Формування інноваційної бізнес-моделі в умовах сучасних реалій

  • Valeriia Sviridenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • Volodymyr Gryshko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: бізнес-моделі, інноваційна екосистема, регулювання, стратегія, саморегуляція, дослідження, аналіз, синергія, безпека бізнесу

Анотація

У статті систематизовано і узагальнено існуючі проблеми в побудові інноваційних бізнес-моделей в умовах сучасних реалій, здійснено аналіз підходів до визначення поняття «інноваційна екосистема», визначено потенціал та запропоновано рекомендації щодо вдосконалення та стимулювання вітчизняного інноваційного процесу. Модернізована економіка сьогодення має властивість взаємозалежних окремо діючих економічних контрагентів саморегульованої інноваційної екосистеми, яка має швидко реагувати на зміну кон’юктури ринку та попиту споживачів, має властиві гнучкі галузеві принципи організації виробництва та чітко структуровані процеси розробки, виходу на ринок, виробництва та сервіс реалізованої продукції потенційним споживачам. Існує різниця між традиційною моделлю створення цінності, заснованою на співпраці провідних бізнес-стейкхолдерів, і формуванням бізнес-моделей інноваційних екосистем на спільній платформі відкритих інновацій. Основні фактори ефективності інноваційних екосистем визначаються ступенем сформованості інноваційних бізнес-моделей мікродиверсифікованих компаній, що відображають якість взаємодії зацікавлених сторін, реалізують цифровізацію технологій та охоплюють економічний розвиток.

Дані про авторів

Valeriia Sviridenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

здобувач вищої освіти магістерського рівня

Volodymyr Gryshko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і логістики

Посилання

1. Afuah A. Business models. A Strategic Mana- gement Approach, McGraw-Hill Irwin, 2004.
2. Obłój K. Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
3. Afuah A., Tucci Ch. Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
4. Hamel G. Leading the revolution, Harvard Busi- ness School Press 2002.
5. Chan K.W., Mauborgne R., Blu Ocean Strategy. How to Create Uncontested Market Space and Compe- tition Irrelevant. Harvard Business School Press, 2005.
6. Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B. The Profit Zone: How Strategic Business Design Will Lead You to Tomorrow’s Profi ts., 2002.
7. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
8. Chataway J., Parks S., Smith E. How Will Open Science Impact on University/Industry Collaborations? Foresight and STI Governance. 2017. Vol. 11. No. 2. P. 44–53.
9. Raunio M., Nordling N., Kautonen M., Rasanen P. Open Innovation Platforms as a Knowledge Triangle Policy Tool – Evidence from Finland. Foresight and STI Governance. 2018. Vol. 12. No. 2. P. 62–76.
10. Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року : Розпорядження КМ України від 10 липня 2019 року No 526-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-% D1%80#Text
1. Afuah, A. (2004), Business models. A Strategic Management Approach, McGraw-Hill Irwin.
2. Obłój, K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
3. Afuah, A. and Tucci, Ch. (2003), Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
4. Hamel G. (2002), Leading the revolution, Harvard Business School Press.
5. Chan Kim W., Mauborgne Renee (2005), Blu Ocean Strategy.How to Create Uncontested Market Space and Competition Irrelevant. – Harvard Business School Press.
6. Adrian J. Slywotzky, David J. Morrison, Bob Andelman (2002), The Profit Zone: How Strategic Business Design Will Lead You to Tomorrow’s Profi ts.
7. Derzhavna Sluzhba Statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine], available at: http://www.ukrstat.gov.ua (in Ukrainian)
8. Chataway, J., Parks, S. and Smith, E. (2017), How Will Open Science Impact on University/Industry Collaborations? Foresight and STI Governance, vol. 11, no 2, pp. 44–53.
9. Raunio, M., Nordling, N., Kautonen, M. and Rasanen, P. (2018), Open Innovation Platforms as a Knowledge Triangle Policy Tool – Evidence from Finland.
10. Stratehiia rozvytku sfery innovatsiinoi diialnosti na period do 2030 roku. Rozporiadzhennia KM Ukrainy vid 10 lypnia 2019 r. No 526-r. [Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Strategy for the development of innovation for the period up to 2030”” from 10.07.2019. no 526-р], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text
Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
Sviridenko Valeriia Формування інноваційної бізнес-моделі в умовах сучасних реалій / Valeriia Sviridenko, Volodymyr Gryshko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (3(86). – С. 40-45. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.3(86).2645.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ