КОРОТКОСТРОКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТРАФІКА ПРИ СТАТИСТИЧНОМУ МУЛЬТИПЛЕКСУ ВАННІ

  • I. Liberg
  • O. Mozhayev
  • Н. Kuchuk
Ключові слова: агрегований трафік, мультисервисная мережу, комутаційний вузол, берстність, функція щільності розподілу, бітова швидкість потоку

Анотація

Мета статті – розробка методу, який дозволяє отримати оперативну оцінку основних статистичних характеристик агрегованого трафіка на комутаційному вузлі мультисервісної мережі, що здійснює статистичне мультиплексування вхідних потоків, використовуючи значення відліків вхідних потоків. Результати. Запропоновано метод, що дозволяє отримати оперативну оцінку основних статистичних характеристик (на прикладі математичного сподівання і дисперсії) агрегованого трафіку на комутаційному вузлі мультисервісної мережі, що здійснює статистичне мультиплексування вхідних потоків. Запропонований метод ґрунтується на апроксимації функції щільності розподілу швидкості окремого вхідного потоку трафіку. Доведено, що для отримання оцінки досить значень максимальної бітової швидкості і берстності кожного вхідного потоку, які розраховуються за відліком трафіку. Точність і часові витрати на розрахунок оцінки визначаються масштабом шкали відліків комутаційного вузла. Великомасштабні шкали підвищують оперативність розрахунку значень статистичних характеристик, однак дають істотну погрішність оцінки, дрібномасштабні шкали збільшують витрати обчислювального ресурсу комутаційного вузла, однак, знижують помилку репрезентативності

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Куроуз, Дж. Компьютерные сети. 2-е изд [Текст] / Дж. Куроуз, К. Росс. – СПб.: Питер, 2004. – 765 с.
2. Крылов В.В., Самохвалова С.С. Теория телетрафика и ее приложения. СПб.: БХВ-Петербург, 2005. 288 с.
3. Кучук, Г.А., Гахов, Р.П., Пашнев А.А. Управление ресурсами инфотелекоммуникаций. М.: Физматлит, 2006. 220 с.
4. Кучук, Г.А. Моделювання трафіка мультисервісної розподіленої телекомунікаційної мережі [Текст] / Г.А. Кучук, І.Г. Кіріллов, А.А. Пашнєв // Системи обробки інформації. – Х.: ХУ ПС, 2006. – Вип. 9 (58). – С. 50 – 59.
5. Кучук Н.Г., Гавриленко С.Ю., Лукова-Чуйко Н.В., Собчук В.В. Перерозподіл інформаційних потоків у гіперконвенгертній системі / С.Ю. Гавриленко. Сучасні інформаційні системи. 2019. Т.3, No2. С. 116-121. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.2.20
6. Nechausov A., Mamusuĉ I., Kuchuk N. Synthesis of the air pollution level control system on the basis of hyperconvergent infrastructures. Сучасні інформаційні системи. 2017. Т. 1, No 2. С. 21-26. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2017.2.04
7. Mozhaiev M., Kuchuk N., Usatenko M. (2019) The method of jitter determining in the telecommunication network of a computer system on a special software platform. Innovative technologies and scientific solutions for industries, 2019. Vol. 4 (10), pp. 134-140. doi: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2019.10.134
8. Зиков І. С., Кучук Н. Г., Шматков С. І. Синтез архітектури комп'ютерної системи управління транзакціями elearning. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, No 3. С. 60–66. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.3.10
9. Гахов Р.П. Моделирование трафика беспроводной сети передачи данных / Р. П. Гахов, Н. Г. Кучук// Научные ведомости БелГУ. – 2014. – No 1 (172). – Вып. 29(1). – С. 175-181.
10. Коваленко А. А., Кучук Г. А. Методи синтезу інформаційної та технічної структур системи управління об’єктом критичного застосування. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т.2, No1. С. 22–27. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.1.04
11. Свиридов А. C., Коваленко А. А., Кучук Г. А. Метод перерозподілу пропускної здатності критичної ділянки мережі на основі удосконалення ON/OFF-моделі трафіку. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, No 2. С. 139–144. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.2.24
12. Кучук Н. Г. Метод зменшення часу доступу до слабкоструктурованих даних / Н. Г. Кучук, В. Ю. Мерлак, В. В. Скородєлов // Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. – 2020. – Т. 4, No 1. – С. 97-102. doi: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2020.1.14
13. Кучук, Г.А. Розрахунок навантаження мультисервісної мережі [Текст] / Г.А. Кучук, Я.Ю. Стасєва, О.О. Болюбаш // Системи озброєння і військова техніка. – 2006. – No 4 (8). – С. 130 – 134.
14. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы [Текст] / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – СПб.: Питер, 2012. – 943 с.
Опубліковано
2020-11-25
Як цитувати
Liberg I. Короткострокове прогнозування трафіка при статистичному мультиплексу ванні / I. Liberg, O. Mozhayev, KuchukН. // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 4 (62). – С. 47-50. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.4.047.
Розділ
Інформаційні технології