ОЦІНКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ, ДИСКРИМІНУЮЧИХ ТА ДІАГНОСТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОКАЗНИКІВ АВТОКОГЕРЕНТНОСТІ

  • I. Korzhov
  • P. Shchapov
  • R. Mygoshchenko
  • O. Kropachek
Ключові слова: діагностика, контроль, авто когерентність показники автокогерентності, чутливість діагностування, дискримінуючі властивості

Анотація

Проведена оцінка чутливості кореляційно-спектральної моделі показника автокогерентності багатовимірного термодинамічного процесу, оцінка дискримінуючих властивостей показників автокогерентності при класифікації вібраційних процесів, дослідженно діагностичні властивості складових показника автокогерентності на прикладі теплових та вібросигналів реального промислового об’єкту контролю та діагностування. На прикладі теплових динамічних процесах показана ефективність розробленого показника автокогерентності W для задач контролю динамічних властивостей інерційних багатомірних промислових об’єктів. Також показана можливість автоматичної корекції похибки вимірювання температури якщо контролювати весь тепловий процес, а не його окремі значення. На прикладі вібросигналів показана можливість якісної класифікації технічних станів, а також кількісної класифікації окремих частотно-часових складових показника автокогерентності W. Доведено, що найкращими діагностичними властивостями характеризуються випадкові (шумові) складові показника автокогерентності W.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Термоперетворювачі опору. Загальні технічні вимоги і методи випробування: ДСТУ 2858:2015. – [Чинний від 2017- 07-01]. - К. : Держстандарт України 2017. - 21 с. – (Національний стандарт України)
2. Патент № 116115 України, G01H 1/16 П’єзоелектричний вимірювальний перетворювач механічної вібрації / Сокол Є.І., Щапов П.Ф., Мигущенко Р.П., Бойко В.В., Замятін П.М., Кропачек О.Ю., Замятін Д.П., Коржов І.М. – Заявл. 11.11.16; Опубл. 10.05.17, Бюл. № 9.
3. Захожай В.Б. Статистика якості / В.Б. Захожай, А.Ю. Чорний. – К.: МАУП, 2005. – 576 с.
4. Джонсон Н. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке: Методы планирования эксперимента / Н. Джонсон, Ф.Лион; пер. з англ. під ред. Е. К. Лецького. – М.: Мир, 1981. – 520 с.
5. Роджерс Д., Адамс Дж. Математические основы машинной графики. — М.: Мир, 2001. — 604 с.
6. Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення: ДСТУ 2389-94. – [Чинний від 1995- 01-01]. - К.: Держстандарт України 1994. - 24 с. – (Національний стандарт України).
7. Коржов І. М. Дослідження кореляційних моделей спектральної нестаціонарності випадкових сигналів / П. Ф. Щапов, Р. П. Мигущенко, О. Ю. Кропачек, І. М. Коржов // Метрологія та прилади. – 2018. – №5 (73). – С. 11 – 14.
8. Коржов І. М. Аналіз моделей функції когерентності спектральної нестаціонарності випадкових сигналів / І.М. Коржов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Х.: НТУ «ХПІ», 2018. – № 46 (1322). – С. 30 – 34.
9. Щапов П.Ф. Методи підвищення вірогідності контролю та діагностики стохастичних параметрів об’єктів різної фізичної природи: дис. докт. техн. наук: 05.11.13 / Щапов Павло Федорович. – Харків, 2009. – 368 с.
Опубліковано
2019-02-05
Як цитувати
Korzhov I. Оцінка та дослідження чутливості, дискримінуючих та діагностичних властивостей показників автокогерентності / I. Korzhov, P. Shchapov, R. Mygoshchenko, O. Kropachek // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 1 (53). – С. 70-76. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.1.070.
Розділ
Управління в складних системах