Оцінювання впливу ризикостійкості на ефективність діяльності підприємства

  • Svitlana Kulakova Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0002-7149-0356
  • Vira Chevhanova Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0003-1428-430X
  • Yuliia Stetsenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0002-8263-1054
Ключові слова: ризик, ризикостійкість підприємства, складові ризикостійкості, індекс ризикостійкості

Анотація

Аналіз наукової літератури дозволив систематизувати сучасні підходи до трактування категорії «ризикостійкість підприємства». Було визначено, що багато економістів ототожнюють поняття «ризик», «стійкість» та «ризикостійкість підприємства». Тому виконано порівняльний аналіз категорій «ризик», «стійкість» і «ризикостійкість підприємства», виявленя їхні спільні риси та відмінності, що дозволило авторам визначити ризикостійкість як системну характеристику підприємства, яка кількісно визначає його найбільш важливі внутрішні та зовнішні взаємодії в ієрархічній системі та можливості функціонування і розвитку в умовах нечіткого середовища. Її оцінний показник – рівень ризикостійкості – є моментним показником, котрий характеризує конкретну економічну ситуацію, що склалася в певний момент часу під впливом об’єктивних і суб’єктивних факторів. Визначено три складові ризикостійкості: фінансова стійкість, ринкова стійкість та виробнича стійкість. Дано коротку їх характеристику. Оскільки рівень ризикостійкості встановлювати рівнем стійкості за кожною складовою, запропоновано інтегральний показник ризикостійкості визначати як середньозважене значення з показників, що характеризують поточний, тактичний і стратегічний рівень ризикостійкості. Виявлено склад показників, що визначають рівень ризикостійкості за кожною складовою, їхню вагомість, алгоритм їх оцінювання. Пропонований методологічний підхід до оцінювання ризикостійкості підприємства дозволить оцінити загальний рівень його ризикостійкості, а також на основі причинно-наслідкових зв’язків визначити ключові ударні акценти, активація яких дасть змогу підвищити фінансові результати діяльності підприємства в довгостроковій перспективі.

Дані про авторів

Svitlana Kulakova, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

PhD (Economics)

Vira Chevhanova, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

PhD (Economics)

Yuliia Stetsenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

student

Посилання

1. Vitlynskyi V.V. Risk science in economics and entrepreneurship: a monograph / V.V. Vitlynskyi, H.I. Velikoivanenko. – К .: КNЕU, 2004. – 480 p.
2. Vitlynskyi V.V., Verchenko P.I. Analysis, modeling and management of economic risk: Teaching method. manual for self. studied dist. – К.: КNЕU, 2010. – 292 p.
3. Dykan V.L. Research of international standards of risk management / V.L. Dykan, I.M. Posokhov // Business Inform. – 2014. – No 1. – P. 314–319.
4. Diagnosis of the level of economic security of the enterprise / S.B. Dovbnya, N.Yu. Hichova // Finance of Ukraine. – 2008. – No 4. – P. 88–97.
5. Economic risk: methods of evaluation and management [Text]: textbook. manual / [T. A. Vasylieva, S.V. Lieonov, Ya. M. Kryvych et al.]; under the general ed. Dr. Econ. Sciences, Prof. T.A Vasilieva, Ph.D. Econ. Sciences Ya.M. Kryvych. – Sumy: UABS NBU, 2015. – 208 p
6. Zhovnirenko H.O Economic risks: textbook for stud. economic special all forms of education / H.O. Zhovnirenko. – Donetsk: DonIZT, 2011. – 142 p.
7. Zasanska E.V. Classification of risk factors of the enterprise / E.V. Zasanska, Yu.H. Tkachuk // Bulletin of the National University of Water Management and Environmental Sciences. Series: Economics. – 2010. – Ed. 1 (49). – P. 50–57.
8. Zakharkin O.O. Estimation of risk resistance of the enterprise at management of its innovative development / Zakharkin O.O // Economic space. – 2015. – No 98. – P. 165–176.
9. Zubova L.V. Determination of risk sustainability of business decisions // Fundamental research. – 2015. – No. 11-1. – P. 157–160.
10. Kail V.N. Risk management of industrial enterprises / V.N. Kail – Saratov: Saratov State Socio-Economic University, 2008. – 24 p.
11. Karpuntsov M.V. Risk resistance of the enterprise / M.V. Karpuntsov // Actual problems of economy. – 2008. – No 3. – P. 71–76.
12. Kasminina K.O. Risk resistance of the enterprise as a prerequisite for its development: essence and indicators of definition / K.О. Kasminina, S.Yu. Kulakova // Agrosvit. – 2016. – No 12. – P. 60–64.
13. Kozlova E.A. Analysis of economic risk stability of industrial enterprises: dis. Cand. econ. Sciences: 08.00.05 / Kozlova Elena Aleksandrovna. – Chelyabinsk, 2002. – 205 p.
14. Kozlova E.A., Shepelev I.G. Methodological bases of assessment of economic risks and risk resistance of the firm / E.A. Kozlova, I.G. Shepelev // Organizer of production. – 2006. – No 4. – P. 60–66.
15. Konyashova A.V. Indicators of assessment of functional components of economic stability of enterprise development / A.V. Konyashova // Bulletin of Chelyabinsk State University. – 2013. – No 8 (299). – P. 123–128.
16. Kravchenko O.S. Risk resistance as a prerequisite for effective development of the enterprise: indicators of definition and methods of diagnosis / O.S. Kravchenko // Bulletin of DonNUET (Series: Economic sciences). – 2013. – No 4 (60). – P. 81–90.
17. Lyaskovskaya E.A .Conceptual foundations of sustainability management of entrepreneurial structures in the implementation of innovation strategies / E.A. Lyaskovskaya // Bulletin of SUSU (Series: 68. Economics and Management). – 2011. – No 41 (258). – P. 57
18. Methodical approaches to risk assessment of trade enterprises / M.V. Karpuntsov // Science and Economics. – 2013. – Ed. 4 (2). – P. 202–212.
19. Siora R. Methodological approaches to assessing the level of enterprise risk resistance // S. Kulakova, R. Siora // Economics and Region. – 2019. – № 4 (75). – P. 20–27
20. Tkachenko S.M. The essence of economic stability of enterprises and its components / S.M. Tkachenko // Effective economy. – 2011. – No 5. – P. 128–134
21. Homyachenkova N.A. The mechanism of an integrated estimation of stability of development of the industrial enterprises: the author's abstract diss. for the degree of Cand. Econ. Sciences / N.A. Khomyachenkova. – М., 2011. – 35 p.
22. Shekshuev A.V., Ibragimov R.S. Sustainability of the enterprise: financial and economic aspects / A.V. Shekshuev, R.S. Ibragimov // Increase of stability and realization of innovative potential of the financial system of the Russian Federation: collection. Art. following the results of the international. scientific conf. February 26–27, 2010. – Ivanovo, 2010. – P. 265–269.
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Kulakova Svitlana Оцінювання впливу ризикостійкості на ефективність діяльності підприємства / Svitlana Kulakova, Vira Chevhanova, Yuliia Stetsenko // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (3(78). – С. 28-39. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.3(78).1994.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ