Обґрунтування вибору стратегії розвитку корпоративної соціальної відповідальності туристичними підприємствами

  • Iryna Kubareva ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» http://orcid.org/0000-0001-6950-5937
  • Olha Maliarchuk ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» http://orcid.org/0000-0002-7058-537X
  • Nataliia Pohuda Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця http://orcid.org/0000-0002-8926-9350
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, стратегія розвитку корпоративної соціальної відповідальності, туристичні підприємства

Анотація

Досліджено сутність соціально відповідального бізнесу та його значення для стратегічного розвитку підприємств. Метою дослідження є класифікація основних стратегій розвитку корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) і обґрунтування вибору стратегій КСВ туристичними підприємствами. Зазначено, що КСВ включає питання бізнесу, екології та соціальної сфери, оскільки вони мають прямий та значний вплив на компанію, її працівників і стратегічних партнерів. Визначено, що основними принципами КСВ є добровільність, надійність та своєчасність, створення цінностей для всіх рівнів корпоративного середовища. Запропоновано класифікацію стратегій розвитку КСВ на основі чотирьох функцій менеджменту за концепцією І. Адізеса. У результаті дослідження визначено особливості формування стратегії розвитку КСВ підприємств на основі ідентифікованих напрямів її забезпечення. Обґрунтовано систему метрик щодо оцінювання розвитку КСВ із застосуванням інструментарію концепції збалансованої системи показників і теорії стейкхолдерів. Побудовано карту стратегічних груп основних туристичних операторів України із врахуванням  індикаторів кожної груп стейкхолдерів корпоративної соціальної відповідальності (споживачі, інвестори, працівники, суспільство). Установлено, що запропонована система показників для оцінювання рівня КСВ потребує адаптації до конкретного туристичного підприємства. Побудовано стратегічний профіль туристичних підприємств, який дозволяє порівняти рівень розвитку КСВ туристичних операторів та визначити стратегічні напрями її посилення. Обґрунтовано вибір відповідних стратегій розвитку корпоративної соціальної відповідальності, й рекомендованими стратегіями для впровадження туристичними підприємствами є симбіоз комунікативних та орієнтованих на проект стратегій управління взаємовідносинами з клієнтами, підвищення розпізнаваності бренду й ділової репутації.

Дані про авторів

Iryna Kubareva, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

PhD (Economics), Associate Professor

Olha Maliarchuk, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

PhD (Economics), Associate Professor

Nataliia Pohuda, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

PhD in Economics, Associate Professor

Посилання

1. Kolot А.M. Corporate Social Responsibility: Evolution and Development of Theoretical Views / A.M. Kolot // Ekonomichna teoriia (Economic theory). – 2013. – No 4. – P. 5–26. [Electronic resource]. – Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecte_2013_4_2
2. Carroll Archie В. Corporate Social Responsibility. Evolution of a Definitional Construct / B. Carroll Archie // BUSINESS & SOCIETY. – 1999. – No 3 (38). – P. 268–295. [Electronic resource]. – Access mode: doi/10.1177/000765039903800303
3. Craig Smith N. When It Comes to CSR, Size Matters / N. Craig Smith, INSEAD Chaired Professor of Ethics and Social Responsibility // Forbes. – 2013. [Electronic resource]. – Access mode: https://www.forbes.com/sites/insead/2013/08/14/when-it-comes-to-csr-size-matters/#27992db352a2
4. Kolot А.M. Corporate Social Responsibility: Modern Philosophy, Problems of Assimilation / A.M. Kolot // Ekonomika Ukrainy (Ukraine economy). – 2014. – No 3 (628). – P. 70–82.
5. Global Impact Sourcing Coalition. [Electronic resource]. – Access mode: https://gisc.bsr.org/about/what-is-the-gisc
6. Bloomberg Impact Report 2019 “The world is changing”. [Electronic resource]. – Access mode: https://data.bloomberglp.com/company/sites/56/2020/05/Impact-Report-2019d.pdf
7. International tourism and COVID-19, World Tourism Organization (UNWTO). [Electronic resource]. – Access mode: https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19
8. Global code of ethics for tourism. World Tourism Organization (UNWTO). [Electronic resource]. – Access mode: https://www.unwto.org/global-code-of-ethics-for-tourism]
9. Nalyvaiko A.P. The theory of enterprise strategy. Current state and directions of development / A.P. Nalyvaiko. – Kyiv.: KNEU, 2001. – 227 p.
10. Kubareva I.V., Maliarchuk O.H. & Pohuda N.V. Corporate Social Responsibility of Ukrainian tourist enterprises: identity, strategy and performance / I.V. Kubareva, O.H. Maliarchuk, N.V. Pohuda // Eastern Journal of European Studies. – 2018. – No 2. – P. 145–167.
11. Adizes I. K. Management styles – effective and inefficient / I.K. Adyzes. – Moscow: Alpyna Business Books, 2009. – 199 p.
12. Transparency index of 100 largest companies of Ukraine -2015. Ukrainian Center of Development of Corporate Social Responsibility [Electronic resource]. – Access mode: http://csr-ukraine.org/article
13. Wong Edward Sek Khin CSR Balanced Scorecard Systems and Business Performances / Edward Sek Khin Wong // The South East Asian Journal of Management. – 2015. – No 2 (9). – P.125–139.
14. Tour operators of Ukraine [Electronic resource]. – Access mode: https://businessvisit.com.ua/hot-tour/turoperatory/
15. Rating of the most reliable tour operators for tourists and agents. Summer 2019. [Electronic resource]. – Access mode: https://www.mandria.ua/all/81873
16. Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine [Electronic resource]. – Access mode: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=be44a1a7-69b3-4a77-a86a-447499abcdd6&tag=Analitika
17. National tour operator of Ukraine TPG [Electronic resource]. – Access mode: https://www.tpg.ua/
18. National tour operator of Ukraine TEZ Group [Electronic resource]. – Access mode: https://www.tez-tour.com
19. National tour operator of Ukraine Tui Ukraine [Electronic resource]. – Access mode: http://www.tui.ua/
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Kubareva Iryna Обґрунтування вибору стратегії розвитку корпоративної соціальної відповідальності туристичними підприємствами / Iryna Kubareva, Olha Maliarchuk, Nataliia Pohuda // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (3(78). – С. 63-69. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.3(78).1998.
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ПОЛІТИКА