УПРАВЛІННЯ ПОСТАВКАМИ В УМОВАХ МАЛОЇ ВИБІРКИ ВИПАДКОВИХ ВИХІДНИХ ДАНИХ

  • Lev Raskin
  • Oksana Sira
  • Yurii Parfenyuk
Ключові слова: транспортна задача лінійного програмування, випадкові значення вартостей транспортувань, дробово-нелінійна оптимізація

Анотація

Розглянуто задачу відшукання оптимального плану транспортувань продукту в системі «постачальник споживач» в ситуації, коли вартості транспортувань випадкові величини. Сформульовано модель задачі. Запропоновано критерій оптимальності плану ймовірність того, що сумарна випадкова вартість транспортувань перевищить заданий допустимий поріг. В умовах малої вибірки вихідних даних коректне відновлення щільності розподілу випадкової вартості транспортувань неможливе. Тому розглянуті варіанти аналітичного подання критерію для різних законів розподілу випадкової вартості транспортувань: гаусом, асиметричною і «найгіршою». Параметри «найгіршого» закону розподілу відшукуються методом континуального лінійного програмування. Для вирішення задачі запропонована ітераційна процедура, на кожному кроці якої вирішується задача квадратичного програмування. Обґрунтовано метод прискорення обчислювальної процедури, заснований на оптимізації дробово-нелінійної функції з лінійними обмеженнями. Показано, що оптимальний план перевезень визначається тільки значеннями математичного сподівання і дисперсії вартостей транспортувань, але не залежить від закону розподілу цих випадкових величин.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Данциг Дж.Б. Линейное программирование, его применения и обобщения. – М., 1966. – 600с
2. Юдин Д.Б., Гольштейн Е.Г. Задачи линейного программирования транспортного типа. М.: Сов. радио, 1969. 382 с.
3. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э. Логистика для предпринимателя. – М.: ИНФРА, 2002. – 252 с
4. Раскин Л.Г. Анализ сложных систем и элементы теории оптимального управления. – М., 1976. – 344с
5. Серая О.В. Многомерные модели логистики в условиях неопределенности.-.Х.: ВОП Стеценко,-512 с
6. Джонсон Дж. Логистика: пер. с англ./ Дж. Джонсон, Д.Вуд, Д. Вордлоу, П. Мэрфи. – М.: «Вильямс». – 2004. – 624с
7. Иванов В.В. Методы вычислений на ЭВМ. – К.: Наукова думка, 1983. – 583с
8. Серая О.В. Комбинированная процедура оценивания параметров многофакторного уравнения регрессии для малой выборки /О.В. Серая, Л.Г. Раскин, В.В. Карпенко – Х.: Вестник НТУ «ХПИ», 2003. -No18. – С. 75 – 78
9. Раскин Л. Г., Кириченко И. О. Континуальное линейное прграммирование. – Х.: ВИВВ, 2005. – 175 с
10. ZadehL.FuzzySets,InformationandControl,1965,vol.8.p.338-353
11. Раскин Л.Г. Нечеткая математика: моногр. / Л.Г. Раскин, О.В. Серая. – Х.: Парус, 2008. – 352с
12. Дюбуа Д., Прад А. Теория возможностей. Приложение к представлению знаний в информатике: Пер. с франц.-М.: Радио и связь, 1990. – 286с
13. Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств: Пер. с франц. – М.: Радио и связь, 1982. – 486с
14. PawlakZ.Roughsets,InternationalJournalofInformationandComputerSciences,vol.11,No.5,341-356,1982.
15. Lev Raskin, Oksana Sira. Method of solving fuzzy problems of mathematical programming//Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 5, Issue 4. – P. 23–28. DOI: 10.15587/1729-4061.2016.81292
16. Lev Raskin, Oksana Sira. Fuzzy models of rough mathematics//Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 6, Issue 4. – P. 53–60. DOI: 10.15587/1729-4061.2016.86739
Опубліковано
2021-05-31
Як цитувати
Raskin Lev Управління поставками в умовах малої вибірки випадкових вихідних даних / Lev Raskin, Oksana Sira, Yurii Parfenyuk // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 2 (64). – С. 96-101. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2021.2.096.
Розділ
Інформаційні технології