Інноваційний розвиток економіки України у контексті глобалізації

Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, інноваційна політика, глобалізація, ринкова економіка, конкурентоспроможність

Анотація

У статті досліджується проблема впровадження інновацій у економіці України та визначається вплив на ці процеси глобалізації, висвітлення позитивних наслідків цього явища для національної економіки в цілому, адже це шлях для створення високотехнологічної, конкурентоспроможної держави з розвиненою економікою. Визначено ключові засади формування та напрями збільшення інновацій національної економіки. Проведено аналітику політики держави, щодо законодавчої бази, яка регулює та стимулює впровадження та розвиток інновацій на державному та міждержавному рівнях, визначені пріоритети впровадження інновацій. Обґрунтовано необхідність створення сприятливих умов та впровадження відповідних механізмів державної політики по сприянню відновлення та розвитку національної економіки на інноваційних засадах інтегрованої у світове співтовариство.

Посилання

1. Піскун А.В. Основні макроекономічні пропорції України. Статистичні методи оцінки соціально-економічного розвитку країни і регіонів. Міжнародна науково-практична конференція «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях» (Одеса 22.23.04.2015). Одеса : ОНЕУ, 2015. С. 37–40.
2. Богун М. Глобалізація та її вплив на розвиток соціально-економічних систем. Стратегія економічного розвитку України. 2021. Вип. 48. С. 5–12.
3. International Monetary Fund. 2022. World Economic Outlook: War Sets Back the Global Recovery. Washington, DC, April. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO (дата звернення: 03.05.2022).
4. Людвік І. Інноваційний розвиток України в умовах глобалізації економічного простору. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2022/2_2022/8.pdf
5. Диба О.М. Інноваційний розвиток підприємств в умовах глобалізації. Стратегія економічного розвитку України. 2018. № 42. С. 111–118.
6. Попович В. Інноваційний розвиток економіки України в контексті глобалізації світового ринку технологій. URL: http://lib.osau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1075/1/Nvmgu_eim_2013_6_23- 1.pdf
7. Писаренко Т., Куранда Т. та ін. Наукова та науково-технічна діяльність в Україні у 2021 році: науково-аналітична доповідь. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka
8. Global Innovation Index 2022. URL: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2022-report#
9. Рейтинг країн за індексом економічної свободи. URL: https://www.heritage.org/index/ranking
10. Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text
11. Яцкевич І. Інноваційна політика України у післявоєнний період. Економіка та суспільство. 2022. № 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-53
12. Крачок Л. Інноваційно-технологічний аспект соціально-економічних трансформацій у національній економіці України. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib
13. Кошельник Д. Що таке інновації та як вони стимулюють економіку. URL: https://vctr.media/ua/shho-take-innovacziyi-ta-yak-voni-stimulyuyut-ekonomiku-109052
14. ЦПД_аналізує. URL: https://i-ua.tv/news/38351-tspdanalizuie-vplyv-rosiisko-ukrainskoi-viiny-na-ekonomiku-ukrainy
1. Piskun, A.V. (2015), “The main macroeconomic proportions of Ukraine. Statistical methods for assessing the socio-economic development of countries and region”, Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia. Naukovi problemy hospodariuvannia na makro-, mezo- ta mikroekonomichnomu rivniakh [International scientificpractical conference "Scientific problems of management at the macro-, meso- and microeconomic levels"], ONEU, Odesa, Ukraine.
2. Bohun, М. (2021), “Globalization and its influence on the development of socio-economic systems”, Strategy of economic development of Ukraine, vol. 48, pp. 5–12.
3. International Monetary Fund. 2022. World Economic Outlook: War Sets Back the Global Recovery. Washington, DC, April, available at: https://www.imf.org/en/Publications/WEO
4. Liudvik I. Innovative development of Ukraine in the context of globalization of the economic space, available at: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2022/2_2022/8.pdf
5. Dyba, О. (2018), “Innovative development under globalization conditions”, Strategy of economic development of Ukraine, vol. 42, pp. 111–118.
6. Popovych, V. Innovative development of the economy of Ukraine in the context of globalization of the world technology market, available at: http://lib.osau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1075/1/Nvmgu_eim_2013_6_23-1.pdf
7. Pisarenko T., Kuranda T., etc. Scientific and scientific and technical activity in Ukraine in 2021: a scientific-analytical report, available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka
8. Global Innovation Index 2022, available at: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2022-report#
9. Ranking of countries according to the index of economic freedom, available at: https://www.heritage.org/index/ranking
10. On the approval of the Strategy for the development of the sphere of innovative activity for the period up to 2030, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text
11. Yatskevych, I. (2022), “Innovative policy of Ukraine in the postwar period”, Ekonomika ta suspilstvo, vol. 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-53
12. Krachok L. Innovative and technological aspect of social and economic transformations in the national economy of Ukraine, available at: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib
13. Koshelnyk D. What are innovations and how they stimulate the economy, available at: https://vctr.media/ua/shho-take-innovacziyi-ta-yak-voni-stimulyuyut-ekonomiku-109052
14. CPD_analyzes, available at: https://i-ua.tv/news/38351-tspdanalizuie-vplyv-rosiisko-ukrainskoi-viiny-na-ekonomiku-ukrainy
Опубліковано
2022-08-29
Як цитувати
Bolshaia Oksana Інноваційний розвиток економіки україни у контексті глобалізації / Oksana Bolshaia // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (2(85). – С. 74-80. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.2(85).2635.
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ