ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ БАГАТОРЕЖИМНИХ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

  • L. Sakovich
  • G. Krykhovetskyi
  • Y. Nebesna
Ключові слова: багаторежимні об’єкти, оцінка надійності, наробіток на відмову

Анотація

Мета статті – підвищення точності кількісної оцінки наробітку на відмову багаторежимних технічних об’єктів. Результати. У статті запропоновано підхід до кількісної оцінки значення наробітку на відмову багаторежимних технічних об’єктів, до яких відносяться засоби спеціального зв’язку. У відомих роботах під час розрахунку надійності цю обставину не враховують, що веде до заниження значення наробітку на відмову. Завдання вирішується впровадженням коефіцієнту використання кожного конструктивного елементу виробу в усіх можливих режимах роботи. Приведено приклад використання отриманих результатів для кількісної оцінки наробітку на відмову багаторежимного об’єкту і показано ефект від уточнення розрахунків. Висновки. Традиційна оцінка наробітку на відмову технічних об’єктів без врахування їх багаторежимності занижує значення цього показника надійності. Отримані результати доцільно використовувати під час проектування перспективних засобів спеціального зв’язку при оцінці їх наробітку на відмову, що дозволить зменшити вартість виробів за рахунок раціонального вибору елементів багаторежимних об’єктів. В дійсний час відомі залежності впливу метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки на середній час технічного обслуговування та поточного ремонту засобів спеціального зв’язку, що також необхідно враховувати під час оцінки значень показників надійності об’єктів зі змінною структурою.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Половко А.М. Основи теорії надійності / А.М.Половко, С.В.Гуров. – СПБ.: БВХ – Петербург, 2006. – 704 с.
2. Сакович Л.М. Оцінка надійності технічних об’єктів зі змінною структурою / Л.М.Сакович, Я.Е.Небесна / XXII всеукраїнська науково – практична конференція. Тези доповідей – Житомир, ЖВІ ім. С.П.Корольова, 2018. – С.201-203.
3. Ксенз С.П. Теоретические и прикладные задачи диагностирования средств связи и автоматизации / С.П.Ксенз, А.А.Волынский, Л.Н. Сакович и другие Л.: ВАС, 1990 – 336 с.
4. Ксенз С.П. Борьба с диагностическими ошибками при техническом обслуживании и ремонте систем управления связи и навигации / С.П. Ксенз, М.И. Полтаржицкий, С.П. Алексеев, В.В. Минеев. – СПБ.: ВАС, 2010 – 240 с.
5. Острейковский В.А. Теория надежности / В.А.Острейковский. – М.: Высш. шк., 2003. – 463 с.
6. Хабаров Б.П. Техническая диагностика и ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры / Б.П. Хабаров, Г.В. Куликов, А.А. Парамонов. – М.: Горячяя линия – Телеком, 2004. – 376 с.
7. Бобало Ю.Я. Математичні моделі та методи аналізу надійності радіоелектронних, електротехнічних та програмних систем / Ю.Я.Бабало, Б.Ю. Волочий, С.Ю.Лозинський та ін.. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 300 с.
8. Хенли, Э.Дж. Надёжность технических систем и оценка риска / Э.Дж. Хенли, Х. Кумамото. – М.: Машиностроение, 1984.
9. Диллон, Б. Инженерные методы обеспечения надёжности систем / Б. Диллон, Ч. Сингх. – М.: Мир, 1984.
10. Kuchuk G.A. An Approach To Development Of Complex Metric For Multiservice Network Security Assessment / G.A. Kuchuk, A.A. Kovalenko, A.A. Mozhaev // Statistical Methods Of Signal and Data Processing (SMSDP – 2010): Proc. Int. Conf., October 13-14, 2010.– Kiev: NAU, RED, IEEE Ukraine section joint SP, 2010. – P. 158 – 160.
11. V. Manikandan, V. Porkodi, Amin Salih Mohammed and M. Sivaram (2018), “Privacy preserving data mining using threshold based fuzzy cmeans clustering”, ICTACT Journal On Soft Computing, 2018, Vol. 09, Issue 01, pp. 1813-1816.
12. Amin Salih Mohammed, D Yuvaraj, M. Sivaram Murugan, V. Porkodi, “Detection and removal of black hole attack in mobile ad hoc networks using grp protocol”, International Journal of Advanced Computer Research, vol. 9, no. 6, pp. 1-6, 2018, DOI: http://doi.org/10.26483/ijarcs.v9i6.6335
13. Saravana Balaji B., Amin Salih Mohammed, Chiai Al-Atroshi, “Adaptability of SOA in IoT Services – An Empirical Survey”, International Journal of Computer Applications, vol. 182(31), pp. 25-28, 2018, DOI: http://doi.org/10.5120/ijca2018918249
14. Коваленко А.А. Сучасний стан та тенденції розвитку комп'ютерних систем об'єктів критичного застосування / А.А. Коваленко, Г.А. Кучук // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава . ПНТУ, 2018. – Вип. 1(47). – С. 110-113.
15. Кучук, Г.А. Модель процесса эволюции топологической структуры компьютерной сети системы управления объектом критического применения / Г.А. Кучук, А.А. Коваленко, А.А. Янковский // Системы обработки информации: сборник научных трудов. – Х.: ХУ ВС, 2014. – Вып. 7 (123). – С. 93 – 96.
16. Сакович Л.М., Небесна Я.Е. Оцінка впливу метрологічної надійності засобів вимірювань на час виконання технічного обслуговування засобів спеціального зв’язку / Л.М. Сакович, Я.Е. Небесна // ІСЗЗІ Спеціальні телекомунікаційні системи та захист інформації. – 2018 Випуск № 1 (3)Том 3, С. 49-53.
17. Сакович Л.М. Кількісне оцінювання значень показників надійності систем зв’язку / Л.М.Сакович, С.Є.Гнатюк // Зв'язок.–2013.–№6.–С. 10-15.
18. Гнатюк С.Є. Методика оцінки показників надійності систем спеціального зв’язку / С.Є.Гнатюк, Л.М.Сакович // Озброєння та військова техніка. - №1 (5). – 2015, С. 26-28.
19. СаковичЛ.М. Комплексність підходу щодо оцінювання ефективності функціонування системи зв’язку за відповідними показниками якості / Л.М.Сакович, В.П.Романенко, С.Є.Гнатюк, І.Ю.Розум // Сучасні інформаційні технології в сфері безпеки та оборони. - №1 (31). – К.: 2018, НУОУ імені Івана Черняховського. – С.95-103.
Опубліковано
2019-02-05
Як цитувати
Sakovich L. Оцінка надійності багаторежимних технічних об’єктів / L. Sakovich, G. Krykhovetskyi, Y. Nebesna // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 1 (53). – С. 153-157. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.1.153.