МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ

  • V. Knyazev
  • V. Kravchenko
  • B. Lazurenko
  • A. Serkov
  • K. Trubchaninova
Ключові слова: рухомий зв’язок, завадостійкість, база сигнала, критерій емс, кореляція

Анотація

Предметом розгляду статті є процеси забезпечення електромагнітної сумісності в самоорганізованій безпровідній мережі шляхом застосування надширокосмугових сигналів з високою інформаційною ємністю. Мета – розробка рекомендацій щодо реалізації безпровідного мобільного рухомого зв’язку при передачі дискретних повідомлень каналом зв’язку з адитивним гаусовим шумом. Задача – забезпечення усталеної та надійної роботи надширокосмугової системи зв’язку. Використані методи: методи аналітичного моделювання та теорії потенціїної завадостійкості. Отримані наступні результати. Розроблено критерій забезпечення вимог електромагнітної сумісності мобільних телекомунікаційних систем. На грунті теорії потенціальної завадостійкості показана можливість усталеної та беззавадової роботи телекомунікаційної безпровідної системи в умовах, коли рівень інформаційного сигналу та шуму мають одне значення. Доведена можливість вилучення переданого інформаційного сигналу із суміші шуму та корисного сигналу шляхом кореляції прийнятого та опорного сигналів. Висновки. Показано, що використання технології надширокосмугових сигналів дозволяє здійснити безпровідну приховану передачу інформації з малою потужністю випромінювання. Причому велика база сигналу дозволяє забезпечити усталену та беззавадову роботу телекомунікаційної системи зв’язку за умов, коли рівень інформаційного сигналу знаходиться на рівні чи нижче рівня шуму. При цьому доведена можливість вилучення корисного сигналу із суміші інформаційних двійкових сигналів та білого гаусового шуму

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Аджемов С.С., Соколова М.В., Урядников Ю.Ф., Штыркин В.В. Сверхширокополосная связь — результат развития технологий широкополосного доступа. — Электросвязь, 2006. — No2. — с. 18-23.
2. Вишневский В.М. Беспроводные сети широкополосного доступа к ресурсам Интернета // Электросвязь. – 2000. No10.
3. Соколова М.В. Сверхширокополосная беспроводная связь: история и перспективы развития. - T-Comm: Телекоммникации и транспорт. -2008. -С-50-55.
4. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. 2-е изд.: Пер. с англ.-М.: Изд. дом «Вильямс», 2003. – 1104 с.
5. Р . Морелос-Сарагоса. Искусство помехоустойчивого кодирования. Методы, алгоритмы, применение. М.: Техносфера, 2005. - 320 с.
6. Massey J.L. Coding and Modulation in Digital Communications. // Proc. Int. Zurich Seminar on Dig. Comm., pp. E2(1)-E2(4), Zurich, Switzerland, 1974.
7. Lazurenko B.А. (2020). Security Improvement Techniques for mobile applications of Industrial Internet of Things [Text] / B.А. Lazurenko, A.А. Serkov, K.A. Trubchaninova, А.Е. Horiushkina // IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. Vol. 20, No. 5, P. 145-149. URL: http:// paper.ijcsns.org/07_book/202005/20200519.pdf.
8. Serkov О.A. (2019). On the issue of solving the problem of electromagnetic compatibility of the wireless telecommunication Systems / O. А. Serkov, G. I. Churyumov // Applied Radio Electronics. – Kharkiv: KHNURE, 2017. – Vol. 16 No 3, 4. – P. 117-121.
9. Serkov A. (2017). Noise-like signals in wireless information transmission systems / A. Serkov, V. Breslavets, M. Tolkachov, G. Churyumov, Issam Saad // Advanced Information Systems. – 2017. – Vol. 1, No2 – Р. 33 – 39, available at: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2017.2.06.
10. Serkov А. (2019). Method of wireless transmission of digital information on the basis of ultra-wide signals [Text] / А. Serkov, K. Trubchaninova, M. Mezitis // Advanced Information Systems. - 2019. – Vol.3, No.4. pp. 33-38, available at: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.4.04.
11. Котельников В.А. Теория потенциальной помехоустойчивости. – М.: Госэнергоиздат, 1956. – 151 с.
12. Slepian D. Some comment on the Detection of Gaussian Signals in Gaussian Noise // JRE Transactions on Information Theory, 1958. - No 2 – p. 65-68.
13. Спосіб передачі інформації надширокосмуговими імпульсними сигналами: патент на винахід UA 123519 Україна: МПК H04B 1/02 (2006.01), MPK H04B 1/69 (2011.01) MPK H04B 7/00 / Б.О. Лазуренко, В.Я. Пєвнєв, О.А. Серков, В.А. Ткаченко, В.С. Харченко; заявка No а 2019 05980; подана 30.05.2019; опубл. 14.04.2021, Бюл. No 15.
14. Спосіб передачі інформації надширокосмуговими імпульсними сигналами в транспортних засобах: патент на корисну модель UA 140210 U Україна: МПК H04В 1/12 (2006.01) / С.В. Панченко, О.А. Серков, К.А. Трубчанінова, М.С. Курцев, Б.О. Лазуренко; заявка No u 2019 07640; подана 08.07.2019; опубл. 10.02.2020, Бюл. No 3.
15. Спосіб прийому цифрових двійкових сигналів в умовах шуму: патент України на корисну модель No 145319 U МПК H04В 1/06 / С. В. Панченко, О.А. Серков, К.А. Трубчанінова, А.Є. Горюшкіна, Б.О. Лазуренко; заявка No u 2020 04847 подана 29.07.2020; опубл. 25.11.20, Бюл. No 22,
16. Рішення Федеральної комісії по зв’язку (FCC) США No FCC 02-48 від 14/02/2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-02-48A1.pdf. – Дата доступу :31.12.2019.
Опубліковано
2021-09-03
Як цитувати
Knyazev V. Методи забезпечення електромагнітної сумісності мобільних телекомунікаційних систем зв’язку / V. Knyazev, V. Kravchenko, B. Lazurenko, A. Serkov, K. Trubchaninova // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 3 (65). – С. 134-138. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2021.3.134.