Оцінювання і аналіз ефективності системи управління інноваційними факторами сталого розвитку національного господарства з позиції задоволення життєво важливих інтересів населення України

  • Оксана Василівна Бондар-Підгурська ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» http://orcid.org/0000-0001-7792-4023
  • Алла Олександрівна Глєбова Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка http://orcid.org/0000-0002-7030-948X
Ключові слова: інноваційні фактори, соціально-економічний розвиток, національна економіка, модернізований індекс людського розвитку, управління

Анотація

Розроблено науково-методологічний підхід до оцінювання та аналізу ефективності системи управління 

інноваційними факторами сталого розвитку національного господарства з позиції задоволення життєво важливих інтересів (ЖВІ) населення, що являє собою розрахунок модернізованого індексу людського розвитку (МІЛР) на засадах адитивної моделі на основі 26 показників (соціальної, економічної та екологічної підсистем), методів головних компонент і ковзаної матриці. Проаналізовано архітектоніку МІЛР України 2007–2017 рр. з позиції субіндексів екологічної, соціальної та економічної підсистем.

Найбільшу вагу серед індикаторів соціальної підсистеми МІЛР України 2007–2017 рр. має рівень задоволення життям населення (0,061689), що дозволяє рекомендувати його як базовий і порушити проблему щодо підвищення рівня задоволення ЖВІ населення в країні. Друге та третє місця належать індикатору зміни чисельності населення – 0,005117 і показникам соціального забезпечення –  0,006767. Вага решти показників доводить не настільки суттєвий вплив порівняно з базовими. 

Найбільша вага серед показників екологічної складової МІЛР України 2007–2017 рр. належить утворенню відходів на одну особу (0,459413). Це обумовлює необхідність розроблення заходів з усунення такої проблеми, яка активізувалась останнім часом та набрала великих масштабів у країні.

Серед показників економічної складової МІЛР України 2007–2017 рр. найбільшу вагу має відсоток населення, що користується Інтернетом, – 0,105876. Це пов’язано зі становленням інформаційного суспільства й цифрової економіки, а також доцільністю її подальшого розвитку. Друге місце належить показнику «державний зовнішній борг» (0,096369) як індикатору суверенітету країни. Він свідчить про необхідність активізації зусиль органів національної безпеки України у напрямі його збереження. Третє місце належить відсотку ВВП на НДДКР як основному важелю державного регулювання, низький рівень якого формує проблеми у науці та інноваційній сфері, – 0,07638.

Отже, аналіз зміни МІЛР дозволяє робити висновки стосовно ефективності роботи органів державного управління в контексті прийняття управлінських рішень щодо задоволення ЖВІ населення. МІЛР вважають основним регульованим параметром системи управління інноваційними факторами сталого розвитку соціально орієнтованої економіки. Отримана тенденція стійкого зниження МІЛР України 2007–2017 рр. (на 53,45 %) свідчить про недостатню ефективність органів державного регулювання щодо попередження та усунення кризових ситуацій в Україні.

 З метою підвищення ефективності управління інноваційними факторами сталого розвитку національного господарства з позиції задоволення ЖВІ населення запропоновано активізувати використання державних боргових і ощадних облігацій, ринкових і неринкові методів полегшення боргового навантаження. Це обумовлено тим, що на сучасному етапі розвитку національної економіки державний зовнішній борг є одним із значимих індикаторів стану економіки. Одночасно він є критерієм ефективності державної фінансової політики, загрозою і можливістю для економіки України. З метою оптимізації його розміру використовують різні методи, підходи, інструменти. На основі аналізу світового досвіду встановлено, що стратегічну роль у регулюванні цього питання відіграє саме ринок цінних паперів, зокрема боргові цінні папери. Тому з метою оптимізації розміру зовнішнього державного боргу є сенс використовувати державні  боргові  облігації та державні ощадні облігації.

Державні ощадні облігації допоможуть залучити додаткові кошти на тривалий термін, а також збалансувати джерела фінансування інноваційних факторів розвитку. Це сприятиме розв’язанню низки нагальних соціальних проблем економіки України, зокрема у пенсійній реформі.

Державні позикові облігації сприятимуть залученню коштів на короткостроковий період. Це реальний інструмент для інвестування коштів юридичними і фізичними особами.

Дані про авторів

Оксана Василівна Бондар-Підгурська, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі»

кандидат економічних наук, доцент

Алла Олександрівна Глєбова, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Antonova N.B. Gosudarstvennoe regulyrovanye ekonomyky (State regulation of the economy) Minsk: Academy of Management under the President of the Republic of Belarus, 2002. –775 p.
2. Bondar-Pidhurska О.V. Scientific and methodological principles of sustainable innovation of socially oriented economic development (Naukovo-metodolohichni zasady staloho innovatsiinoho sotsialno oriientovanoho rozvytku ekonomiky) : monograph / O.V. Bondar-Pidhurska. – Poltava: RVV PUET, 2016-531 p.
3. Borushko A.P. About the national idea (O natsyonalnoi ydee). Minsk: "Technoprint", 2004 –103 pp.
4. Bulletin of the Transnistrian Republican Bank (Vestnyk Prydnestrovskoho respublykanskoho banka): inform. analyst. edition / chapter edit. Stepanov V.I. Tiraspol: PRB, 2012.– N 12.–77p.
5. Halushka Z. I. Sotsializatsiia transformatsiinoi ekonomiky: osoblyvosti, problemy, priorytety (Socialization of the Transformation Economy: Peculiarities, Problems, Priorities): Monograph / Z.I. Halushka. – Chernivtsi: Chernivtsi nats Unt., 2009.– 408 p.
6. Heiets V.M. "What is the future in a social state?" / V.M. Heiets – Economy of Ukraine (Ekonomika Ukrainy), 2013. –№ 7– P.4-20.
7. Liudskyi rozvytok rehioniv Ukrainy: analiz ta prohnoz (Human Development of the Regions of Ukraine: Analysis and Forecast)(Collective Monograph) / Ed. E.M. Libanova. – Kyiv .: Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2007. – 367 p.
8. Makar O. P. World experience in managing public debt and its prospects in Ukraine / O.P. Makar // Economy and the state (Economy and the state).– № 10 –2012. – P.54–57.
9. Nikitenko P.H., Kulakov H.T., Bondar O.V. Methodology of dynamic forecasting of socio-economic development of the state taking into account the consequences of the global financial and economic crisis: Materials of the international scientific-practical conference "Problems of innovative development and creative economic thought on the verge Centuries (March 25-26, 2010) (Methodology of dynamic forecasting of socio-economic development of the state taking into account the consequences of the global financial and economic crisis: Materials of the international scientific-practical conference "Problems of innovative development and creative economic thought on the verge Centuries): A.K. Shtorh, S. Yu. Vite, A.A. Bogdanov ". Minsk, 2010. – Р. 279– 285.
10. Systemic Safety of Sustainable Development: Assessment Tool, Reserves and Strategic Implementation Scenarios (Systemic Safety of Sustainable Development: Assessment Tool, Reserves and Strategic Implementation Scenarios): Monograph / Yu.M. Kharazishvili; National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Economics of Industry. Kyiv, 2019. – 304 pp.
11. Sen A. Collective choice and social welfare (Collective choice and social welfare). – Есоnomica. –1973. – Vol. 40. №159. –P. 214– 259.
Опубліковано
2019-06-21
Як цитувати
Бондар-Підгурська ОксанаВасилівна Оцінювання і аналіз ефективності системи управління інноваційними факторами сталого розвитку національного господарства з позиції задоволення життєво важливих інтересів населення україни / ОксанаВасилівна Бондар-Підгурська, АллаОлександрівна Глєбова // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (1(72). – С. 6-16. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2019.1%20(72).1430.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ