Визначення рівня диспропорцій у регіонах України на основі нечітко-множинного підходу

Ключові слова: диспропорції розвитку регіонів, каталізатори та уповільнювачі розвитку регіонів, метод нечіткої логіки, нечітке логічне виведення, регулювання диспропорцій

Анотація

Запропоновано інструментарій регулювання диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів на основі використання методів нечіткої логіки, що враховують мінливе середовище і нелінійну динаміку диспропорцій. Визначено рівні диспропорцій: катастрофічний, допустимий, регульований. На основі встановлених діапазонів чинників впливу на диспропорції, змінні та функції належності для значень рівня диспропорцій, розрахованих для кожного регіону, сформовано нечітке логічне виведення – правила відповідності між чинниками впливу на диспропорції й рівнями диспропорцій для кожного регіону.     

Дані про авторів

Zakharii Varnalii, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор економічних наук, професор

Olha Shevchenko, Національний інститут стратегічних досліджень, Київ

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу регіональних стратегій центру регіональних досліджень

Посилання

1. Klebanova, T. S., Trunova, T. N., Smirnova, A. Yu. (2011) Algoritm otsenki i analiza disproportsiy urovney sotsialnogo i ekonomicheskogo razvitiya regionov, Business Inform, 5(1), 34-38 [in Russian].
2. Svetunkov, S.G., Svetunkov, I.S., Kyzym, M.O., Klebanova, T.S. (2011) Prognozirovanie sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya regionov s pomoshchyu modeley kompleksnoznachnoy ekonomiki, The problems of Economy, 2, 83-90 [in Russian].
3. McCann, Ph. (2019) Perceptions of regional inequality and the geography of discontent: insights from the UK. Regional Studies, 19 June 2019.
4. Martinez-Galarraga J., Roses J.R., and Tirado D.A. (2015) The Long-Term Patterns of Regional Economic Inequality in Spain. Regional Studies, 2015, 49(4), 502-517.
5. Guryanova, L.S., Prokopovich, S.V. (2013) Modeli otsenki vliyaniya mezh regionalnogo vzaimodeystviya na protsessy konvergentsii razvitiya territoriy. Business Inform, 1, 62–68 [in Russian].
6. Martin, R. (2015) Rebalancing the Spatial Economy: the Challenge for Regional Theory. Territory, Politics, Governance, 2015, 3(3), 235-272.
7. Shults, S.L., and Storonianska, I.Z. (2013) Rehionalna sotsialno-ekonomichna asymetriia: sutnisni oznaky ta chynnyky. Ekonomichnyi forum, 1, 161-165 [in Ukrainian].
8. Storonianska, I.Z., and Benovska, L.Ya. (2018) Prostorovi asymetrii ekonomichnoho rozvytku v umovakh administratyvno-finansovoi detsentralizatsii. Ekonomika Ukrainy, 2, 50-65 [in Ukrainian].
9. Chagovets, L.A., Nikiforova, O.V. (2011) Otsenka differentsiatsii sotsialno-ekonomicheskoy aktivnosti regionalnykh zon. Business Inform, 6, 31–34 [in Russian].
10. Klebanova, T. S., Trunova, T.N. (2009) Dyfferentsyatsyia rehyonov Ukrayny po urovniu sotsyalno-ekonomycheskoho razvytyia. Ekonomika rozvytku, 1, 5–8 [in Russian].
11. Dvihun, A.O. (2019) Dysproportsii ta strukturni zminy v ekonomitsi rehioniv Ukrainy ta yikh vplyv na rozvytok rehioniv. Review of transport economics and management, 2(18), 32-40 [in Ukrainian].
12. Marushchak, S. M. (2011) Metodyka otsinky rivnia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva na osnovi teorii nechitkykh mnozhyn. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 5(1), 16-21 [in Ukrainian].
13. Zubko, T. L. (2016) Metodyka vyznachennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva. Ekonomika. Menedzhment. Biznes, 2(16), 29-39 [in Ukrainian].
14. Ostankova, L. A., Shevchenko, N. Yu. (2010) Modeliuvannia pokaznykiv ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva na osnovi nechitkoi lohiky. Ekonomika promyslovosti, 2, 106-110 [in Ukrainian].
15. Ivanchenko, N. O. (2016) Adaptyvna systema monitorynhu ta upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 9, 863-866 [in Ukrainian].
16. Semianovskyi, V.M. (2011) Metody sotsialno-ekonomichnoho prohnozuvannia. Kyiv, 300 p. [in Ukrainian].
17. Shevchenko, O.V. (2018) Metodychne zabezpechennia otsinky ta analizu rivnia rehionalnykh dysproportsii Ukrainy. Prychornomorski ekonomichni studii, 36(2), 44-51 [in Ukrainian].
18. Shevchenko, O. V. (2019) Mekhanizm vyznachennia sotsialno-ekonomichnykh katalizatoriv dysproportsii rozvytku rehioniv na osnovi instrumentalnoho analizu. Ekonomichnyi visnyk universytetu DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody MON Ukrainy», 42, 110-121 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2019-42-110-121
19. Yarushkina, N. G. (2004) Osnovy teorii nechetkikh i gibridnykh sistem. Moscow, 320 p.
20. Konysheva L.K., Nazarov D.M. (2011) Osnovy teorii nechitkykh mnozhyn. SPb, 192 p.
21. Shtovba, S.D. (2001) Vvedennie v teoriiu nechitkykh mnozhyn i nechitku lohiku. Vydavnytstvo Vinnytskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, 198 p. [in Russian].
Опубліковано
2020-08-02
Як цитувати
Varnalii Zakharii Визначення рівня диспропорцій у регіонах україни на основі нечітко-множинного підходу / Zakharii Varnalii, Olha Shevchenko // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (1(76). – С. 6-14. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.1(76).1912.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ