ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ФІЛЬТРАЦІЇ КОНТЕНТУ

  • A. Kniaziev
Ключові слова: комплексна система фільтрації контенту, результативність, впровадження, вартість, адаптивність

Анотація

У роботі доведено, що інформаційні ризики, а саме кіберпреступність, відносяться до основних проблем сучасного цифрового простору. Одним із проявів кіберзагроз є присутність небажаного або недозволеного контенту в мережі Інтернет, що призводить до втрат соціального, економічного, технологічного й особистісного характеру. Це, у свою чергу, призводить до зниження продуктивності праці бізнес-одиниць, зниженню ділової активності, проблемам у приватних осіб через збільшення витрат на подолання наслідків кіберпреступності. Для запобігання цих втрат необхідно розробляти й впроваджувати комплексні системи фільтрації контенту (КСФК). Тому мета роботи пов'язана з розробкою підходів до оцінки результативності впровадження КСФК. Фільтрація небажаного контенту дозволяє одержувати не тільки технологічний результат. Обмеження доступу до шкідливих ресурсів призведе до виникнення й інших видів результативності. У роботі доведено, що впровадження КСФК призведе до виникнення фінансово-економічної, ресурсної, соціальної, екологічної, поліхромної та технічної результативності. Наведено аналіз показників результативності, яка виникає на різних рівнях – для населення, підприємств і держави в цілому. Одержала подальший розвиток існуюча система індикаторів оцінки технологічної результативності впровадження КСФК шляхом додавання показників вартості та рівня адаптивності (гнучкості). Показано векторну спрямованість існуючих і пропонованих індикаторів. Представлено підхід до визначення запропонованих індикаторів оцінки результативності впровадження КСФК і наведений приклад розрахунку комплексного показника результативності. Висловлено припущення, що в результаті впровадження КСФК можлива поява синергетичного ефекту, що полягає в зростанні сукупного результату за рахунок загальної дії всіх елементів системи, що в підсумку приводить до збільшення якісних характеристик функціонування КСФК без збільшення кількісних.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Закон України «Про Стратегію кібербезпеки України». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua
2. Вахонин С. Эффективность применения контентной фильтрации в DLP-системах / С. Вахонин // Information Security, № 3, 2015. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.itsec.ru/insec-about.php
3. Каптур В.А. Формування профілів ефективної оцінки URI в комплексних системах фільтрації контенту / В.А. Каптур, І.А. Поднебесний // Матеріали 14 міжнародної НТК "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах", Одеса, 5-10 червня 2015. – РВЦ ХНУ, 2015. – С. 26-28.
4. Шевченко В.Л. Лучшие мировые практики управления информационной безопасностью и их влияние на экономическую стабильность государства / Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології: матеріали науково-технічної конференції (м. Київ, 17-20 листопада 2015 р.). У 5 томах. – Т. IV. Cучасні технології інформаційної безпеки. – Київ, ДУТ, 2015. – С. 5-7.
5. Saravana Balaji B., Amin Salih Mohammed, Chiai Al-Atroshi, “Adaptability of SOA in IoT Services – An Empirical Survey”, International Journal of Computer Applications, vol. 182(31), pp. 25-28, 2018, DOI: http://doi.org/10.5120/ijca2018918249
6. Звіт «Глобальний індекс кібербезпеки та профілі щодо кіберблагополуччя». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.itu.int/ru/ITU-D/Pages/Global-Cybersecurity-Index-and-Cyberwellness-Profiles-Report.aspx
7. Бутенко А.И. Управление предпринимательством: критерии эффективности / А.И. Бутенко, И.Н. Сараева. – Одесса: Феникс, 2004. – 364 с.
8. Каптур В.А. Показники оцінки ефективності роботи комплексних систем фільтрації контента / В.А. Каптур, О.А. Князєв, К.О. Шестаков // Матеріали 72-ої науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова (13 – 15 грудня 2017 р.). Секція № 4. Інформаційна безпека. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017. – С. 108-110.
9. Васильків Н. М. Ефективність інформаційних систем [Текст] / Н. М. Васильків. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 98 с.
10. Сети последующих поколений – Структура и функциональные модели архитектуры: МСЭ-Т [Текст]: Международный стандарт электросвязи. – Y.2001. – [Действителен от 2004-17-12]. – Женева, 2005. – 12 с.
11. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посібник / Н. С. Краснокутська. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.
Опубліковано
2019-02-05
Як цитувати
Kniaziev A. Оцінка результативності впровадження комплексних систем фільтрації контенту / A. Kniaziev // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 1 (53). – С. 147-152. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.1.147.