АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ СТАТИСТИЧНОЇ ОБРОБКИ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ

  • O. Murahovska
  • N. Ukrayinets
Ключові слова: експертні оцінки, ранжування, неспівпадаючі оцінки експертів, групове узгодження, узагальнені ранжування, вагові коефіцієнти

Анотація

Актуальність. На сьогоднішній день актуальною є розробка програмного комплексу САКОПР 2.0 з розширеними функціональними можливостями та покращеним інтерфейсом. Методи дослідження. Математичний апарат теорії нечітких множин, багатокритеріального аналізу варіантів, розпізнавання образів та експертних систем. Мета статті: проаналізувати існуючі методи та підходи до знаходження вагових коефіцієнтів експертів та побудови узагальненого ранжування альтернатив в умовах неспівпадаючих оцінок експертів. Також необхідно розробити методику, що дозволяє надалі розширити та доповнити функціональні можливості програмного комплексу САКОПР. Отримані результати. Проаналізовано основні властивості статистичних оцінок, що відображають узгодженість експертних оцінок, а також показники, що дозволяють оцінювати множинну узгодженість думок щодо одного чи більше об'єктів експертизи. Описано застосування методів статистичної обробки експертних оцінок при груповому узгодженні у разі різноспрямованих показників, що включає аналіз узгодженості оцінок експертів, побудова узагальненого ранжування та обчислення вагових коефіцієнтів експертів. Розроблено методику та показано можливість використання цієї методики на етапі попереднього проектування складних технічних систем з різним принципом дії ступенів. Висновок. Розроблений у роботі підхід може бути використаний на етапі концептуального проектування складних технічних систем з різним принципом дії ступенів.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Lievi L. Сучасні інтелектуальні методи моделювання складних технологічних об’єктів / L. Lievi, О. Zyma // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2021. – С. 49–53.
2. Концепции развития современной авиационной техники основных назначений [Текст] : инновац. учеб. для неавиационных специальностей аэрокосм. ун-та / В. А. Богуслаев, А. И. Рыженко, Е. А. Мураховская, Р. Ю. Цуканов. — Запорожье : Просвіта, 2020. – 707 с.
3. Шевченко С. В. Про концепцію векторної оптимізації в задачах багатокритеріального вибору / С. В. Шевченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технол огії. – 2022. – № 1 (7). – С. 46–50.
4. Мураховська О. А. Технологія пошуку оптимальних концептуальних рішень багатоступінчастих авіаційних систем з різним принципом дії ступенів / О. А. Мураховська // Вісник Харківського університету. Серія: Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова. – 2001. – № 506. – Ч. 2. – С. 138–140.
5. Риженко О. І. Особливості вибору цільової функції при оптимальному проектуванні систем вільнолітаючих динамічно подібних моделей літаків / О. І. Риженко, О. А. Мураховська // Авиационно-космическая техника и технология. Труды НАКУ "ХАИ". – 2001. – Вып. 25. – С. 165–171.
6. Мураховська О. А. Розробка критеріальної бази для технології оптимального проектування багатоступінчастих авіаційних систем / О. А. Мураховська // Вісник Харківського університету. Серія: Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова. – 2002. – № 551. – Ч. 2. – С. 217–222.
7. Мураховская Е. А. Автоматизация предварительного проектирования устройств аварийной стабилизации свободно-летающих моделей самолетов для исследования особых полетных ситуаций / Е. А. Мураховская // Можливості використання методів механіки для розв’язання питань безпеки в умовах надзвичайних ситуацій : матеріали IX міжвуз. наук.-практ. конф., [Харків] / Нац. ун-т цив. зах. України. – Харків, 2010. – С. 32–33.
8. Шефер О. В. Дослідження процесу прийняття рішень у складних технічних системах / О. В. Шефер, О. І. Лактіонов, О. В. Михайленко // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2022. – Т. 1 (67). – С. 34–37.
9. Афоничкин А. И. Управленческие решения в экономических системах : учебн. для вузов / А. И. Афоничкин, Д. Г. Михаленко. – СПб. : Питер, 2009. – 480 с.
10. Критериальная база ранжирования альтернативных методов исследования проблем безопасности полетов в условиях неопределенности проектирования самолетов гражданского назначения / В. А. Макаричев, Е. А. Мураховская, А. И. Рыженко, Ю. А. Щербакова // Открытые информационные и компьютерные технологии. – 2012. – Вып. 57. – С. 197–206.
11. Цукерман Е. В. О согласовании экспертных оценок / Е. В. Цукерман, В. Е. Цукерман // Исследования по информатике. – 2002. – Вып. 4. – С. 3–20.
12. Бешелев С. Д. Математико-статистические методы экспертных оценок / С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гурвич. – М. : Статистика, 1980. – 263 с.
13. Павлов А. Н. Методы обработки экспертной информации : учеб.-метод. пос. / А. Н. Павлов, Б. В. Соколов. – СПб. : ГУАП, 2005. – 42 с.
14. Горелик А. Л. К вопросу расчета коэффициента согласованности экспертных оценок в задаче группового выбора и принятия решений / А. Л. Горелик, Л. Ч. Абаев // Кибернетика. – 1990. – №3. – С. 65–69.
15. Анохин А. Н. Методы экспертных оценок : учеб. пособ. / А. Н. Анохин. – Обнинск : ИАТЭ, 1996. – 148 с.
Опубліковано
2022-10-03
Як цитувати
Murahovska O. Аналіз застосування методів статистичної обробки експертних оцінок на етапі попереднього проектування складних технічних пристроїв / O. Murahovska, N. Ukrayinets // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 3 (69). – С. 39-44. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.3.039.
Розділ
Управління в складних системах