КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕОПРОСТОРОВОГО АНАЛІЗУ З КОМПОНЕНТНОЮ АРХІТЕКТУРОЮ

  • V. Podlipaiev
Ключові слова: геопросторовий аналіз, геопросторовий об’єкт, трансдисциплінарний підхід, онтологічний підхід, інформаційний ресурс, інформаційна підтримка, експерт-аналітик

Анотація

Предметом вивчення в статті є концепція побудови системи трансдисциплінарного інформаційного забезпечення геопросторового аналізу з компонентною архітектурою. Метою є розробка концепції побудови системи трансдисциплінарного інформаційного забезпечення геопросторового аналізу з компонентною архітектурою. Завдання: розглянути загальний опис системи інформаційної підтирки геопросторового аналізу, роботу з джерелами геопросторової інформації та введення знайдених даних до системи, створення формалізованого масиву несистематизованих геопросторових даних, бази геопросторових даних та пов’язаною з ними інформації, геоінформаційної платформи, експертного середовища. Використовуваними методами є: методи аналізу і синтезу складних інформаційних систем, методи системного аналізу, методи імітаційно-статистичного моделювання. Отримані такі результати. Встановлено, що геопросторовий аналіз є процесом визначення просторових, структурно-функціональних та інших взаємозв’язків між геопросторовими об’єктами для уточнення, зміни або отримання якісно нової розвідувальної інформації. Запропонована система матиме компонентну архітектуру й кожний експерт-аналітик може з типових компонентів системи створити власне аналітичне середовище. Відповідно до створеного аналітичного середовища буде організовано пошук та збір потрібної інформації, а також доведення до експерта-аналітика саме тієї інформації, яка відноситься до його компетенції. Висновки. Запропонована система інформаційного забезпечення процесів геоінформаційної підтримки та ведення геопросторового аналізу дозволяє оперативно здійснити пошук та надання потрібної експерту-аналітику інформації. При цьому система здатна використовувати інформацію, як з власних баз даних, так і з різнорідних зовнішніх інформаційних ресурсів.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Митчелл Энди. Руководство по ГИС анализу. Часть 1: Пространственные модели и взаимосвязи / Энди Митчелл; пер. с англ. — К., ЗАО ЕСОММ Со; Стилос, 2000. — 198 с.
2. Іщук О. О. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС: Навч. посібник / О. О. Іщук, М. М. Коржнев, О. Е. Кошляков; за ред. акад. Д. М. Гродзинського. — К. : Вид.-поліграфічний центр "Київський університет", 2003. — 200 с.
3. Шипулін В. Д. Основи ГІС-аналізу: навч. посібник / В. Д. Шипулін // Харк. нац.ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Х. : ХНУМГ, 2014. — 330 с.
4. “Воєнна розвідка. Геопросторова розвідка. Терміни та визначення”, Військовий стандарт 01.101.007 Видання 1, ВСТ 01.101.007-2017(01).
5. Шипулін В. Д. Посібник знавчання роботі з кадастрово-реєстраційною системою: Посібник. — К. : Вид.-ТОВ “Географіка”, 2011. — 440 с.
6. Величко В.Ю. ТОДОС – IT-платформа формування трансдисциплінарних інформаційних середовищ / В.Ю. Величко, М.А. Попова, В.В. Приходнюк, О.Є. Стрижак // Системи озброєння і військова техніка. — 2017. — № 1(49). — C. 10–19.
7. Попова М. А., Стрижак О. Є. Онтологічний інтерфейс як засіб представлення інформаційних ресурсів в ГІСсередовищі. Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского, Серия: География, 2013. — №. 26 (65). — С. 127–135.
8. Stryzhak O., Prychodniuk V., Podlipaiev V. (2019) Model of Transdisciplinary Representation of GEOspatial Information. In: Ilchenko M., Uryvsky L., Globa L. (eds) Advances in Information and Communication Technologies. UKRMICO 2018. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 560. Springer, Cham — P.34–72.
9. Стрижак О. Є. Трансдисциплінарна інтеграція інформаційних ресурсів: автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Стрижак Олександр Євгенійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. Київ, 2014. — 47 с.
10. Проект закону України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних”.
11. В. О. Подліпаєв, Базовий набір типових геоінформаційних ресурсів для здійснення геоінформаційної підтримки та ведення геопросторового аналізу, “системи управління, навігації та зв’язку” – Полтава.: ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2019. – Вип. 2 (54). — C. 12–37.
12. Путренко В. В., Системні основи інтелектуального аналізу геопросторових даних // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2015. — № 3. — C. 20–33.Базовий рівень аналітичного середовища
13. Guo D., Gahegan M., MacEachren A.M., Zhou B. Multivariate analysis and geovisualizationwith an integrated geographic knowledge discovery approach // Cartographyand Geographic Information Science. — P. 113–132.
14. Приходнюк В. В., Технологічні засоби трансдисциплінарного представлення геопросторової інформації: автореф. дис. ... к-та техн. наук : 05.13.06 / Приходнюк Віталій Валерійович; Нац. акад. наук України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. Київ, 2017. — 20 с.
15. Стрижак А. Е. Онтологические аспекты трансдисциплинарной интеграции информационных ресурсов / А. Е. Стрижак // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии, 2014. — № 65. — С. 211–223.
16. Горборуков В.В. Використання онтологій у системах підтримки прийняття рішень / В.В. Горборуков, О. Є. Стрижак, О.В. Франчук – Математичне моделювання в економіці: Зб. наук. праць // НАН України Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору, Ін-т економіки та прогнозування, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова; редкол.: С.О. Довгий (голов. ред.) [та ін.]. — К., 2013. — Вип. 3. — C. 33–40.
17. Малишевский А. В. Качественные модели в теории сложных систем. — М.: Наука. Физматлит. 1998. — 528 с.
18. Клини С. К. Введение в метаматематику / С. К. Клини. — М. : Иностраннаялитература, 1957. — 526 с.
19. Приходнюк В.В. Таксономизация естественно-языковых текстов / Приходнюк В. // International Journal «Information Models and Analyses», 2016. — Volume 5. — Number 3. — С. 270–284.
Опубліковано
2019-06-21
Як цитувати
Podlipaiev V. Концепція побудови системи трансдисциплінарного інформаційного забезпечення геопросторового аналізу з компонентною архітектурою / V. Podlipaiev // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 3 (55). – С. 135-142. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.3.135.
Розділ
Інформаційні технології