АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА УПРАВЛІННЯ ЧАСТИНАМИ ЗЕНІТНИХ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК ТА ТАКТИЧНОЇ АВІАЦІЇ

  • Maksim Pavlenko
  • Dmytro Kalinovskyi
Ключові слова: прийняття рішення, метод аналізу ієрархій, нечіткі множини, нечітка логіка

Анотація

У статті проводиться аналіз методів та моделей прийняття рішення в процесі управління частинами зенітних ракетних військ та тактичної авіації під час розподілу зусиль для знищення повітряного противника. Метою роботи є визначення ступеня впливу математичних апаратів методів математичного моделювання та їх інтеграцій, на формування альтернатив комплексу засобів автоматизації. Методологія проведеного дослідження включає емпіричний, теоретичний та загально логічні методи. Під час проведення дослідження виявлено властивість методів нечіткої логіки з підвищенням рівня складності моделі, а з нею і кількості правил, покращується її можливість описувати реальні умови що дозволяє вирішувати завдання, коли традиційні методи неефективні, а саме відповідність вимогам які висуваються щодо обґрунтованості прийняття рішення та можливості отримання пояснення. Використовуючи класичну технологію прийняття рішення з відповідними методами і моделями можна прослідкувати їх взаємозв’язок на кожному з етапів. Тобто, за допомогою перехресної перевірки методів та моделей одна одною, так як в кожній з них є переваги і недоліки. Використання вихідних даних одного методу як вхідних в наступному етапі і з іншим методом дає змогу не тільки перевірити вхідні данні а й збільшити кількість альтернатив. З іншої сторони взаємозв’язок можливо трактувати як наближений із за множини послідовностей використання методів і моделей на різних рівнях. Тобто в залежності від вибраної послідовності реалізації методів і моделей на кожному з етапів, можливо отримати різні множини значень. Практично підхід щодо виробки альтернатив прийняття рішення для розподілу зусиль між зенітними ракетними військами та тактичною авіацією може бути реалізований в комплексі засобів автоматизації за рахунок впровадження методів та моделей системи підтримки прийняття рішення

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Посохов І. М. Управління ризиками у підприємництві: навчальний посібник \ І. М. Посохов. – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – 220 c
2. Гонтарева І. В. Управління проектами. Підручник / І. В. Гонтарева. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 444с
3. Лотов А. В. Многокритериальные задачи принятия решений / А. В. Лотов, И.И. Поспелова. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 198 с.
4. Ткаченко В. І. Теорія прийняття рішень органами військового управління: монографія / В. І. Ткаченко, Є. Б. Смірнов та ін. // За ред. В. І. Ткаченка, Є. Б. Смірнова. – Х.: ХУПС, 2008. – 545 с.
5. Творошенко І.С. Технології прийняття рішень в інформаційних системах: навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2021. – 120 с.
6. Раскин М. А. «Введение в теорию игр» // Летняя школа «Современная математика». – Дубна: 2008.
7. Соколовська З. М. Математичне та комп’ютерне моделювання економічних процесів:[монографія ] / З. М. Соколовська, В. М. Андрієнко, І. Ю. Івченко [та ін.] – Одеса: Астропринт, 2016. – 272 с.
8. Taskin, Ahmet and Kumbasar, Tufan (2015), “ An Open Source Matlab/Simulink Toolbox for Interval Type-2 Fuzzy Logic Systems”, 2015 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, pp. 1561-1568
9. Mendel J. M. Uncertain Rule-Based FuzzySystems / J. M. Mendel. — L. A.: University of Southern California, 2017. — 684 с.
10. Митрахович М. М. Беспилотные авиационные комплексы: Методика сравнительной оценки боевых возможностей / М. М. Митрахович, В. И. Силков, A.B. Самков, Х.В. Бурштынская, С.А. Станкевич, В.Б. Семенов. Под общей редакцией В.И. Силкова. - К.: ЦНИИ ВУкраины, 2012. - 288 с.; 102 рис; 73 табл.
11. Загорка О.М. Багатокритеріальні методи прийняття рішень органами військового управління Анатолій Казимирович Павліковський (канд. військ. наук, доцент)Ірина Олексіївна Загорка Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ, Україна
12. Мулен Э. Теория игр с примерами из математической экономики. - М.: Мир, 1985
13. Губко М.В., Новиков Д.А. Теория игр в управлении организационными системами. Издание 2, М.: 2005.
14. Смірнов Є. Б. Теоретичні основи формування та деградації складних організаційно-технічних систем : монографія / Є. Б. Смірнов, В.І. Ткаченко, І. В. Рубан, В.Г. Малюга, А.В. Тристан. - Харків : ФОП Панов А.М., 2008. - 162 с.
15. Пеrат А. Нечеткое моделирование и управление / А. Пеrат; пер. с анrл.2е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 798 с.: ил. (Адаптивные и интеллектуальные системы).
Опубліковано
2021-09-03
Як цитувати
Pavlenko Maksim Аналіз методів та моделей прийняття рішень на управління частинами зенітних ракетних військ та тактичної авіації / Maksim Pavlenko, Dmytro Kalinovskyi // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 3 (65). – С. 60-63. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2021.3.060.
Розділ
Управління в складних системах