Проблемні аспекти здійснення туристичної діяльності

  • Valentyna Boiko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0002-9320-0671
  • Alina Myroshnychenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0002-1225-9891
  • Anna Kolodiazhna Виконавчий комітет Подільської районної у м. Полтава ради
Ключові слова: туризм, туристична галузь, туристична послуга, туристична політика, правове регулювання туристичної діяльності

Анотація

Досліджено сучасний стан вітчизняної туристичної галузі. Проаналізовано основні проблеми, що стримують розвиток туристичної індустрії та потребують подальшого розв’язання. Розглянуто діючі нормативно-правові акти, які врегульовують питання у сфері туризму й акцентовано увагу на відсутності взаємозв’язку між нормативною врегульованістю галузі та часткою доходів від надання туристичних послуг у ВВП країни. Визначено, що подальша реорганізація й розвиток туризму в нашій державі не є можливим без активної підтримки і прямого втручання держави. Запропоновано заходи, реалізація яких допоможе гармонізувати національні стандарти у сфері туризму та курортів з міжнародними стандартами й сприятиме підвищенню якості національного туристичного продукту. Доведено, що розвиток туристичної галузі безпосередньо залежить від посилення державного регулювання туристської діяльності не лише на загальнонаціональному рівні, а й на регіональному, тим паче, що система управління сферою туризму на регіональному та місцевому рівнях в умовах децентралізації влади в Україні далека від досконалості. Акцентовано увагу на необхідності імплементації законодавства ЄС у сфері туризму й курортів, що сприяє вдосконаленню законодавства про туризм. Розроблено рекомендації щодо впровадження механізмів розвитку туризму країни.

Дані про авторів

Valentyna Boiko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат юридичних наук, старший викладач

Alina Myroshnychenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат наук з державного управління, доцент

Anna Kolodiazhna, Виконавчий комітет Подільської районної у м. Полтава ради

завідувач юридичного відділу

Посилання

1.Furdak, M.M. (2020). Shliakhy rozvytku turystichnoi haluzі Ukrainy v umovakh vyklykіv 2020 [Ways of development of the tourism industry of Ukraine in the conditions of challenges 2020]. Pryazovskyi ekonomіchnyi vіsnyk – Pryazovskyi Economic Bulletin, 3(20). р. 134-142 [in Ukrainian].
2.Konstytutsіia Ukrainy: Zakon Ukrainy [The Constitution of Ukraine: the Law of Ukraine]. (1996, June 28) (n.d.). http://zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр [in Ukrainian].
3.Pro lіtsenzuvannia vydіv hospodarskoi dіialnostі. Zakon Ukrainy vіd 17.11.2019, № 222-VIII [About licensing of types of economic activity. Law of Ukraine from December 17. 2019 № 222-VIII]. (2019, December 17) (n.d.). https://zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/222-19 [in Ukrainian].
4.Pro skhvalennia stratehіi rozvytku turyzmu ta kurortіv na perіod do 2026 roku: Rozporiadzhennia KMU vіd 16.03. 2017 № 168-r [On approval of the strategy for the development of tourism and resorts for the period up to 2026: Order of the Cabinet of Ministers of March 16, 2017 № 168-r.]. (2017, March 16) (n.d.). https://www.kmu.gov.ua. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249826501 [in Ukrainian].
5.Karmazіna O.O. (2019). Turystychna dіialnіst v Ukrainі u 2018 rotsі. Statystychnyi zbіrnyk [Tourist activity in Ukraine in 2018. Statistical collection]. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy Retrieved from:http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/05/zb_td_2018.pdf [in Ukrainian].
6.Pro turyzm: Zakon Ukrainy vіd 15.09.95 № 324/95-VR [On tourism: Law of Ukraine of September 15, 1995 № 324/95-VR]. (1995, September 15) (n.d.). http://zakon1.rada.gov Retrieved from: http://zakon1.rada.gov. ua/laws/show/ [in Ukrainian].
7.Pro zatverdzhennia derzhavnoi prohramy rozvytku turyzmu na 2002-2010 roky: Postanova KMU vіd 29.04.2002 № 583 [On approval of the state program of tourism development for 2002-2010: Resolution of the Cabinet of Ministers of April 29, 2002 № 583.] (2002, April 29) (n.d.). http://zakon.rada.gov Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/583-2002-%D0%BF [in Ukrainian].
8.Agenda for a sustainable and competitive European tourism: Communication from the Commission of the European Communities (October 19, 2007). Brussels. Retrieved from: https: //eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52007DC0621
9.Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. Рartone. Retrieved from: https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/eu_citizenship/consolidated-treaties_en.pdf
10.Europe, the world's No 1 tourist destination – a new political framework for tourism in Europe: Сommunication from the Сommission to the european parliament. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010DC0352
11.Putsenteilo, P. R. (2007). Ekonomіka і orhanіzatsіia turystychno-hotelnoho pіdpryiemnytstva [Economics and organization of tourist and hotel business]. Kyiv: CUL [in Ukrainian].
12.Shelemetieva, T. V. (2019) Upravlіnnia rozvytkom turyzmu v Ukrainі v umovakh transformatsіi natsіonalnoi ekonomіky [Management of tourism development in Ukraine in the conditions of transformation of the national economy]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Zaporizhzhia, 2019. 43 p. Retrieved from: http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/aref%20Shelemetieva_0.pdf [in Ukrainian].
13.Jay Kandampully. The impact of demand fluctuation on the quality of service: a tourism industry example. – Managing Service Quality. – An International Journal, 2000, Vol. 10 Iss: 1, Р.10 – 19.
14.Honcharuk, N., & Kolieda, H. (2018). Systema upravlіnnia sferoiu turyzmu v umovakh detsentralіzatsіi vladi v Ukrainі [Tourism management system in the conditions of decentralization of power in Ukraine]. Derzhavne upravlіnnia ta mіstseve samovriaduvannia – Public administration and local self-government, 4(39). Retrieved from: http://www.dridu.dp.ua /vidavnictvo/2018/2018_ 04 (39)/16.pdf [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-12-28
Як цитувати
Boiko Valentyna Проблемні аспекти здійснення туристичної діяльності / Valentyna Boiko, Alina Myroshnychenko, Anna Kolodiazhna // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (4(79). – С. 95-100. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.4(79).2168.
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ