РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ПРАЦІ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

  • O. Tretyakov
  • B. Harmash
  • B. Khalmuradov
  • Ye. Biletska
Ключові слова: транспорт, професійний ризик, виробничий ризик, шкідливий фактор, небезпечний фактор, професійна безпека та здоров`я, охорона праці, гігієнічний норматив

Анотація

В даній статті розглянуті питання щодо аналізу принципів, методів і критеріїв оцінки ризику. Дано визначення поняттю професійного ризику, як нанесення шкоди здоров'ю людини умовами професійної діяльності. Встановлено, що основним напрямком підвищення безпеки умов праці є системний підхід, заснований на аналізі та оцінці ризиків, обумовлених специфікою процесів у транспортній галузі. Виявлено об'єктивні закономірності виникнення небезпек у професійній діяльності працівників залізничного транспорту. Сучасна тенденція глобалізації світової економіки та регіональної інтеграції підвищила необхідність у співпраці між різними країнами, оскільки об'єктивно існують спільні цілі і підходи в сфері промислової безпеки та гігієни праці, необхідність взаємодії між професійною безпекою і змінами в навколишньому середовищі, а також між гігієною і продуктивністю праці. Метою такої системної політики є попередження нещасних випадків і професійних захворювань працівників в результаті виникнення небезпечних ситуацій і аварій на транспорті. Отримано єдиний підхід до розрахунку виробничого ризику в залежності від параметрів робочої зони з урахуванням часу перебування працюючих у зоні дії небезпечних факторів, який не потребує введення множини шкал для характеристики якості середовища. На основі алгоритму перетворення параметрів середовища в показник виробничого ризику був проведений аналіз карт умов праці за результатами атестації робочих місць регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця». Отримані показники інтегрального ризику свідчать про суб`єктивність оцінки фактичних умов та характеру праці згідно існуючого законодавства. Виявлено протиріччя українського законодавства світовим нормам щодо охорони здоров`я та безпеки праці для створення контрольованих умов, які мінімізують можливі наслідки шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу. Запропоновано метод визначення рівня небезпеки для працівників у робочій зоні за умов сумісної дії шкідливих факторів різних класів, який передбачає, що отримані на основі ризик-орієнтованого підходу залежності можна застосовувати для атестації робочих місць, при визначенні пріоритету щодо заходів з охорони праці з урахуванням рівня виробничого і професійного ризиків

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Human Health Risk Assessment Toolkit: Chemical Hazards. Harmonization Project Document. IPCS, WHO, 2010. No 8. 105 p. URL: https://apps.who.int/iris/handle/10665/44458 (last access: 7.12.2019).
2. Consumer Health and Food Safety. COM (97) 183 final. Communication of the EU, 1997. 35 p. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_97_508 (last access: 7.12.2019).
3. ISO 45001 Системи менеджменту охорони здоров`я і безпеки праці. Вимоги з застосування. URL: ttps://www.iso.org/standard/63787.html (дата звернення 3.12.2019).
4. ISO 31000 Risk management. Principles and guidelines. URL: https://risk-engineering.org/ISO-31000-risk-management/ (last access: 4.12.2019).
5. Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» Наказ МОЗ України No 248 від 08 квіт. 2014 р. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0472-14 (дата звернення 2.12.2019).
6. Про охорону праці: Закон України від 18 лист. 2012 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 (дата звернення 27.11.2019).
7. Гогунский, В.Д. Чернега Ю.С. Управління ризиками в проектах з охорони праці як метод усунення шкідливих і небезпечних умов праці. Вост.-Европейский журнал передовых технологий. 2013. No 1/10 (61). С. 83–85.
8. Гогунский, В.Д., Руденко С.В., Урядникова И.В.Теория и практика оценки риска здоровью от воздействия факторов внешней среды. Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика : зб. наук. пр. Х міжнар. наук.-метод. конф. Київ : Центр учбової літератури, 2011. С. 170—175.
9. ДСТУ ISO 14001:2006. Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 14001:2004, IDT). [Чинний від 2016-07-01]. Київ, 2006. 17 с. (Держспоживстандарт України).
10. Басиль Е.Е., Изотов С.А., Гогунский В.Д. Риск сокращения продолжительности жизни: рабочая зона. Труды Одесского политехнического университета. 1997. Вып. 2. С.133–135.
11. Руденко, С.В., Гогунский В.Д. Оценка экологической безопасности в проектах: монографія. Одесса : Феникс, 2006. 144 с.
12. Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря: методичні рекомендації. URL: http://ua-info.biz/legal/baseuw/ua-qmwote/index.htm (дата звернення 2.12.2019).
13. Гогунский, В.Д. Олех Т.М., Оборская А.Г. Практические задачи измерения качества в проектах. Вост.-Европейский журнал передовых технологий. 2012. No1/11 (55). С. 6–8.
Опубліковано
2020-02-26
Як цитувати
Tretyakov O. Ризик-орієнтований підхід до визначення умов праці окремих категорій працівників транспортної галузі / O. Tretyakov, B. Harmash, B. Khalmuradov, Ye. Biletska // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 1 (59). – С. 120-126. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.1.120.