НАПРЯМИ РОЗРОБКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ТА МЕТОДІВ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ

  • M. Pavlenko
  • S. Shilo
  • I. Borosenets
  • O. Dmitriev
Ключові слова: автоматизація, інтелектуалізація управлінських рішень, оцінка обстановки, людина-оператор, інформаційна підтримка прийняття рішень

Анотація

В роботі запропоновано шляхи переходу від машиноцентричного до антропометричного підходу при проектуванні автоматизованих систем управління повітряним рухом, з урахуванням сучасних досягнень розробки та впровадження систем підтримки прийняття рішень в складних організаційно-технічних системах. Удосконалення ситуаційного аналізу обстановки для управління процесом інформаційної підтримки прийняття рішень оператором автоматизованих систем управління повітряним рухом передбачає підвищення рівня автоматизації і інтелектуалізацію низки задач до яких відносяться оцінка обстановки, яка складається в зоні відповідальності органу управління; розробка методів представлення знань про завдання виявлення нештатних ситуацій в повітряному просторі; вибір і розробка методів і процедур формалізації знань про обстановку, яка складається; розробка процедур інтерпретації модальних знань; розробка методів вирішення завдань оцінки обстановки, яка складається; розробка методів розв'язання задач розпізнавання та оцінки позаштатних ситуацій в повітряному просторі; оцінка ступеня небезпеки ситуацій, що складаються в межах зони відповідальності органу управління. В результаті даного дослідження визначені напрями розробки та удосконалення інтелектуальних моделей та методів обробки інформації для управління процесом інформаційної підтримки при прийнятті рішень в автоматизованих системах управління повітряним рухом. Запропонований підхід, який передбачає необхідність розробки методів автоматизованого рішення задач оцінки обстановки, а також зміни структури інформаційних моделей і методів управління ними. При цьому ситуації обстановки, що складаються мають бути класифіковані а задача підготовки прийняття рішення має розглядатися як задача розпізнавання.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Павленко М.А. Организация проектирования средств информационного обеспечения оператора. / М.А. Павленко, В.М. Руденко, П.Г. Бердник // Вектор науки. – Вип. 1(11). – Тольятти: ТГУ, 2010. – С. 65–70.
2. Павленко М. А. Розподіл часу оцінки повітряної обстановки особою, що приймає рішення, в диспетчерській службі єдиної системи управління повітряним рухом / М. А. Павленко, С. Г. Шило, І. О. Борозенець, Ю. І. Полонський // Системи обробки інформації. – 2016. – № 8. – С. 37-39.
3. Шмелева Т. Ф. Формализация деятельности человека-оператора авиационной эргатической системы во внештатных ситуациях / Т.Ф. Шмелева, Ю.В. Сикирда // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2010. – №. 5. – С. 296–300.
4. Кондратенко С. В. Методы анализа и моделирования деятельности операторов в процессе эргономического обеспечения разработки и эксплуатации человеко-машинных комплексов / С.В. Кондратенко, В.В. Спасенников // Вестник Брянского государственного технического университета. – 2015. – №. 1. – С. 87.
5. Шило С. Г. Модель оцінки оперативної обстановки надзвичайної ситуації оперативно-диспетчерською службою МНС / С.Г. Шило, А.Б. Фещенко та інш. // Збірник наукових праць УЦЗ України. – 2009. – Вип. 9. – С. 170-176.
6. Герасимов Б.М. Человеко–машинные системы принятия решений с элементами искусственного интеллекта / Герасимов Б.М., Тарасов В.А., Токарев И.А . – К.: Наукова думка, 1993. – 184 с.
7. Литвак Б. Г. Экспертные технологии в управлении. / Литвак Б.Г // Учебное пособие – М.: Дело, 2004. – 318 с.
8. Искусственный интеллект. Книга 2. Модели и методы / Под ред. Д.А. Поспелова.-М.: Радио и связь.-1990. - 304с.
9. Алдокин И.П. Теория принятия решений / И.П. Алдокин, И.В. Бубенко. – Киев: Наукова думка, 1990. – 156 с.
10. Мулен Э. Кооперативное принятие решений: аксиомы и модели / Э. Мулен. – М.: Мир, 1991. – 463 с.
11. Лернер И.И. Интеллектуальные системы и обеспечение безопасности полета // Проблемы безопасности полетов / И.И. Лернер, А.Б. Петров. – М.: ВИНИТИ, 1998. – №11. – С. 61-65
12. Авиация ПВО России и научно–технический прогресс: боевые комплексы и системы вчера, сегодня, завтра: Монография / В.К. Бабич, Л.Е. Баханов, Г.П. Герасимов и др. Под ред. Е.А. Федосова. – М.: Дрофа, 2005. – 815 с.
13. Борисюк А.О. Теоретичні основи автоматизації процесів вироблення рішень в системах управління Повітряних Сил: навч. посіб. для слухачів, курс. та студ. вищ. навч. закл. 2-ге вид. переробл. та доп. / А.О. Борисюк, М.А.Павленко, О.І.Тимочко; Мін-во освіти та науки України, Харк. Ун-т Повітряних Сил. – Х.: ХУПС, 2011. – 184 с.
14. Информационно–управляющие человеко–машинные системы: Исследование, проектирование, испытания: справочник. Под общ. ред. А. И. Губинского и В. Г. Евграфова. – Москва.: Машиностроение, 1993. – 527с.
15. Сетлак Г.В. Интеллектуальная система поддержки решений в нечеткой среде / Г. В.Светлак // Искусственный интеллект. – ІПШІ: «Наука і освіта», 2002. – № 3, С. 428 – 438.
16. Ярушек В.Е., Прохоров В.П., Судаков Б.Н., Мишин А.В. Теоретические основы автоматизации процессов выработки решений в системах управления. – Харьков: ХВУ, 1993. – 446 с.
Опубліковано
2018-10-30
Як цитувати
Pavlenko M. Напрями розробки інтелектуальних моделей та методів обробки інформації для управління процесом інформаційної підтримки прийняття рішень в автоматизованих системах управління повітряним рухом / M. Pavlenko, S. Shilo, I. Borosenets, O. Dmitriev // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 5 (51). – С. 24-28. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.5.024.
Розділ
Контроль космічного та повітряного простору

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)