Особливості інтегрованих маркетингових комунікацій банків

  • Marіana Demko Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: інтегровані маркетингові комунікації, інтеграція, сукупність та система маркетингових комунікацій

Анотація

Досліджено сутність і особливості інтегрованих маркетингових комунікацій та їх роль у досягненні успішного функціонування банків на ринку. В умовах економічної нестабільності банки здійснюють пошук найефективніших маркетингових інструментів для просування бренду. Тому значно збільшилася роль інтегрованих маркетингових комунікацій у діяльності банків. Інтегровані маркетингові комунікації зміцнюють конкурентну стійкість банку на ринку, формують імідж банку, підвищують просування банківських продуктів, надання банківських послуг та ефективність банківської діяльності. Сформульовано мету, завдання і властивості інтегрованих маркетингових комунікацій банків для досягнення маркетингових цілей та підвищення успішної діяльності банків. Сформовано концептуальні підходи до сутності інтегрованих маркетингових комунікацій як універсального інструменту досягнення маркетингових цілей (концепція; концепція планування; концепція об’єднання зусиль; управлінська концепція координації; об’єднання інструментів; особливе макропозиціонування бренду; стратегічний аналіз, вибір, застосування та контроль). Запропоновано авторське визначення інтегрованих маркетингових комунікацій банків на основі сформованих концептуальних підходів до сутності інтегрованих маркетингових комунікацій і визначень авторів. На основі цього визначення сформовано механізм дії інтегрованих маркетингових комунікацій як ефективного інструменту комунікаційної діяльності, оскільки при взаємодії інструментів маркетингових комунікацій у своїй синергетичній єдності вони створюють позитивний ефект для успішної банківської діяльності. Ефективне управління банківською діяльністю здійснюється при взаємодії інструментів просування з виникненням синергетичного ефекту, оскільки при цьому досягаються поставлені маркетингові цілі діяльності банку.

Дані про автора

Marіana Demko, Львівський національний університет імені Івана Франка

PhD Student

Посилання

1. Kotler F. Fundamentals of marketing / F. Kotler, G. Armstrong // 9th edition : trans. from English. – M.: Publishing house „Williams”, 2003. – 1200 p.
2. Romanenko O. O. The essence and process of formation of integrated marketing communications / О. О. Romanenko // Economic Bulletin of NMU, 2010. – No 1. – P. 112–119.
3. Bilova S.V. The concept of integrated marketing communications. URL: http://intkonf.org/bilova-sv-kontseptsiya-integrovanih-marketingovih-komunikatsiy/
4. Demkura T. Formation and development of integrated marketing communications : theoretical aspect / T. Demkura // Galician Economic Bulletin, 2013. – No 4 (43). – P. 207-214. – (Marketing technologies of enterprises in the modern scientific and technical environment).
5. Kurban O. V. Modern marketing communications and algorithmization of business processes // Integrated Communications, 2016. – P. 43–48.
6. Burnett J., Moriarty S. Marketing communications : an integrated approach / trans. from English. under ed. S. H. Bozhuk. – SPb : Peter, 2001. – 864 p. : Il. – (Series „Marketing for professionals”).
7. Biloshapka V. S. Creating a bank brand / V. S. Biloshapka // Bulletin of KNEU. – 2008. – No 5. – Р. 7–13.
8. Kotler F. Marketing Management / Per. from English – Saint Petersburg : Peter com, 1999. – 896 p.
9. Remez Yu. B. Evolution of integrated marketing communications / Yu. B. Remez // Formation of market economy. – 2015. – Issue 19. – P. 132-139.
10. Humeniuk V. V. Technology of intellectualization in the development of integrated marketing communications of banks / V. V. Humeniuk, S. Ya. Kis, O. T. Levandivskyi // Modernization of the financial and credit system : thesis add. All-Ukrainian scientific-practical conf. (Kyiv, March 27, 2018) / resp. ed. N. P. Shulha. – Kyiv : Kyiv Nat. Trade and Economy University, 2018. – 160 p. – P. 76–78.
11. Oluwafemi Adesanoye. Integrated Marketing Communication Tools and Customers’ Perception and Attitudes to the Brands of Selected Nigerian Banks / Oluwafemi Adesanoye // Acta Universitatis Danubius. Communicatio. AUDC, Vol.13, No.2/2019, pp. 26–40. URL:http://
journals.univ-danubius.ro/index.php/communicatio/article/view/6116.
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
DemkoMarіana Особливості інтегрованих маркетингових комунікацій банків / DemkoMarіana // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (3(78). – С. 92-97. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.3(78).2002.
Розділ
ГРОШІ ФІНАНСИ І КРЕДИТ