РОЗРОБКА ПРОГРАМНО-АПАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ІМІТАТОРА ПОВЕДІНКИ ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ

  • Oleh Yevseienko
  • Andrey Zuev
  • Natalia Yevsina
Ключові слова: стенд-імітатор, SCADA-система, програмований логічний контролер, об’єкт керування, вендінг, автомат видачі напоїв, апаратно-програмний комплекс

Анотація

Предметом дослідження є процес побудови структури стенда-імітатора та імітаційні моделі поведінки промислових об’єктів автоматизації. Мета статті – побудова апаратно-програмного комплексу імітації поведінки автомата видачі напоїв. Завдання, що вирішуються: опис алгоритму отримання інформації про об’єкт керування, аналіз структури і функцій об’єкта керування для побудови імітаційної моделі його поведінки, синтез рішення у вигляді апаратної та програмної частини. Застосовувані методи: теорія алгоритмів, методи і моделі оцінювання об’єктів, теорія багатофакторного експерименту, програмування програмованих логічних контролерів. Отримано результати: описано основні проблеми, які виникають при створенні рішень автоматизації промислових об’єктів; створено перелік вхідних-вихідних сигналів автомата видачі напоїв, за допомогою якого підібрано обладнання для створення апаратного та програмного комплексу; розроблено програмну частину з двох модулів: програми на програмованому логічному контролері та програми SCADA-системи. Висновки: для побудови імітатора об’єктів вихідною інформацією є перелік вхідних-вихідних сигналів, який складають за результатами опису поведінки об’єкта керування. При створенні стенда на програмованому логічному контролері необхідно враховувати, що перелік сигналів для побудови імітатора протилежний сигналам об’єкта керування. Використання розробленої програми імітатора об'єкта управління показало зниження часу тестування функціоналу на об'єкті, підвищило швидкість усунення багів у програмі, простоту тестування після додавання нового функціоналу.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. ГОСТ 34.601-90. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Стадії створення. Вид. офіц. М. : Держ. ком. із упр. якістю продукції і стандартів, 1990. 8 с.
2. Локтіонова Т. М., Петросян Р. В., Стражев Л. С. Навчальний лабораторний стенд на базі програмованого логічного контролера. Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016 : тези доп. VIII міжнар. наук.-техн. конф. Житомир, 2016.
3. Бондаревський С. Л., Данилейко О. К. Комплексний стенд-імітатор для дослідження експлуатаційних характеристик сонячних панелей. Електромеханічні системи, методи оптимізації та моделювання. 2018. № 4. С. 69–77. DOI:10.30929/2072-2052.2018.4.44.69-77.4.
4. Когутяк М. І., Логінов А. Л., Торгунаков М. В. Тренажер-імітатор для налагодження систем керування та навчання фахівців з автоматизації. Нафтогазова енергетика. 2018. № 8. С. 61–67. DOI: 10.31471/1993-9868-2018-1(29)-61-67.
5. Буряченко А. Г., Цалимов Г. Ф., Царев А. А. Стенд-имитатор стартер-генератора с функцией имитации работы 2 стартер - генераторов на ОБС. Автоматическое управление и диагностика двигателей и энергоустановок. 2018. № 1. С. 123–127.
6. Волянський С. М. Концепція створення багатофункціональних комп’ютеризованих навчально лабораторних комплексів для підготовки студентів технічних спеціальностей // Вісник НТУ «ХПІ». 2017. № 27. С. 26–29.
7. Папінов В. М., Кулик Я. А. Багатофункціональна комп’ютеризована лабораторія для наскрізної практичної підготовки студентів спеціальності 151. Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. 2019. № 2. С. 94–110.
8. Большой В. А., Кушнір Н. О. Автоматизований навчальний лабораторний комплекс на базі функціональних модулів сучасного інформаційно-управляючого телемеханічного комплексу. Тези Всеукраїнської НПК. Житомир, 2015. Т. 1.
9. Жеребко В. А. Концепція віртуалізації об’єктів автоматизації в навчально-наукових задачах проектування систем управління. Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. 2015. № 2. С. 294–303.
10. Жеребко В. А. Віртуалізація моделей технічних об’єктів управління в навчально-наукових задачах проектування систем управління. Прикладні засоби програмування та програмне забезпечення. 2015. № 1. С. 65–70.
Опубліковано
2022-06-07
Як цитувати
Yevseienko Oleh Розробка програмно-апаратного комплекса імітатора поведінки об’єкта керування / Oleh Yevseienko, Andrey Zuev, Natalia Yevsina // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 2 (68). – С. 9-14. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.2.009.
Розділ
Управління в складних системах