МЕТОД СИНТЕЗУ НЕЛІНІЙНИХ ГЕНЕРАТОРІВ ПСЕВДОВИПАДКОВОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРШОГО СТАНУ МАТРИЦІ СТАНІВ В КІНЦЕВОМУ ПОЛІ GF (3)

  • A. Rysovaniy
Ключові слова: Генератор двійковій послідовності, псевдовипадкова послідовність, регістр зсуву

Анотація

Предметом дослідження в даній статті є процес синтезу нелінійних генераторів псевдовипадкової послідовності в кінцевому полі GF (3) на основі використання першого стану матриці станів. Мета - розробити метод синтезу нелінійних генераторів псевдовипадкової послідовності в кінцевому полі GF (3), заснований на використанні першого стовпчика матриці станів в якості основного елемента генерації. Завдання: створення математичного опису нелінійних генераторів псевдовипадкової послідовності в кінцевому полі GF (3), заснований на використанні взаємодії першого стовпчика матриці станів і матриці зв’язків різних ступенів. Задача, що поставлена вирішується за рахунок того, що у відомому способі опису нелінійних генераторів псевдовипадкової послідовності при використанні поліномів, які генерують максимальний період, зв'язки виходів і входів тригерів описуються за допомогою матриці зв’язків. А зрушення попереднього стану на один розряд є операція множення цієї матриці на початковий стан регістра. Отримані наступні результати: метод синтезу генераторів в кінцевому полі GF (3), заснований на використанні першого, вихідного, стану генератора в якості основного елемента генерації. Наведено математичний апарат опису функціонування регістра зсуву з нелінійними зворотними зв'язками. У роботі показані приклади формування різних ступенів матриці зв’язків, показана роль вільного члена полінома в формуванні перевірочної матриці. Висновки: в роботі вперше наведено і доведено твердження про знаходження будь-якого стану генератора на основі його першого стану для кінцевого поля GF (3) для двох напівперіодів циклу генерації. Наведені формули находження станів генератора можуть бути використані при побудові схеми генератора без використання зворотних зв’язків.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки: Пер. с англ. – М.: Мир, 1986. – 576 с.
2. Ватолин Д., Ракушняк А., Смирнов М., Юкин В. Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и видео. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ. – 2002. – 384 с.
3. Горяшко А.П. Синтез диагностируемых схем вычислительных устройств. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. – 1987. – 288 с
4. Кларк Дж., мл., Кейн Дж. Кодирование с исправлением ошибок в системах цифровой связи: Пер. с англ. — М.: Радио и связь, 1987. — 392 с.
5. Литиков И. П. Кольцевое тестирование цифровых устройств. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 160 с.
6. Муттер В. М. Основы помехоустойчивой телепередачи информации. – Л.: Энергоатомиздат, 1990. – 288 с .
7. Рысованый А. Н. Метод генерирования нелинейной псевдослучайной последовательности без использования обратных связей/ А. Н. Рысованый // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава : ПНТУ ім. Ю. Кондратюка. –2 018. – №4(50).– С. 144-146.
8. Рысованый А. Н. Метод синтеза генераторов в конечном поле GF(3) с упрощением блоков умножения / А. Н. Рысованый // Сучасні інформаційні системи . – Харків: НТУ «ХПІ» – 2018. – Том 2, №3. – С. 76-79.
9. Сорока Л. С., Рысованый А. Н., Мороз Б. И. Способ получения псевдослучайной последовательности на основе использования матрицы связей в конечном поле GF(3) // Патент Украины № u201109344. 2012. Бюл. № 5.
Опубліковано
2018-12-13
Як цитувати
Rysovaniy A. Метод синтезу нелінійних генераторів псевдовипадкової послідовності на основі використання першого стану матриці станів в кінцевому полі gf (3) / A. Rysovaniy // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 6 (52). – С. 79-82. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.6.079.
Розділ
Математичні моделі та методи