Система візуальних елементів корпоративної ідентичності при формуванні іміджу компанії

  • Марина В’ячеславівна Муллер Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Марина Вікторівна Корнієнко Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: ідентичність, корпоративна ідентичність, імідж, лояльність, візуальні елементи

Анотація

Наголошено на важливості для будь-якої організації, в тому числі й комерційної, такого феномена, як корпоративна культура і корпоративна ідентичність. Їх наявність підвищує ефективність діяльності організації, сприяє реалізації цілей та поліпшує її сприйняття громадськістю. До того ж корпоративна ідентичність сприяє реалізації цілей брендингу. Досліджено поняття «ідентичність» і, зокрема, «корпоративна ідентичність», яка означає усвідомлення працівником цінності організації, свого місця в ній, породження почуття «ми» та гордості за приналежність до своєї організації. Доведено, що серед основних елементів корпоративної ідентичності головну роль відіграють візуальні: символи, знаки, фірмові колір та шрифт, форма, композиція. Це пояснюється підсвідомим сприйняттям візуальної інформації, а отже, більш емоційною реакцією. Завдяки знанням особливостей психології сприйняття в дизайні й умінням синтезувати їх у єдине ціле можна значно підвищити якість створення фірмового стилю організації.

Дані про автора

Марина В’ячеславівна Муллер, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук

Посилання

1. Vertheimer M. Productive thinking: Trans. from Eng./ S. Horbov and V. Zinchenko. Introduction. V. Zinchenko.: Progress, 1987. Access mode: https://psychosearch.сom/napravleniya/geshtaltpsikhologiya/282(geshtaltpsikhologiya–osnovnye–ponyatiya–i–idei
2. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв = Bulletin of Kharkiv state
academy of design and arts : scientific collection – Kharkiv: Publisher KNADA, 1999. – Monthly edited. – ISSN 1993-6400. – ISSN 1993-6419
3. Vorzheva Y. Psychological peculiarities ot taxt perception / Y. Vorzheva // Access mode: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi- bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670677"
4. Yevtushenko O.. Analysis of advertising psychological impact on touristic product consumers / O. Yevtushenko // Economics. – 2015. – №9.
5. Qualification books. – 2010. – № 2. – с. 22–26. – Access mode: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Kk_2010_2_6.
6. Lahoda O. Color in clothes design: aspects of learning and peculiarities of perception / O. Lahoda //
7. Luscher M. Der Vier-Farben-Mensch / M. Luscher. – Kharkiv: Magic of the color, 1996. – 432 с. – («SFERA»).
8. Ovcharek V. Brand clothes as an effective way of moving to educational institutions’ market / V. Ovcharek, O. Stliuk // Bulletin of Kyiv National University of Technologies and Design. Series : Eonomics. – 2015. № 2. с. 419-426.
9. Pryshchenko S. The semantics of color in advertising design: culture lens and communicative aspects / S. Pryshchenko, M. Pryshchenko. // Advertising institute. Paradigm of cognition: humanitarian issues, Ukraine Kyiv. – 2015. – №4.
10. State and law theory: teaching guide / [A. Kolodii, V. Kopeichykov, S. Lysenkov etc.]; According to GEB by S. Lysenkov, V. Kopeichykov. — К.: Yurinkom Inter, 2002. — 368 с.
11. Chumak I. Impact of goods color on the psychological perception of customers / I. Chumak, O. Kononova. // Mykolaiv National V.O. Sukhomlynskyi University. – 2015. – №3.
Опубліковано
2019-06-24
Як цитувати
Муллер МаринаВ’ячеславівна Система візуальних елементів корпоративної ідентичності при формуванні іміджу компанії / МаринаВ’ячеславівна Муллер, МаринаВікторівна Корнієнко // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (1(72). – С. 101-107. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2019.1(72).1443.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ