персональним комп’ютером. Встановлено, що за відсутності деіонізуючих та факторів (робота систем вентиляції та охолодження повітря, підвищення концентрації дрібнодисперсного пилу та аерозолей тощо) відбувається значна деіонізація повітря. Причиною є поява електростатичних зарядів на корпусі і клавіатурі ноутбука, поверхні столу та робочому кріслі. В умовах проведення експериментів напруженості електростатичних полів на дисплеї досягали 4,5 кВ/м, клавіатурі – 9,0 кВ/м, поверхні робочого крісла оператора – 6,5 кВ/м. Це спричинило зниження концентрацій негативних аероіонів з 910 см-3 до 420 см-3; позитивних – з 1000 см-3 до 390 см-3 у присутності користувача, який виконував стандартну роботу. Визначено, що на відстані 0,5–0,6 м від ноутбука концентрації аероіонів стабілізуються на нормативному рівні. Тобто, зоною деіонізації можна вважати простір радіусом до 0,6 м. Нормалізація концентрацій аероіонів можлива за рахунок спрямованого руху повітря у приміщенні з нормативною швидкістю (до 0,4 м/с). Але при цьому, не дивлячись на малі швидкості, можливий дрейф аероіонів у магнітному полі, що може проявлятися під час довготривалої роботи. Доцільно розглянути можливість застосування антистатиків для максимально можливого зниження статичних зарядів на полімерних поверхнях. 2022-06-07T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2570 МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЗАЛІЗНИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОДІЙ 2022-08-09T18:18:08+03:00 M. Katsman kafedra.aiep@gmail.com V. Matsyuk kafedra.aiep@gmail.com P. Lapin kafedra.aiep@gmail.com Мета роботи – побудова математичних моделей процесів організації ліквідації наслідків залізничних транспортних подій на основі багатоетапних і багатокомпонентних моделей теорії систем масового обслуговування (СМО). Результати – в статті розглянуті математичні моделі СМО з розподілом вхідного потоку розподільних вимог одночасно по кількох каналах обслуговування з визначенням ймовірності обслуговування цих вимог та інших характеристик таких СМО. Модель реалізовано за допомогою агентної симуляції у середовищі AnyLogic University Researcher та компілятора Java. У результаті проведених експериментів на чутливість моделі встановлені закономірності впливу інтенсивностей надходження заявок у СМО та здійснення компонент обслуговування на час перебування заявок в СМО, завантаженість приладів обслуговування та каналів обслуговування. Висновки. Використання запропонованих математичних моделей дозволить встановлювати області прийнятних значень ймовірності успішного виконання поставлених з метою прийняття управлінського рішення щодо раціонального використання сил і засобів для організації проведення різнобічних заходів з ліквідації наслідків транспортних подій, проведення ремонтних робіт і технічного обслуговування різноманітної техніки, приладів та озброєння. 2022-06-07T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2571 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ РІДИННИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЕКРАНУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ 2022-08-09T18:18:08+03:00 Oleg Levchenko kafedra.aiep@gmail.com Valentyn Glyva kafedra.aiep@gmail.com Oksana Tykhenko kafedra.aiep@gmail.com Oleksandr Arlamov kafedra.aiep@gmail.com Досліджено захисні властивості рідинних екологічно безпечних матеріалів для екранування електричних, магнітних та електромагнітних полів широкого частотного діапазону. Матеріали виготовлялися на основі концентрату залізної руди, у якості матриці були використані водно-дисперсна та геополімерна фарби. Випробування захисних властивостей для електричних та магнітних складових електромагнітного поля промислової частоти показали, що коефіцієнти екранування електричного поля за концентрації екрануючої речовини 15−60 % (за вагою) − 1,1−8,6; магнітного поля − 1,2−5,3. Коефіцієнти екранування матеріалу на основі водно-дисперсної фарби нижчі за геополімерну, що можна пояснити окисленням залізовмісної компоненти і зниження електричної провідності. Коефіцієнти екранування електромагнітного поля частотою 2,45 ГГц складають 1,2−7,9. 2022-06-07T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2572 ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ПСИХОФІЗИЧНОГО СТАНУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ ТА БОЙОВІЙ ОБСТАНОВЦІ 2022-08-09T18:18:07+03:00 D. Fedotov kafedra.aiep@gmail.com O. Serhieiev kafedra.aiep@gmail.com V. Bazeliuk kafedra.aiep@gmail.com V. Timofeev kafedra.aiep@gmail.com V. Moskalenko kafedra.aiep@gmail.com O. Taran kafedra.aiep@gmail.com Предметом вивчення в статті є психофізичний стан людини в екстремальній обстановці. Метою дослiдження є надання рекомендацій щодо поведінки людей в умовах миттєвої дії функції збудження та наступного перехідного процесу. Завдання дослідження: розглянути психічний та фізичний стани людини, з точки зору основних положень теорії перехідних процесів в електричних колах та визначити аналогію між станом процесів у накопичувачах у живій природі і техніці та зробити висновки про можливість їх конкретизації за психічними та фізичними особливостями; застосувати теоретичні положення теорія перехідних процесів з двома накопичувачами енергії для моделювання психофізичних складових стану людини в екстремальних ситуаціях та бойовій обстановці; на основі досліджень зв’язку психотипу людини з мірою інерційності для поведінки у перехідному процесі та оцінкою можливого часу до його завершення надати рекомендації щодо поведінки людини, зокрема військовослужбовців, у екстремальних ситуаціях та бойовій обстановці. Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Отримані наступні результати: Проведена аналогія електромагнітного та психофізичного стану людини з виділенням двоєдиних процесів дозволяє застосувати теоретичні положення опису одного виду (електромагнітного) для обґрунтування поводження інших психофізичних складових. Реалізація результатів даного дослідження дозволяє для широкого загалу з різною теоретичною підготовкою з’ясувати правила поведінки у важких життєвих ситуаціях. Висновки. Психофізичний стан людини включає низку індивідуальних особливостей, які є визначальними і можуть бути конкретизовані психічними та фізичними особливостями. Безумовними обставинами виступають функція збудження та наступний перехідний процес, результати дії яких мають об’єктивні наслідки, бо зумовлені дією фізичних законів і не залежать від суб’єктивних бажань. Розуміння аналогії між станом процесів у накопичувачах у живій природі і техніці необхідно для врахування у повсякденній діяльності і, особливо, в умовах надзвичайних ситуацій та бойових дій. У відповідальні, тривожні моменти, під час очікування, тощо, повинна здійснюватися активна розумова діяльність: аналіз ситуації, пошук найкращих варіантів виконання завдання, вірші, пісні (релігії традиційно рекомендують молитви). Це виключить можливість втрати контролю над оточенням, виключить утворення панічного стану, страху та негативні психічні явища. Жодним чином необхідно не залишатись у нерухомому очікуванні та оціпенінні, адже функція збудження призведе, у цьому випадку, до ступору і неможливості миттєво реагувати на небезпеку та прийняття вірного рішення. Час перехідного процесу залежить від психотипу людини та може бути скорочений за рахунок спеціального тренування, набуття досвіду та свідомим ставленням до аутотренінгу. 2022-06-07T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2573 ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ НАВИЧКАМ НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПІД ЧАС БОЙОВИХ ДІЙ 2022-08-09T18:18:07+03:00 Olga Chencheva kafedra.aiep@gmail.com Serhiy Gerashchenko kafedra.aiep@gmail.com Serhiy Firsov kafedra.aiep@gmail.com Oleksandr Gubachov kafedra.aiep@gmail.com Мета. Аналіз і виокремлення групи помилок вивчення та викладання основ домедичної допомоги для цивільного населення в умовах бойових дій. Предмет. Систематизація психолого-педагогічних та практичних принципів у процесі підготовки цивільного населення до надання першої допомоги під час військового стану. У статті досліджено проблеми дезорієнтації свідків надзвичайної ситуації чи поранення та умови ненадання першої допомоги постраждалому. Визначено такі психологічні фактори, які формують нерішучість та небажання у цивільних осіб надавати першу допомогу постраждалому. Обґрунтовано проблеми формування змісту фахової тактичної підготовки, добору форм і методів роботи зі слухачами з метою ефективного навчання навичкам надання першої домедичної допомоги: використання рольових ігор, ситуаційних завдань, відеофрагментів з пошуком помилок та обговоренням, включення до занять мотиваційного блоку та теми готовності до практичного надання першої допомоги та психологічної підтримки, розвиток вміння конструктивно аналізувати допущені практичні помилки. Аналіз найпоширеніших помилок дозволить підвищити ефективність надання допомоги та якість навчання у цій сфері. Отримані результати можуть бути використані викладачами та тренерами з метою зниження рівня помилок, що допускаються серед слухачів, підвищення якості їх підготовки та ефективності проведених ними заходів порятунку постраждалого. 2022-06-07T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2574 ІОНОСФЕРНИЙ ЗВ'ЯЗОК З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНИХ ІОНІЗОВАНИХ НЕОДНОРІДНОСТЕЙ 2022-08-09T18:18:07+03:00 V. Pochernyaev kafedra.aiep@gmail.com M. Mahomedova kafedra.aiep@gmail.com N. Syvkova kafedra.aiep@gmail.com У статті досліджується застосування штучних іонізованих неоднорідностей у іоносферному зв'язку. Проаналізовано діапазон 1,5 ... 30 МГц, який використовується у військових системах короткохвильового радіо та іоносферного зв'язку. У роботі пропонується новий спосіб іоносферного зв'язку, у якому існуючі недоліки іоносферного зв'язку значною мірою усунуті. Описано явище штучної іонізованої неоднорідності у середовищі з великомасштабними штучними неоднорідностями діелектричної проникності. У роботі наведено схему утворення зони покриття від штучної іонізованої неоднорідності. Відзначено перспективні шляхи розвитку радіорозвідки, радіоелектронного подавлення, локації та зв'язку, засновані на процесі нелінійної взаємодії потужного електромагнітного випромінювання діапазону УКХ з іоносферою Землі. Нелінійна взаємодія полів в іоносфері виникає за умови, що величина електромагнітного поля, що падає, перевищує рівень природного поля іоносферної плазми, обумовленого тепловим рухом заряджених частинок. Це відбувається при потужності УКХ рівня кількох десятків ... сотень кВт. Виникнення штучної іонізованої неоднорідності під впливом поля потужної радіохвилі відноситься до розряду істотно нелінійних іоносферних ефектів, при яких енергія електромагнітної хвилі внаслідок наявності зіткнень між електронами, іонами та нейтральними молекулами переходить в енергію руху цих частинок. При збільшенні потужності падаючої електромагнітної хвилі відбувається якісний стрибок у структурі штучної іонізованої неоднорідності. Утворюється нестаціонарна неоднорідна структура, що складається з витягнутих уздовж геомагнітного поля неоднорідностей із різними поперечними розмірами. Поперечні розміри великомасштабних неоднорідностей лежать у межах від 50 ... 100 м до 1 ... 10 км. Поздовжні розміри перевищують поперечні у десятки разів. Дрібномасштабні неоднорідності мають поперечні розміри менше довжини падучої хвилі і становлять 1 ... 30 м. Поздовжні розміри цих неоднорідностей перевищують поперечні в сотні ... тисячі разів. Особливістю дрібномасштабних штучних іонізованих неоднорідностей є їхня здатність інтенсивно розсіювати УКХ. Оскільки висота штучної іонізованої неоднорідності може досягати ~200 км і вище над поверхнею Землі, можна використовувати штучні іонізовані неоднорідності для далекого загоризонтного зв'язку. Сигнали, розсіяні на штучної іонізованої неоднорідності, можуть бути прийняті на поверхні Землі тільки тими приймачами, які розташовані в межах витягнутої магнітноширотному напрямку області. Довжина та ширина зони на поверхні Землі залежать від геомагнітних, радіофізичних та інших факторів. У статті проведено розрахунок рівня випромінюваної потужності джерела, у якому утворюється штучна іонізована неоднорідність. Визначено випромінювану потужність джерела, за якої починає відігравати роль нелінійний іоносферний ефект.__ 2022-06-07T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2575 МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ПРАЦЄЗДАТНІСТЬ АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ 2022-08-09T18:18:07+03:00 Aleksandr Serkov kafedra.aiep@gmail.com Vitalii Breslavets kafedra.aiep@gmail.com Juliya Breslavets kafedra.aiep@gmail.com Igor Yakovenko kafedra.aiep@gmail.com Предметом є процеси аналізу і механізми виникнення оборотних і необоротних відмов напівпровідникових комплектуючих апаратури зв'язку, зумовлених впливом струмів і напруг, наведених зовнішнім електромагнітним випромінюванням, на працездатність електрорадіовиробів. Метою є модель виникнення оборотних відмов напівпровідникових комплектуючих електрорадіовиробів, які обумовлені взаємодією наведених токів з електростатичними коливаннями напівпровідникової сверхрешітки. Методами, що використовуються є визначення спектру власних коливань системи: наведені електромагнітним випромінюванням струми - власні коливання комплектуючих радіовиробу, визначені методом теорії малих обурень. Отримані наступні результати: Отримано розрахункові співвідношення, що пов'язують величину інкременту нестійкостей (критерій оборотних відмов) з величиною наведених струмів та параметрами шаруватих структур: концентрацією вільних носіїв, діелектричною проникністю, розмірами структури. Визначено параметри стороннього імпульсного електромагнітного поля, наведених струмів та робочих характеристик напівпровідникових приладів, в рамках яких спостерігається режим посилення власних коливань напівпровідникової структури. Визначено механізми появи оборотних відмов виробів напівпровідникових комплектуючих радіовиробів за умов впливу сторонніх імпульсних електромагнітних полів. Встановлено, що наявність наведеного зовнішнім випромінюванням струму призводить до встановлення режиму посилення власних коливань напівпровідникових комплектуючих радіовиробу (зворотним відмовам). Висновок. Порівняльний аналіз, отриманих у роботі розрахункових даних може бути використаний при виготовленні радіовиробів, що працюють у міліметровому та субміліметровому діапазоні (підсилювачів, генераторів та перетворювачів частоти). Оцінки режимів посилення (генерації) коливань напівпровідникових приладів, що спотворюють їх робочі характеристики залежно від параметрів зовнішнього електромагнітного впливу, дозволяє визначати можливості електромагнітної сумісності апаратури зв'язку НВЧ-діапазону. 2022-06-07T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement##